Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 58, 393

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine

Vastu võetud 16.08.2010 nr 115

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruses nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» (RT I 2006, 37, 277; 2010, 13, 70) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ» sõnadega «Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 70 järgmises sõnastuses:

«70) Gretagrundi hoiuala, mille kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – veealuste liivamadalate (1110) ja karide (1170) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on järvekaur (Gavia arctica), väikekajakas (Larus minutus), punakurk-kaur (Gavia stellata), aul (Clangula hyemalis), tõmmuvaeras (Melanitta fusca) ja alk (Alca torda).»;

3) esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).»;

4) kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kinnitatud kaitsealade välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a. Gretagrundi hoiuala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsioonis. Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»;

5) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga «Gretagrund»2.

____________
1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel (www.envir.ee).

2 Gretagrundi hoiuala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) LEST 97 1 mm täpsusega (EUREF89) projektsioonis.
    Ala kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
  Keskkonnaminister  Jaanus TAMKIVI
  Riigisekretär   Heiki LOOT

Gretagrundi hoiuala

/otsingu_soovitused.json