Teksti suurus:

Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 55, 362

Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 11.08.2010 nr 34

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 84 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Andmekogu nimi

  Andmekogu ametlik nimi on «Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2.  Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Siseministeerium.

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad on kohalik omavalitsus või eraõiguslik juriidiline isik, kellele siseminister on andmekogu haldamise ülesande halduslepingu alusel üle andnud (andmekogu haldamise teenuse pakkuja), Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja piiriületuse ooteala teenuse pakkuja.

§ 3.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärgiks on piiriületuse ootejärjekorra korraldamine ja avaliku korra tagamine sõidukite piiriületuse ootejärjekorda võtmise, ootejärjekorra pidamise, piiriületuse ootejärjekorras koha võtmise, piiriületuse ootejärjekorras eelisjärjekorra koha taotlemise ja selle võimaldamise, tollideklaratsiooni, sõidukiga transporditava isiku ja kauba ning isiku, kauba ja sõiduki sihtpunkti ning sõiduki omaniku, kasutaja ja sõiduki ootejärjekorda registreerinud isiku andmete töötlemise teel.

§ 4.  Reguleerimisala

  Andmekogusse kantavatele andmetele ja andmete andmekogusse kandmise alusdokumentidele kohaldatakse käesoleva määruse sätteid, kui välisleping ei sätesta teisiti.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE JA KOOSSEIS 

§ 5.  Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (3) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalsed andmed;
  2) andmekogu arhiveeritud andmed.

§ 6.  Andmevahetus

  Andmekogu vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 7.  Andmekogu andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

  (2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S1.

3. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 8.  Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemise andmed

  (1) Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised andmed sõiduki juhi, sõidukiga transporditava isiku, sõiduki, kauba, piiripunkti, ooteala või reisi eesmärgi kohta:
  1) isiku perekonnanimi (perekonnanimed);
  2) isiku eesnimi (eesnimed);
  3) juriidilise isiku nimi;
  4) isiku sünniaeg;
  5) isikukood;
  6) isiku sünnikoht ja -riik;
  7) isiku kodakondsus;
  8) reisidokumendi liik, number, väljaandja riik ja asutus, väljaandmise kuupäev, kehtivuse lõpp;
  9) isiku e-postiaadress;
  10) isiku telefoninumber;
  11) sõiduki kategooria;
  12) sõiduki riiklik registreerimismärk;
  13) sõiduki registreerimise riik;
  14) haagise registreerimise number;
  15) tollideklaratsiooni registreerimise number;
  16) volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaadi number;
  17) eelisjärjekorras piiriületuseks ootejärjekorra koha võtmiseks ajatundliku või muu kauba kirjeldus;
  18) piiripunkti nimetus;
  19) ooteala nimetus;
  20) reisi eesmärk.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed muu isiku kohta, kes ei ole sõiduki juht ja keda sõidukiga transporditakse, kantakse andmekogusse ainult juhul, kui isikuga seondub alus piiriületuse eelisjärjekorras koha võtmiseks.

§ 9.  Andmekogu andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus, õiguslik tähendus on neil ainult seaduses sätestatud ulatuses.

4. peatükk ANDMETE KANDMINE ANDMEKOGUSSE 

§ 10.  Andmekogu andmete esitaja

  Andmekogu andmete esitajaks on piiriületuse ootejärjekorra kohta taotlev isik.

§ 11.  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) piiriületuse ootejärjekorra koha taotlus;
  2) sõidukijuhi ja sõidukis transporditava isiku piiriületust tõendav kehtiv reisidokument;
  3) sõiduki kehtiv registreerimise tunnistus;
  4) eelisjärjekorras piiriületuseks ootejärjekorra koha võtmist tõendavad dokumendid;
  5) käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud dokumendid;
  6) muud esitatud dokumendid ja tõendid.

§ 12.  Andmete andmekogusse kandmine

  (1) «Riigipiiri seaduses» ning selle alusel sätestatud tingimustel ja korras kannab andmed andmekogusse:
  1) piiriületuse ooteala teenuse pakkuja;
  2) piiriületuse ootejärjekorra koha taotleja;
  3) piiriületuse ootejärjekorra andmekogu haldamise teenuse pakkuja;
  4) Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur.

