Teksti suurus:

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 385

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» muutmine

Vastu võetud 13.08.2010 nr 52

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 8 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruses nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» (RTL 2003, 115, 1829; 2009, 96, 1439) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Immuniseerimist tohib läbi viia arst või õde, kes on täies mahus läbinud immuniseerimisalase täiendusõppekursuse vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt heakskiidetud programmile ja saanud selle lõpetamise kohta tunnistuse. Kursuse minimaalne maht on 16 tundi.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

«(11) Pärast lõikes 1 nimetatud kursuse läbimist tuleb iga viie aasta järel läbida lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav 8-tunnine immuniseerimisalane täiendusõppekursus.»;

3) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Immuniseerimise läbiviimisele peab vahetult eelnema immuniseerimise ajutiste ja püsivate vastunäidustuste tuvastamine, mille eest vastutab immuniseerimist teostav tervishoiutöötaja. Immuniseerimise teostaja selgitab patsiendile immuniseerimise vajalikkust, teavitab teda immuniseerimisega kaasneda võivatest kõrvaltoimetest ja nõustab muudes immuniseerimisega seotud küsimustes.»;

5) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Immuniseerimine on vabatahtlik. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab õpilase immuniseerimisest lapsevanemat kirjalikult vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist. Immuniseerimine on lubatud lapsevanema kirjalikul nõusolekul. Immuniseerimisest keeldumine vormistatakse kirjalikult. Tervishoiuteenuse osutaja säilitab lapsevanema kirjaliku nõusoleku või keeldumise patsiendi tervisekaardis.»;

6) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kõlbmatute immuunpreparaatide hävitamine toimub «Ravimiseaduses» sätestatud alustel ja korras.»;

7) määruse § 5 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

«(2) Määruse § 2 lõiget 1 rakendatakse perearsti, pediaatria või infektsioonhaiguste residentuuri läbinud arstidele alates 1. septembrist 2015. a.

(3) Määruse § 2 lõige 11 jõustub 1. septembril 2015. a.»;

8) määruse lisad 2 ja 3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2.

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG
Kantsler Marelle ERLENHEIM

Lisa 2

Lisa 13349653 Lisa 1

/otsingu_soovitused.json