Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 386

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» muutmine

Vastu võetud 13.08.2010 nr 53

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 80, 1115; 2010, 14, 272 ) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva määruse tähenduses koosneb õpilase tervisekaart kahest lehest ja lisalehest.»;

2) paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Pärast õpilase kooli lõpetamist või teise kooli õppima asumise tõttu või muul põhjusel koolist lahkumist edastatakse õpilase tervisekaardi väljavõte §-s 252 nimetatud andmetega õpilasele või alaealise õpilase vanemale või seaduslikule esindajale ning nende nõusolekul ka õpilase perearstile.»;

3) paragrahvi 24 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Õpilase tervisekaardi esimesele lehele kantakse õpilase immuniseerimise järgmised andmed:
1) immuniseerimise kuupäev, vaktsiini nimetus, annus, seeria, kinnitus vastunäidustuste puudumise kohta ning immuniseerimist teinud tervishoiutöötaja allkiri ja registreerimistõendi number;
2) immuniseerimise vastunäidustuse olemasolul selle põhjus;
3) immuniseerimise kõrvalnähtude ilmnemisel nende kirjeldus ja ilmnemise kuupäev.»;

4) paragrahvi 25 täiendatakse punktidega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

«81) vaimse arengu hinnang;
82) hinnang nahale ja limaskestale.»;

5) määrust täiendatakse §-dega 251 ja 252 järgmises sõnastuses:

«§ 251. Õpilase tervisekaardi lisalehe kanded

(1) Õpilase tervisekaardi lisalehele vormistatakse õendusplaan juhul, kui õpilasel tuvastatakse tervisealased kõrvalekalded.

(2) Õpilase tervisekaardi lisalehele kantakse õendusplaani järgmised andmed:
1) kande tegemise kuupäev;
2) õendusprobleem;
3) õendusabi eesmärk;
4) planeeritud õendustegevused;
5) teostatud õendustegevused;
6) hinnang;
7) tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, registreerimistõendi number ning allkiri.

§ 252. Õpilase tervisekaardi väljavõtte kanded

Õpilase tervisekaardi väljavõttele kantakse järgmised andmed:
1) immuniseerimised;
2) allergilised reaktsioonid;
3) tervisekontrollide tulemused;
4) aktuaalsed terviseprobleemid;
5) lisateave ja soovitused edaspidiseks.»;

6) määruse lisad 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

7) määruse § 107 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Käesoleva määruse § 251 kohaldatakse ka «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 100 alusel arsti poolt koolitervishoiuteenuse osutamise korral.»

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG
Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json