Teksti suurus:

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2018
Avaldamismärge:RT I 2010, 56, 369

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.08.2010 nr 49

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ning taotluse esitamise ja rahuldamise korra lastele, kes eelmise aasta 1. oktoobrist kuni jooksva aasta 30. septembrini (kaasa arvatud) saavad 7-aastaseks.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Vanem (eestkostja) võib taotleda maakonna/linna nõustamiskomisjonilt (edaspidi nõustamiskomisjon) lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra.

  (2) Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks on lapse tervise seisund.

  (3) Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui selles ajavahemikus tagatakse vanema (eestkostja) poolt lapse arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus jätkata alushariduse omandamist kuni kooliminekuni.

§ 3.  Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused

  (1) Koolikohustuse edasilükkamise otsuse tegemisel arvestab nõustamiskomisjon arsti (perearst, lastearst, psühhiaater) tehtud kirjalikku otsust lapse tervise seisundi kohta.

  (2) Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks perearsti või lastearsti otsuse alusel on järgmised tervisehäired:
  1) äge haigus, kroonilise haiguse ägenemine või raske trauma, mis on vajanud pikaajalist (üle kuue nädala) haiglaravi viimasel aastal enne kooli astumist;
  2) kõne ja keele arenguhäired (logopeedilise uuringu alusel);
  3) neurootilised häired.

  (3) Koolikohustuse täitmise edasilükkamise aluseks psühhiaatri otsuse alusel on järgmised tervisehäired:
  1) segatüüpi spetsiifilised arenguhäired;
  2) pervasiivsed arenguhäired;
  3) hüperkineetilised häired;
  4) segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired;
  5) suhtlemishäired;
  6) neurootilised häired.

§ 4.  Koolikohustuse edasilükkamise taotluse esitamise ja rahuldamise kord

  (1) Vanem (eestkostja) esitab nõustamiskomisjonile:
  1) avalduse;
  2) lapse sünnitunnistuse koopia;
  3) arsti kirjaliku otsuse (väljavõtte tervisekaardist ja ravi/taastusravi plaani);
  4) koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse kohta pedagoogi poolt koostatud iseloomustuse;
  5) vajadusel koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühmas käiva lapse joonistustööd.

  (2) Vanem (eestkostja) saab nõustamiskomisjonile esitada avaldust alates jooksva aasta 1. märtsist.

  (3) Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb nõustamiskomisjon hiljemalt 31. augustiks ja teavitab sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning vanemat (eestkostjat).

§ 5.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG


Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json