Teksti suurus:

Vanglate põhimääruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 58, 396

Vanglate põhimääruste muutmine

Vastu võetud 16.08.2010 nr 30

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 «Tartu Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1924; 2010, 14, 265) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«8) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) juhib vahetult sotsiaalosakonna, meditsiiniosakonna ja kriminaalhooldusosakonna tööd ning direktori asetäitjate kaudu muude vangla struktuuriüksuste tööd;»;

3) paragrahvi 4 lõike 4 punktid 1 kuni 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:
«31) kogub ja analüüsib taasühiskonnastamisteavet ja teeb ettepanekuid sellealase töö tõhustamiseks;»;

5) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud direktori asetäitja.».

§ 2. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 91 «Harku Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1928; 2010, 14, 265) § 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«8) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;».

§ 3. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 «Tallinna Vangla põhimäärus» (RTL 2001, 133, 1929; 2010, 14, 265) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«8) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;»;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud direktori asetäitja.»;

3) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna «asetäitja» sõnaga «asetäitjate».

§ 4. Justiitsministri 11. juuli 2002. a määruses nr 41 «Murru Vangla põhimäärus» (RTL 2002, 87, 1356; 2010, 14, 265) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«8) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;»;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) juhib vahetult arvestusosakonna, julgeolekuosakonna, koertekasvanduse, sotsiaalosakonna ja vangistusosakonna tööd;»;

3) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud direktori asetäitja.»;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 31 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«32) koertekasvandus;»;

6) paragrahv 91 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 92 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«92. Koertekasvandus

Koertekasvanduse põhiülesanded on kasvatada ja õpetada välja vanglatele teenistuskoeri.»;

8) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 14. Vangistusosakond

Vangistusosakonna põhiülesanded on korraldada vangla sise- ja välisvalvet ning kinnipeetavate järelevalvet, tagada vanglas kinnipeetavale vangistusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ning korraldada uue kuriteo toimepaneku riskide vähendamisele suunatud tegevusi.».

§ 5. Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 «Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus» (RTL 2006, 49, 893; 2010, 14, 265) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«10) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;»;

2) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud direktori asetäitja.».

 

  Minister   Rein LANG
  Kantsler  Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json