  (2) Andmed kantakse andmekogusse viivitamatult pärast andmete saamist.

§ 13.  Andmekogu andmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ja alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu volitatud töötleja vastutab tema poolt andmekogusse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

§ 14.  Ebaõigete andmete parandamine

  Kui volitatud töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud, korraldab ta viivitamatult andmete parandamise, lisades võimalusel andmekogusse viite õigeid andmeid tõendavale dokumendile.

§ 15.  Arvestuse pidamine andmete andmekogusse vastuvõtmise üle

  Volitatud töötleja peab digitaalselt või digitaalse võimaluse puudumisel paberkandjal arvestust andmete andmekogusse vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle.

§ 16.  Andmetele juurdepääsu sulgemine

  Andmekogusse kantud andmetele juurdepääsu ei suleta.

5. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETELE JA ANDMEKOGUST ANDMETE VÄLJASTAMINE 

§ 17.  Andmekogusse kantud andmetele juurdepääsu üldsätted

  (1) Andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seadusega».

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on volitatud ja vastutava töötleja, andmekaitse järelevalveasutuse ning andmekogu haldamise üle järelevalvet teostava asutuse poolt selleks volitatud isikutel nende teenistusülesannetega või nendele halduslepingu alusel üle antud andmekogu haldamise ülesandega määratud ulatuses.

  (3) Andmekogule juurdepääsu õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab andmekogu, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 18.  Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogusse kantud andmed väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid isikuandmeid kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega» ja «Avaliku teabe seadusega»;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) teistele andmesaajatele, kui see on kooskõlas seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määruse sätetega.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja väljastab «Riigipiiri seaduses» sätestatud viisil sõiduki omanikule, kasutajale ja sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha taotlejale järgmiseid andmeid:
  1) andmed sõiduki järjekorrakoha kohta;
  2) andmed eeldatava järjekorras ootamise aja kohta;
  3) andmed eeldatava piiriületuse aja kohta;
  4) andmed piiripunkti suunamise kohta.

  (3) Juurdepääs käesoleva määruse §-s 8 sätestatud andmetele ilma andmete muutmise õiguseta on «Julgeolekuasutuste seaduses» ja «Jälitustegevuse seaduses» sätestatud ülesannete täitmiseks Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti teenistujatel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Vajadusel sõlmitakse andmesaajaga väljastatavate andmete kaitse leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (5) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 19.  Arvestuse pidamine andmete andmekogust väljastamise üle

  Volitatud töötleja peab digitaalselt või digitaalse võimaluse puudumisel paberkandjal arvestust andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

6. peatükk ANDMEKOGU ANDMETE ARHIVEERIMINE, JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, ANDMEKOGU RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 20.  Andmekogu andmete arhiveerimine

  (1) Andmekogu andmeid säilitab volitatud töötleja vastavalt «Arhiiviseadusele» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele ning volitatud töötleja kehtestatud asjaajamise eeskirjadele.

  (2) Arhiveeritud füüsiliste ja juriidiliste isikute piiriületuse ootejärjekorra koha registreerimise taotluste andmeid säilitatakse elektrooniliselt 2 (kaks) aastat. Isikustamata kujul säilitatakse andmeid elektrooniliselt 5 (viis) aastat.

§ 21.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Andmekogu haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

  (2) Kui andmekogu haldamise ülesanne on halduslepingu alusel üle antud kohalikule omavalitsusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule, teostab riiklikku järelevalvet andmekogu haldamise ülesande täitmise üle Siseministeerium ja siseministri vastaval volitusel politseiasutus.

  (3) Andmekogu üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete töötlemise kohta.

  (4) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 22.  Andmekogu rahastamine

  Andmekogu hooldustöid, haldamist ning arendustöid rahastatakse andmekogu haldamise teenuse pakkuja vahenditest.

§ 23.  Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.    Kuni andmekogu haldamiseks infosüsteemi loomiseni võib andmekogu pidada paberkandjal.

§ 25.    Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Regionaalminister
siseministri ülesannetes Siim Valmar KIISLER


Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json