Teksti suurus:

Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:

Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord

Vastu võetud 20.03.2008 nr 68
RT I 2008, 14, 104
jõustumine 30.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2008RT I 2008, 26, 17601.07.2008
12.08.2010RT I 2010, 57, 37001.10.2010


Määrus kehtestatakse «Kodakondsuse seaduse» § 8 lõike 3 ja «Keeleseaduse» § 51 lõike 7 alusel.

§ 1.  Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused

  Kodakondsuse taotleja peab «Kodakondsuse seaduse» §-s 8 sätestatud eesti keele oskuse nõuete täitmise tõendamiseks sooritama «Keeleseaduse» §-s 51 sätestatud eesti keele tasemeeksami (edaspidi eksam) vähemalt B1- või sellele vastaval tasemel.
[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

§ 2.  Eksameid korraldav asutus

  Eksameid korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

§ 3.  Eksami sisu ja tasemed ning avalikkuse teavitamine

  (1) Eksamil kontrollitakse nelja osaoskust, mis vastavad eksami osadele:
  1) kuuldu mõistmine (kuulamine);
  2) loetu mõistmine (lugemine);
  3) kirjutamine;
  4) rääkimine.

  (2) Keeleoskustaset hinnatakse A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel.
[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt (eksami suuline osa salvestatakse). B2- ja C1-taseme eksami suuline osa sisaldab tööalase tegevusvaldkonnaga seotud teemasid.
[RT I 2008, 26, 176 - jõust. 01.07.2008]

  (4) Enne 1. jaanuari 1930. a sündinud Eesti kodakondsust taotleva isiku eksam viiakse läbi «Kodakondsuse seaduse» §-s 34 sätestatud ulatuses ja viisil.

  (5) Isiku, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras, eksam viiakse läbi Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 247 «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord» alusel moodustatud ekspertkomisjoni otsuses määratud ulatuses ja viisil.

  (6) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus avaldab eksami kirjelduse ja näidisülesanded näidismaterjalina oma veebilehel.

  (7) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teatab muudatustest eksami ülesehituses üleriigilise levikuga, sealhulgas venekeelses ajalehes ja oma veebilehel vähemalt üks aasta enne muudatuste kehtima hakkamist.

§ 4.  Eksami ettevalmistamine

  (1) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus:
  1) korraldab eksamiülesannete koostamise, eeltestimise ja toimetamise;
  2) koostab eksamiülesannete põhjal igaks eksamiks uue eksamitöö versiooni koos vastava hindamisjuhendiga;
  3) tagab ülesannete õigsuse ja keelelise korrektsuse ning vastutab eksami usaldusväärsuse ja kvaliteedi eest.

  (2) Eksamitöö koostajad, hindajad, eksami läbiviijad ja teised eksamiga ametialaselt kokkupuutuvad isikud on kohustatud hoidma eksamiülesannete saladust.

§ 5.  Eksamile registreerumine

  (1) Eksamile saab registreeruda kirjalikult või vastava elektroonilise lahenduse kaudu Internetis.

  (2) Kirjalikul registreerumisel esitab isik Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele:
  1) vormikohase kirjaliku avalduse;
  2) «Isikut tõendavate dokumentide seaduses» sätestatud isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud ekspertkomisjoni otsuse (kui see on olemas).

  (3) Korraga saab registreeruda ühele eksamile. Eksami mittesooritamise või eksamilt puudumise korral saab eksamit uuesti sooritada mitte varem kui kolme kuu möödumisel eelmise eksami toimumisest.

  (4) Eksamile registreerunud isikule teatab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus eksami toimumise aja ja koha kirjalikult või e-posti teel hiljemalt 30 päeva enne eksami toimumist.

§ 6.  Eksami korraldamine ja läbiviimine

  (1) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus korraldab eksamid eksamipunktides, viies eksamid läbi kõikides eksamipunktides üheaegselt. Eksameid korraldatakse vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus võib põhjendatud vajaduse korral eksameid korraldada lõikes 1 sätestatust erinevatel tingimustel.

  (3) Eksamirühma suuruseks on kuni 22 inimest.

  (4) Eksami viivad läbi «Keeleseaduse» § 51 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami läbiviijad (edaspidi eksami läbiviija), kellest vähemalt üks peab olema filoloogilise haridusega.

  (5) Eksamile lubatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduses» sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

  (6) Enne eksami algust on eksami läbiviija kohustatud tutvustama eksaminandidele eksami korda.

  (7) Eksam loetakse mittesooritatuks ja eksaminand kõrvaldatakse eksamilt, kui:
  1) ta kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi;
  2) tema käitumine segab eksami läbiviimist või häirib teisi eksaminande.

  (8) Eksami ajal võivad peale eksaminandide, eksami läbiviija ja hindaja eksamiruumis viibida Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

  (9) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus valmistab ette eksamimaterjalide komplekti ning korraldab komplekti toimetamise eksamipunkti ning pärast eksami toimumist eksamitööde toimetamise Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse.

§ 7.  Hindamine ja eksamitulemuste vormistamine

  (1) Eesti keele oskust hindavad «Keeleseaduse» § 51 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami hindajad, kes hindavad ühte või mitut eksami osa.

  (2) Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

  (3) Kui eksamitöö hindamise käigus tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, hinnatakse eksamitöö 0 punktiga.

  (4) Hindajad vormistavad eksami rääkimis- ja kirjutamisosa tulemused hindamisprotokollis.

  (5) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus tagab eksamiosade sõltumatu hindamise ja tulemuste fikseerimise.

  (6) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teatab eksamitulemusest isikule kirjalikult või e-posti teel 30 päeva jooksul eksami toimumise päevast arvates. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teeb eksami sooritanud isikule tunnistuse kättesaadavaks riigiportaali eesti.ee kaudu.
[RT I 2010, 57, 370 - jõust. 01.10.2010]

  (7) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus säilitab eksaminandi tehtud eksamitöid viis aastat.

§ 8.  Vaide lahendamine

  (1) Kui eksaminand ei ole rahul tasemeeksami tulemusega, on tal õigus 30 päeva jooksul pärast tulemuse talle teatavaks tegemist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile vaie oma eksamitulemuse läbivaatamiseks.

  (2) Vaide läbivaatamine toimub «Keeleseaduse» § 51 lõigetes 5 ja 6 sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json