Teksti suurus:

Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 374

Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused

Vastu võetud 11.08.2010 nr 39

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 268 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on kehtestada ohtlike ainete kvaliteedi piirväärtused põhjavees põhjavee reostuse tuvastamiseks, reostuse ulatuse hindamiseks ja põhjavee seisundi parandamise meetmete kavandamiseks.

§ 2.  Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused

  (1) Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedipiirväärtust (edaspidi põhjavee kvaliteedi piirväärtus) väljendatakse piirarvu ja künnisarvu kaudu ning esitatakse mikrogrammides põhjavee mahuühiku kohta.

  (2) Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Piirarv

  (1) Piirarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust põhjavees, millest suurema väärtuse korral loetakse põhjavesi reostunuks ja tuleb rakendada meetmeid reostuse likvideerimiseks ja põhjavee kvaliteedi parandamiseks.

  (2) Ohtlike aineterühma kuuluvate ainete piirarv on selle rühma üksikute ainete ühendite summaarne maksimaalne sisaldus põhjavees.

§ 4.  Künnisarv

  Künnisarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust põhjavees, millega võrdse või millest väiksema väärtuse korral loetakse piirkonna põhjavee kvaliteet heaks.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määrus nr 12 «Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid» (RTL 2004, 40, 662; 2005, 112, 1720) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS


Keskkonnaministri 11. augusti 2010. a määruse nr 39 «Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused»
lisa


OHTLIKE AINETE PÕHJAVEE KVALITEEDI PIIRVÄÄRTUSED

Nr

Ohtlik aine

CAS nr

Põhjavee kvaliteedi piirväärtus

Künnisarv, µg/l Piirarv, µg/l

I. RASKEMETALLID

  1. Elavhõbe (Hg)          0,4       2
  2. Kaadmium (Cd)       1     10
  3. Plii (Pb)     10   200
  4. Tsink (Zn)     50 5000
  5. Nikkel (Ni)     10   200
  6. Kroom (Cr)     10   200
  7. Vask (Cu)     15 1000
  8. Koobalt (Co)       5   300
  9. Molübdeen (Mo)       5     70
10. Tina (Sn)       3   150
11. Baarium (Ba)     50 7000
12. Seleen (Se)       5     50

II. MUUD ANORGAANILISED ÜHENDID

13. Fluoriid (F----ioonina, üldine) 1500 4000
14. Arseen (As)       5   100
15. Boor (B)   500 2000
16. Tsüaniidid (CN---ioonina, vaba)       5   100
17. Tsüaniidid (CN-üldine)   100   200

III. AROMAATSED SÜSIVESINIKUD

18. Benseen 71-43-2          0,2       5
19. Etüülbenseen 100-41-4          0,5     50
20. Tolueen 108-88-3          0,5     50
21. Stüreen 10-42-5          0,5     50
22. Ksüleenid          0,5     30
23. Aromaatsed süsivesinikud (kokku)       1   100
24. Ühealuselised fenoolid (summa)       1   100
25. Kahealuselised fenoolid (pürokatehhooli, resortsinooli ja hüdrokinooni summaarne kontsentratsioon)       1   100
26. Fenoolid (iga järgnev ühend)            0,5     50
o-kresool 95-48-7
m-kresool 108-39-4
p-kresool 106-44-5
2,3-dimetüülfenool 526-75-0
2,4-dimetüülfenool 105-67-9
2,5-dimetüülfenool 95-87-4
2,6-dimetüülfenool 576-26-1
3,4-dimetüülfenool 95-65-8
3,5-dimetüülfenool 108-68-9
pürokatehhool 120-80-9
resortsinool 108-46-3
beeta-naftool 135-19-3
hüdrokinoom 123-31-9
27. Klorofenoolid (iga ühend)          0,3     30
28. Metüül tertsiaalbutüüleeter 1634-04-4          0,5     10
29. Süsivesinikud C10–C40 (summa)     20   600

IV. POLÜTSÜKLILISED AROMAATSED SÜSIVESINIKUD (PAH)

30. Antratseen 120-12-7          0,1       5
31. Krüseen 218-01-9            0,01       1
32. Fenantreen 85-01-8            0,05       2
33. Naftaleen 91-20-3       1     50
34. Püreen 129-00-0       1       5
35. α-metüülnaftaleen 90-12-0       1     30
β-metüülnaftaleen 91-57-6    
36. Dimetüülnaftaleeni ühendid (iga ühend)         1     30
1,2-dimetüülnaftaleen 573-98-8
1,3-dimetüülnaftaleen 575-41-7
1,4-dimetüülnaftaleen 571-58-4
1,5-dimetüülnaftaleen 571-61-9
1,6-dimetüülnaftaleen 575-43-9
1,7-dimetüülnaftaleen 575-37-1
1,8-dimetüülnaftaleen 569-41-5
2,3-dimetüülnaftaleen 581-40-8
2,6-dimetüülnaftaleen 581-42-0
2,7-dimetüülnaftaleen 582-16-1
37. Atsenafteen 83-32-9       1     30
38. Benso(a)püreen 50-32-8            0,01       1
39. Benso(b)fluoranteen 205-99-2            0,03          0,3
40. Benso(k)fluoranteen 207-08-9            0,03          0,3
41. Benso(g,h,i)perüleen              0,02          0,2
42. Indeno(1,2,3-cd)püreen              0,02          0,2
43. PAH (kokku)          0,2     10

V. KLOORITUD ALIFAATSED SÜSIVESINIKUD

44. 1,2-dikloroetaan 107-06-2          0,1       5
45. Kloroform 67-66-3          0,1       2
46. Heksakloroetaan 67-72-1       1     10
47. Klooritud alifaatsed süsivesinikud, iga ühend, välja arvatud käesolevas nimekirjas toodud ühendid       1     70

VI. KLOORITUD AROMAATSED SÜSIVESINIKUD

48. PCB 1336-36-3          0,5       1
49. Kloororgaanilised aromaatsed üksikühendid (iga ühend)          0,1       5
50. Kloororgaanilised aromaatsed ühendid (kokku)          0,5       5

VII. AMIINID

51. Alifaatsed amiinid (kokku)       1     20

VIII. TAIMEKAITSEVAHENDID

52. 2,4-D 94-75-7            0,05       1
53. Aldriin 309-00-2            0,01       1
54. Dieldriin 60-57-1            0,01       1
55. Endriin 72-20-8            0,01          0,5
56. Isodriin 465-73-6            0,01          0,5
57. DDT 50-29-3          0,1       1
58. Heksaklorotsükloheksaanid (iga isomeer)            0,01       1
59. Triklorobenseen            0,01       5
60. Heksaklorobenseen 118-74-1          0,5       5
61. Taimekaitsevahendid (kokku)          0,5       5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json