Teksti suurus:

Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 57, 388

Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 13.08.2010 nr 55

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 25 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse õendusabi tervishoiuteenuste loetelu, mida õendusabi osutaja võib osutada kas füüsilisest isikust ettevõtjana, sihtasutuses või äriühingus.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud juhtudel võib õendusabi osutaja teha iseseisvalt õendustoiminguid ning arsti otsuse alusel raviprotseduure ja laboriuuringuid.

  (3) Iseseisvalt osutatavateks õendusabi tervishoiuteenusteks on:
  1) koolitervishoiuteenus;
  2) koduõendusteenus;
  3) koduõendus-hooldusteenus.

§ 2.  Koolitervishoiuteenuse osutamine

  (1) Koolitervishoiuteenust võib osutada iseseisvalt õde kas koolitervishoiuteenuse tegevusluba omava füüsilisest isikust ettevõtjana, sihtasutuses või äriühingus.

  (2) Koolitervishoiuteenust osutatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 3.  Koduõendusteenuse osutamine

  (1) Koduõendusteenust võib osutada õendusabi osutaja kas koduõendusteenuse tegevusluba omava füüsilisest isikust ettevõtjana, sihtasutuses või äriühingus.

  (2) Koduõendusteenust osutatakse koduvisiidi käigus patsiendile tema elu- või viibimise kohas.

§ 4.  Koduõendusteenus

  (1) Koduõendusteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused:
  1) õendusloo dokumenteerimine;
  2) õendusalane nõustamine;
  3) vähihaige sümptomaatiline ravi;
  4) õendustoimingute teostamine (sh õendustoimingutega seotud hooldustoimingud);
  5) raviprotseduuride tegemine;
  6) laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine ja laboriuuringute tegemine.

  (2) Õendusloo dokumenteerimisega seotud tegevused:
  1) õendusanamneesi kogumine;
  2) patsiendi tervise seisundi hindamine elamistoimingute kaupa;
  3) õendusplaani koostamine, õendusabi vajaduste määratlemine ning patsiendi tervise seisundi muutumisel õendusplaani muutmine;
  4) patsiendi turvalisuse hindamine;
  5) õendustegevuse dokumenteerimine;
  6) õendustegevuse hindamine;
  7) õendusepikriisi koostamine.

  (3) Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:
  1) meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;
  2) nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks (sh turvalisuse tagamiseks);
  3) pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
  4) toitumisalane nõustamine;
  5) nõustamine toimetuleku ja õendustegevustega haakuvate hooldustoimingute osas.

  (4) Vähihaige sümptomaatiline ravi:
  1) sureva patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine;
  2) valuravi hindamine ja õendusabivõtete kasutamine valude leevendamiseks;
  3) arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi (sh valuravi) rakendamine;
  4) surija ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine.

  (5) Koduõendusteenuse osutamisel sooritatavad õendustoimingud on:
  1) elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees);
  2) naha seisundi hindamine ja lamatiste ravi ja profülaktika;
  3) suu ja silmade hooldus (seotud õendustoimingutega);
  4) pneumoonia profülaktika;
  5) asendiravi;
  6) dehüdratatsiooni ennetamine;
  7) füsioteraapia elementide rakendamine;
  8) esmaabi andmine ja elustamine;
  9) kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus;
  10) epitsüstostoomi hooldus, vahetus;
  11) klistiiri tegemine;
  12) stoomide hooldus;
  13) haavaravi koos sidumisega;
  14) aspireerimine;
  15) trahheostoomi hooldus;
  16) perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine;
  17) nasogastraalsondi paigaldamine;
  18) parenteraalne ja enteraalne toitmine;
  19) jahutavad ja soojendavad protseduurid;
  20) inhalatsioonide teostamine;
  21) veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
  22) keskkonna hindamine ja vajadusel ümberkorraldamine.

