Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 «Kohtutäiturimäärustik» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 58, 395

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 «Kohtutäiturimäärustik» muutmine

Vastu võetud 12.08.2010 nr 29

Määrus kehtestatakse «Pärimisseaduse» § 139 lõike 9 ning «Täitemenetluse seadustiku» § 75 lõike 1 ja § 115 lõike 7 alusel.

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 «Kohtutäiturimäärustik» (RTL 2009, 98, 1456) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu ««Laeva asjaõigusseaduse» § 85 lõike 2,» sõnadega ««Pärimisseaduse» § 139 lõike 9,»;

2) paragrahvi 19 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõnad «lõikes 8» sõnadega «lõikes 9»;

3) määrust täiendatakse peatükiga 21 järgmises sõnastuses:

«21. peatükk
PÄRANDI INVENTUURI TEGEMISE KORD

§ 261. Pärandi inventuuri määramise otsuse registreerimine

(1) Pärandi inventuuri määramise otsus (edaspidi: inventuuriotsus) registreeritakse ametitegevuse raamatus «Kohtutäituri seaduse» §-s 13 kehtestatud korras.

(2) Inventuuriotsuse alusel avatakse toimik.

§ 262. Pärandi inventuuri tegemine

(1) Pärandi inventuuri käigus kohtutäitur:
1) viib läbi üleskutsemenetluse «Pärimisseaduse» § 140 lõikes 2 kehtestatud korras;
2) kontrollib pärija esitatud andmeid pärandvara ja pärandvaraga seotud kohustuste kohta;
3) teeb päringuid avalikesse andmekogudesse;
4) teeb päringu Maksu- ja Tolliametile pärandaja kohustuste ja nõuete kohta;
5) selgitab välja «Pärimisseaduse» §-dest 131–133 tulenevad kohustused;
6) selgitab välja muud pärimismenetluse läbiviimisel inventuuriga seotud tähtsust omavad andmed.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kontrollib kohtutäitur, kas «Pärimisseaduse» §-s 167 nimetatud päringutele ja järelepärimistele on vastused saabunud. Kui notar ei ole kohtutäiturile saatnud andmeid päringute ja järelepärimiste kohta ning nendele saabunud vastuseid, siis pöördub kohtutäitur notari poole ja selgitab välja päringute ja järelepärimiste vastuste saatmata jätmise põhjuse. 

§ 263. Pärandvara nimekirja kantavad andmed

(1) Pärandvara nimekirja kantakse andmed pärandaja vara ja kohustuste kohta pärandaja surmapäeva seisuga.

(2) Pärandvara nimekirja kantakse:
1) notari esitatud andmed pärandvara ja sellega seotud kohustuste kohta;
2) pärija esitatud andmed talle teada oleva pärandvara ja sellega seotud kohustuste kohta;
3) üleskutsemenetluses tähtaegselt esitatud nõuded;
4) nõuded, mis on tagatud käsipandiga või avalikku registrisse kantud pandiga;
5) «Pärimisseaduse» §-dest 131–133 tulenevad kohustused;
6) muud pärandaja võlausaldaja nõuded, mis on inventuuri tegevale kohtutäiturile teada.

(3) Pärandvara nimekirja kantakse võlausaldaja nimi, isiku- või äriregistrikood ja kontaktandmed. Pärandvara nimekirjale lisatakse nõudeavaldused ja võlausaldaja nõude aluseks olevate dokumentide ärakirjad.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 5 või 6 nimetatud nõuded on vaidlustatud, märgitakse pärandvara inventuuri nimekirja ka andmed vaidlustamise kohta.

§ 264. Pärandvara nimekirja esitamine

Pärandvara nimekiri esitatakse pärandi inventuuri määranud notarile digitaalallkirjastatult e-posti teel notari määratud tähtpäevaks. Pärandvara nimekirja lisadokumendid skaneeritakse ja lisatakse manusena pärandvara nimekirja sisaldavale e-kirjale. 

§ 265. Puuduste kõrvaldamine pärandvara nimekirjas

Kui notar tagastab kohtutäiturile pärandvara nimekirja puuduste kõrvaldamiseks, kõrvaldab kohtutäitur puudused viivitamata või notari määratud tähtpäevaks.»;

4) määruse lisas 13 «Vara kontol arestimise akt», lisas 15 «Rahalise nõude arestimise akt», lisas 16 «Sissetuleku (töötasu) arestimise akt», lisas 17 «Riiklikust pensionist kinnipidamise akt», lisas 19 «Vallasvara arestimise akt», lisas 20 «Kinnisasja arestimise akt» ja lisas 40 «Kinnipeetava sissetulekust nõude arestimise akt» asendatakse sõnad ««Kohtutäituri seaduse» § 21» sõnadega ««Kohtutäituri seaduse» § 28»;  

5) määruse lisa 9 «Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsus» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 «Kohtutäiturimäärustik»
lisa 9
justiitsministri  12.08.2010. a määruse nr 29 sõnastuses

KOHTUTÄITURI TASU VÄLJAMÕISTMISE OTSUS

Võlgniku _____________________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on _______________________ ja sissenõudja ______________________ avaldus.

«Kohtutäituri seaduse» (edaspidi KTS) § 28 lõike 1 kohaselt on kohtutäituri ametitoiming tasuline. KTS § 30 kohaselt on kohustatud kohtutäituri tasu maksma isik, kelle vastu on täitmiseks esitatud nõue (täitedokument). Seaduses sätestatud juhul on kohustatud isikuks sissenõudja või muu isik. Kohtutäituri tasu sissenõudmise aluseks on kohtutäituri tasu otsus.

KTS § 29 lõike 1 kohaselt koosneb kohtutäituri tasu täitemenetluse alustamise tasust ja põhitasust. Seaduses sätestatud juhtudel on kohtutäituril õigus saada täitetoimingute tegemise eest lisatasu. KTS § 34 kohaselt on täitemenetluse alustamise tasu 250 krooni. Kohtutäituri põhitasu määr on kehtestatud rahalise nõude suurusest või täitetoimingu sisust lähtudes või mõlemast lähtudes kindla summana. KTS § 32 lõike 3 kohaselt lisandub kohtutäituri tasule käibemaks.

KTS § 32 kohaselt muutub täitemenetluse alustamise tasu sissenõutavaks menetluse alustamisega ja põhitasu sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule. Mitterahaliste nõuete täitmisel ja muude täitetoimingute tegemisel muutub põhitasu sissenõutavaks täitetoimingute lõpetamisega. Lisatasud muutuvad sissenõutavaks pärast täitetoimingu tegemist.

Kui täitedokument täidetakse enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda kohtutäituri põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust.

Arvestades eeltoodut ning vastavalt «Kohtutäituri seaduse» §-le 28, _________________ otsustas kohtutäitur nõuda võlgnikult/sissenõudjalt ___________________________:

1) täitemenetluse alustamise tasu __________________ krooni, millele lisandub
    käibemaks ________ krooni, kokku __________________ krooni;

2) kohtutäituri põhitasu __________________ krooni, millele lisandub
    käibemaks ________ krooni, kokku __________________ krooni;

3) kohtutäituri lisatasu __________________ krooni, millele lisandub
    käibemaks ________ krooni, kokku __________________ krooni.

Märkused:

Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsuse peale võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks «Tsiviilkohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tasu otsuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates kümne päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.

Akti (otsuse) vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 «Kohtutäiturimäärustik» lisana.

Kohtutäitur

 

  Minister   Rein LANG
  Asekantsler
kantsleri ülesannetes  Priit KAMA

/otsingu_soovitused.json