Teksti suurus:

Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus

Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.07.2020, 4

Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 11.08.2010 nr 34
RT I 2010, 55, 362
jõustumine 15.08.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
31.01.2013RT I, 07.02.2013, 110.02.2013, rakendatakse alates 01.01.2013
18.07.2016RT I, 22.07.2016, 101.09.2016
12.06.2017RT I, 20.06.2017, 101.07.2017
06.04.2018RT I, 11.04.2018, 114.04.2018
12.09.2018RT I, 18.09.2018, 121.09.2018
06.07.2020RT I, 14.07.2020, 201.08.2020

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 74 lõike 1 alusel.
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu nimi

  Andmekogu ametlik nimi on «Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu» (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Siseministeerium.

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad on kohaliku omavalitsuse üksus või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on andmekogu haldamise ülesanne halduslepingu alusel üle antud (edaspidi andmekogu haldamise teenuse pakkuja), Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning piiriületuse ooteala teenuse pakkuja.
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 21.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides ja halduslepingus sätestatud nõuete kohaselt;
  2) määrab andmekogu andmete töötlemiseks vajaliku infosüsteemi funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded;
  3) otsustab kolmandatele isikutele andmekogu andmetele juurdepääsu andmise;
  4) korraldab käesoleva määruse § 21 lõikes 2 sätestatud juhul järelevalvet andmekogu haldamise ülesande täitmise üle;
  5) vastutab andmekogu arendamise eest ja annab andmekogu haldamise teenuse pakkujale suuniseid andmekogu arendamiseks.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

§ 22.   Volitatud töötleja ülesanded

  (1) Andmekogu haldamise teenuse pakkuja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides ja halduslepingus sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;
  3) tagab andmekogu majutamise ja hooldamise;
  4) arendab andmekogu vastavalt vastutava töötleja suunistele;
  5) korraldab andmekogusse kantud andmete säilitamise õigusaktides kehtestatud nõuete kohaselt;
  6) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest, juhindudes käesoleva määruse § 18 lõigetest 1 ja 2;
  7) tagab käesoleva määruse § 18 lõikes 2 sätestatud juhtudel arvestuse pidamise andmekogu andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle;
  8) korraldab ebaõigete andmete parandamise, kui teine volitatud töötleja seda ise teha ei saa;
  9) tagab teiste volitatud töötlejate määratud isikute juurdepääsu andmekogule;
  10) tagab vastutava töötleja määratud kolmandate isikute juurdepääsu andmekogule;
  11) koolitab ja nõustab teisi volitatud töötlejaid andmekogu kasutamisel;
  12) tagab andmekogu teistele volitatud töötlejatele tehnilise toe.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet:
  1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;
  3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;
  4) menetleb riigipiiri seaduse § 75 lõike 2 punkti 5 alusel esitatud eelisjärjekorra koha taotlusi;
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  5) teavitab andmekogu haldamise teenuse pakkujat andmekogu andmetes selliste puuduste avastamisest, mida ta iseseisvalt kõrvaldada ei saa;
  6) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  7) vastutab tema poolt andmekogus tehtud toimingute seaduslikkuse eest.

  (3) Maksu- ja Tolliamet:
  1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;
  3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;
  4) teavitab andmekogu haldamise teenuse pakkujat andmekogu andmetes puuduste avastamisest;
  5) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  6) vastutab tema poolt andmekogus tehtud toimingute seaduslikkuse eest.

  (4) Piiriületuse ooteala teenuse pakkuja:
  1) tagab andmekogu andmete töötlemise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;
  3) tagab andmekogu andmetele juurdepääsu isikutele, kellel on seda vaja teenistusülesannete tõttu, ja peab nende isikute üle arvestust;
  4) menetleb riigipiiri seaduse § 75 lõike 2 punkti 5 alusel esitatud eelisjärjekorra koha taotlusi;
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  5) vastutab tema poolt andmekogusse sisestatud andmete õigsuse eest;
  6) teavitab andmekogu haldamise teenuse pakkujat andmekogu andmetes selliste puuduste avastamisest, mida ta iseseisvalt kõrvaldada ei saa;
  7) teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  8) vastutab tema poolt andmekogus tehtud toimingute seaduslikkuse eest.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on korraldada piiriületuse ootejärjekorda ja tõhustada avaliku korra tagamist.
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

§ 4.   Reguleerimisala

  Andmekogusse kantavatele andmetele ja andmete andmekogusse kandmise alusdokumentidele kohaldatakse käesoleva määruse sätteid, kui välisleping ei sätesta teisiti.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE JA KOOSSEIS 

§ 5.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (3) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

§ 6.   Andmevahetus

  (1) Andmekogu vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Andmekogu vahetab andmeid piirikontrolli andmekoguga.
[RT I, 11.04.2018, 1 - jõust. 14.04.2018]

  (3) Andmekogu esitab päringuid ja saab andmeid liiklusregistrist.
[RT I, 11.04.2018, 1 - jõust. 14.04.2018]

§ 7.   Andmekogu andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid volitatud isikutele.