  (6) Arsti otsuse alusel võib koduõendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmiseid raviprotseduure:
  1) haavaõmbluste eemaldamine haavalt;
  2) hapnikravi;
  3) ravimite manustamine i/m; i/v; s/c per/os; per/rectum;
  4) toitelahuste manustamine;
  5) valuravi teostamine;
  6) peritoneaaldialüüsi tegemine.

  (7) Arsti otsuse alusel võib iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks.

§ 5.  Koduõendus-hooldusteenuse osutamine

  (1) Koduõendus-hooldusteenust võib osutada üldõde kas koduõendus-hooldusteenuse tegevusluba omava füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingus.

  (2) Koduõendus-hooldusteenust osutatakse patsiendi kodus.

§ 6.  Koduõendus-hooldusteenus

  (1) Koduõendus-hooldusteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused, raviprotseduurid ja laboriuuringud:
  1) õendushooldusplaani koostamine;
  2) õendusalane nõustamine;
  3) patsiendi põetamine;
  4) raviprotseduuride tegemine;
  5) laboriuuringute tegemine.

  (2) Õendushooldusplaani koostamise käigus sooritatavad tegevused on:
  1) õendusanamneesi kogumine;
  2) patsiendi funktsionaalse seisundi hindamine elamistoimingute kaupa;
  3) õendustegevuse planeerimine, õendusabi vajaduste määratlemine ning patsiendi tervise seisundi muutumisel õendushooldusplaani muutmine;
  4) õendustegevuse hindamine;
  5) õendustegevuse dokumenteerimine.

  (3) Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:
  1) nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks;
  2) nõustamine töö ja elukorralduse osas;
  3) patsiendi juhendamine ja õpetamine;
  4) pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
  5) terminaalses seisundis patsiendi perekonna nõustamine ja õpetamine;
  6) abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;
  7) ravivõimlemise õpetamine ja juhendamine.

  (4) Koduõendus-hooldusteenuse osutamisel sooritatavad põetustegevused on:
  1) patsiendi riietamine;
  2) pesemine ja vannitamine;
  3) silmade hooldus;
  4) suuhooldus;
  5) jalgade hooldus;
  6) kuulmisaparaadi puhastamine;
  7) raskelt haige ja surija põetamine.

  (5) Koduõendus-hooldusteenuse osutamisel sooritatavad raviprotseduurid on:
  1) kehatemperatuuri mõõtmine;
  2) pulsisageduse lugemine;
  3) vererõhu mõõtmine;
  4) pikkuse ja kaalu mõõtmine;
  5) lamatiste ennetamine ja hooldus;
  6) esmaabi andmine;
  7) elustamine.

  (6) Arsti otsuse alusel võib koduõendus-hooldusteenuse osutamisel teha järgmiseid raviprotseduure:
  1) hapnikravi;
  2) haavade sidumine (haava puhastamine, õmblusmaterjalide eemaldamine, plaastrite vahetus);
  3) perifeerse veeni kanüleerimine;
  4) ravimite manustamine (i/m; i/v; s/c; per/os; per/rectum);
  5) tilkinfusiooni tegemine;
  6) aspireerimine;
  7) peritoneaaldialüüsi tegemine;
  8) põie kateteriseerimine;
  9) põie püsikateetri hooldus ja kusepõie loputus;
  10) maoloputus;
  11) gaasitoru paigaldamine;
  12) klistiiri tegemine;
  13) stoomi hooldus.

  (7) Arsti otsuse alusel võib koduõendus-hooldusteenuse osutamisel teha järgmiseid laboriuuringuid:
  1) uriini analüüsi tegemine testribaga;
  2) veresuhkru määramine glükomeetriga.

§ 7.  Kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrus nr 11 «Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu» (RTL 2002, 14, 178; 42, 597) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

  (2) Määruse § 1 lõike 3 punkt 2 ning §-d 3 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2011. a.

  (3) Määruse § 1 lõike 3 punkt 3 ning §-d 5 ja 6 kehtivad kuni 1. jaanuarini 2011. a.

Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes Rein LANG


Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json