  (2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S1.

  (4) Piiriületuse ootejärjekorra andmekogusse tehtud päringu kohta säilitatakse vähemalt järgmised logiandmed:
  1) toimingu tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) toimingu tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) toimingu kirjeldus.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

3. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 8.   Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemise andmed

  (1) Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) juhi perekonnanimi või -nimed;
  2) juhi eesnimi või -nimed;
  3) juriidilise isiku nimi;
  4) juhi sünniaeg;
  5) juhi isikukood, kui see on olemas;
  6) juhi reisidokumendi andmed;
  7) juhi e-posti aadress;
  8) juhi telefoninumber;
  9) sõiduki kategooria;
  10) sõiduki riiklik registreerimismärk;
  11) sõiduki registreerimise riik;
  12) tollideklaratsiooni registreerimise number;
  13) piiripunkti nimetus;
  14) ooteala nimetus.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed muu isiku kohta, kes ei ole sõiduki juht ja keda sõidukiga transporditakse, kantakse andmekogusse ainult juhul, kui isikuga seondub alus piiriületuse eelisjärjekorras koha võtmiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed muu isiku kohta, kes ei ole sõiduki juht ja keda sõidukiga transporditakse, võib kanda andmekogusse juhul, kui isik soovib kasutada automaatset piirikontrollisüsteemi.
[RT I, 11.04.2018, 1 - jõust. 14.04.2018]

  (4) Automaatse piirikontrollisüsteemi kasutaja isikusamasuse kontrollimiseks kantakse andmekogusse isiku foto ja näokujutis.
[RT I, 11.04.2018, 1 - jõust. 14.04.2018]

  (5) Automaatse piirikontrollisüsteemi kasutamisel kantakse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmete andmekogusse sõiduki kohta järgmised andmed:
  1) tehasetähis (VIN-kood);
  2) registreerimistunnistuse number;
  3) esmase registreerimise kuupäev;
  4) mark;
  5) kaubanduslik nimetus;
  6) värvus.
[RT I, 11.04.2018, 1 - jõust. 14.04.2018]

§ 81.   Sõidukikategooriad ja piiriületuse põhjused, mille alusel piiriületuse järjekorda peetakse

  (1) Piiriületuse ootejärjekorra korraldamisel võib sõidukite ootejärjekorda pidada järgmiste sõidukikategooriate kaupa:
  1) mootorratas;
  2) sõiduauto;
  3) veoauto;
  4) buss.

  (2) Eraldi ootejärjekorda võib pidada käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud sõidukitele, mis veavad kaupa, ja lõikes 1 nimetatud sõidukitele lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.03.2016, lk 1–52), toodud põhimõttest eristada Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud kolmandate riikide kodanikest.
[RT I, 11.04.2018, 1 - jõust. 14.04.2018]

§ 9.   Andmekogu andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus, õiguslik tähendus on neil ainult seaduses sätestatud ulatuses.

4. peatükk ANDMETE KANDMINE ANDMEKOGUSSE 

§ 10.   Andmekogu andmete esitaja

  Andmekogu andmete esitajaks on piiriületuse ootejärjekorra kohta taotlev isik.

§ 11.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) piiriületuse ootejärjekorra koha taotlus;
  2) [kehtetu - RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]
  3) [kehtetu - RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]
  4) eelisjärjekorras piiriületuseks ootejärjekorra koha võtmist tõendavad dokumendid;
  5) käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud dokumendid;
  6) muud esitatud dokumendid ja tõendid.

§ 12.   Andmete andmekogusse kandmine

  (1) «Riigipiiri seaduses» ning selle alusel sätestatud tingimustel ja korras kannab andmed andmekogusse:
  1) piiriületuse ooteala teenuse pakkuja;
  2) piiriületuse ootejärjekorra koha taotleja;
  3) piiriületuse ootejärjekorra andmekogu haldamise teenuse pakkuja;
  4) Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Andmed kantakse andmekogusse viivitamatult pärast andmete saamist.

§ 13.   Andmekogu andmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ja alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu haldamise teenuse pakkuja, Politsei- ja Piirivalveamet ning piiriületuse ooteala teenuse pakkuja vastutavad nende poolt andmekogusse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt esitatud andmetele.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

§ 14.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui volitatud töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui teda on nendest teavitatud, teavitab ta sellest kohe andmekogu haldamise teenuse pakkujat, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik andmed iseseisvalt parandada. Andmete parandamisel lisatakse andmekogusse võimaluse korral viide õigeid andmeid tõendavale dokumendile.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

§ 15.   Arvestuse pidamine andmete andmekogusse vastuvõtmise üle

  Andmekogu haldamise teenuse pakkuja peab arvestust andmete andmekogusse vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

§ 16.   Andmetele juurdepääsu sulgemine

  Andmekogusse kantud andmetele juurdepääsu ei suleta.

5. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMEKOGUSSE KANTUD ANDMETELE JA ANDMEKOGUST ANDMETE VÄLJASTAMINE 

§ 17.   Andmekogusse kantud andmetele juurdepääsu üldsätted

  (1) Andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs vastavalt õigusaktides sätestatule.
[RT I, 18.09.2018, 1 - jõust. 21.09.2018]

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on volitatud ja vastutava töötleja, andmekaitse järelevalveasutuse ning andmekogu haldamise üle järelevalvet teostava asutuse poolt selleks volitatud isikutel nende teenistusülesannetega või nendele halduslepingu alusel üle antud andmekogu haldamise ülesandega määratud ulatuses.

  (3) Andmekogule juurdepääsu õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab andmekogu, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 18.   Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogusse kantud andmed väljastatakse:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid isikuandmeid õigusaktides sätestatu kohaselt;
[RT I, 18.09.2018, 1 - jõust. 21.09.2018]
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik neile seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  3) teistele andmesaajatele, kui see on kooskõlas seaduste, teiste õigusaktide ja käesoleva määruse sätetega.

  (2) Andmekogu haldamise teenuse pakkuja ja piiriületuse ooteala teenuse pakkuja väljastavad sõiduki omanikule, kasutajale ja sõiduki piiriületuse ootejärjekorra koha taotlejale järgmiseid andmeid:
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]
  1) andmed sõiduki järjekorrakoha kohta;
  2) andmed eeldatava järjekorras ootamise aja kohta;
  3) andmed eeldatava piiriületuse aja kohta;
  4) andmed piiripunkti suunamise kohta.

  (3) Juurdepääs käesoleva määruse §-s 8 sätestatud andmetele ilma andmete muutmise õiguseta on «Julgeolekuasutuste seaduses» ja «Kriminaalmenetluse seadustikus» sätestatud ülesannete täitmiseks Kaitsepolitseiameti ja Välisluureameti teenistujatel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses.
[RT I, 20.06.2017, 1 - jõust. 01.07.2017]

  (4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise andmesideühenduse kaudu neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Vajadusel sõlmitakse andmesaajaga väljastatavate andmete kaitse leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (5) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 19.   Arvestuse pidamine andmete andmekogust väljastamise üle

  Andmekogu haldamise teenuse pakkuja peab digitaalselt või digitaalse võimaluse puudumisel paberkandjal arvestust andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

6. peatükk ANDMEKOGU ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE ANDMEKOGU PIDAMISE ÜLE, ANDMEKOGU RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

§ 20.   Andmekogu andmete säilitamine
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

  (1) Andmekogu andmeid säilitab volitatud töötleja vastavalt «Arhiiviseadusele» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidele ning volitatud töötleja kehtestatud asjaajamise eeskirjadele.

  (2) Füüsiliste ja juriidiliste isikute piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemise andmeid ning käesoleva määruse § 7 lõikes 4 sätestatud andmeid säilitatakse kaks aastat. Säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

  (3) Käesoleva määruse § 8 lõigetes 3–5 nimetatud andmed kustutatakse andmekogust pärast töötlemist viivitamata, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul andmete andmekogusse kandmisest.
[RT I, 11.04.2018, 1 - jõust. 14.04.2018]

§ 21.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  (1) Järelevalvet isikuandmete töötlemise ja andmekogu pidamise üle teostatakse isikuandmete kaitse seaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud korras.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

  (2) Kui andmekogu haldamise ülesanne on halduslepingu alusel antud üle kohaliku omavalitsuse üksusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule, teostab andmekogu haldamise ülesande täitmise üle riiklikku järelevalvet Siseministeerium või valdkonna eest vastutava ministri volitusel Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 14.07.2020, 2 - jõust. 01.08.2020]

  (3) Andmekogu üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete töötlemise kohta.

  (4) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 22.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu hooldustöid, haldamist ning arendustöid rahastatakse andmekogu haldamise teenuse pakkuja vahenditest.

§ 23.   Andmekogu likvideerimine

  Andmekogu likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister. Andmekogu likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses sätestatud nõuetega.
[RT I, 22.07.2016, 1 - jõust. 01.09.2016]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.    Kuni andmekogu haldamiseks infosüsteemi loomiseni võib andmekogu pidada paberkandjal.

§ 25.    Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json