Teksti suurus:

Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:

Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord

Vastu võetud 27.04.2004 nr 144
RT I 2004, 35, 238
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.08.2004RT I 2004, 62, 43901.09.2004
07.09.2006RT I 2006, 40, 30701.11.2006
19.06.2008RT I 2008, 26, 17401.07.2008
25.06.2009RT I 2009, 36, 23501.07.2009
12.08.2010RT I 2010, 57, 37121.08.2010, osaliselt 1.01.2011

Määrus kehtestatakse « Tolliseaduse » § 53 lõike 3 alusel.

§ 1.  Tolliprotseduuri alustamine

  (1) Ekspordi tolliprotseduuri (edaspidi eksport) rakendamiseks esitatakse kaup ja tollideklaratsioon koos lisadokumentidega selleks ettenähtud tolliasutusele.

  (2) Eksporditolliasutuses kontrollib toll üldjuhul kauba vastavust tollideklaratsioonile ja lisadokumentidele. Kui tollideklaratsioonis sisalduvad andmed on kontrollitud, aktsepteeritakse tollideklaratsioon ja vabastatakse kaup ekspordiks.

  (3) Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), millega kehtestatakse rakendussätted Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ (edaspidi ühenduse tolliseadustik), millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), artikli 791 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaselt tõendatud põhjustega on tegemist juhul, kui eksportija ei saanud rakendada ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud üldreeglit asjaolude tõttu, mida ta ei saanud ette näha, ning kui tolliformaalsuste teostamine ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud tolliasutuses nõuaks eksportijalt majanduslikult ebamõistlikku pingutust.

  (4) Toll ei luba esitada ekspordideklaratsiooni muus kui ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud tolliasutuses juhul, kui see raskendab oluliselt või takistab kauba tollikontrolli teostamist, samuti siis, kui tollil on alust arvata, et eksportija või deklarandi eesmärk on saada võrreldes ekspordideklaratsiooni esitamisega oma elu- või asukohariigis olulist rahalist kasu.
[RT I 2004, 62, 439 - jõust. 01.09.2004]

§ 2.  Ekspordi rakendamiseks ettenähtud lisadokumendid

  (1) Ekspordi rakendamiseks esitab deklarant koos tollideklaratsiooniga üldjuhul tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 221 nimetatud lisadokumendid.

  (2) Lisadokumendid peavad kajastama seda tehingut, mille alusel kaubale eksporti rakendatakse. Müügilepingu korral tuleb esitada tollile kaubaarve, teiste tehinguliikide korral üldjuhul formaalne arve (proforma arve) või muu kauba väärtust tõendav dokument.
[RT I 2004, 62, 439 - jõust. 01.09.2004]

§ 3.  Kaubaarve rekvisiidid

  (1) Kaubaarve või muu kauba väärtust tõendav dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) dokumendi number ja väljaandmise kuupäev;
  2) kauba saatja, saaja ning omaniku nimi, aadress ja registri- või isikukood. Kauba saatja kohta märgitakse lisaks tema EORI number (ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber, edaspidi EORI number);
[RT I 2009, 36, 235 - jõust. 01.07.2009]
  3) kauba täpne nimetus ja kogus;
  4) kauba hind või väärtus kauba nimetuste lõikes;
  5) transpordivahendi korral mark, mudel ja tehase tähis.

  (2) Kaubaarve soovitatav näidis on toodud «Tolliseaduse» § 51 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavates juhistes.

§ 4.  [Kehtetu – RT I 2010, 57, 371 - jõust. 21.08.2010]

§ 5.  Ekspordi rakendamine füüsilise isiku kaubale

  (1) Ekspordi rakendamisel füüsilise isiku kaubale täidetakse tollideklaratsioon vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 7 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud täiendavatele juhistele kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks.

  (2) Füüsiline isik võib tollideklaratsiooni täita käsitsi. Sel juhul täidetakse tollideklaratsioon trükitähtedega.

  (3) Ekspordi rakendamisel füüsilise isiku kaubale võib füüsiline isik tollideklaratsiooni asemel esitada reisija deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» § 47 lõike 8 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud reisija tolliformaalsuste korrale, reisija deklaratsiooni vormile ja selle täitmise juhendile.

§ 51.  [Kehtetu – RT I 2010, 57, 371 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.  Põllumajandustoodete ja -saaduste eksport

  (1) Juhul, kui põllumajandustoodete ja -saaduste ekspordil taotletakse eksporditoetust, tuleb eksporditolliasutuses lisaks § 1 lõikes 1 sätestatule esitada kontrolleksemplar T5, mis koostatakse ja täidetakse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisale 66.

  (2) Kontrolleksemplarile T5 tuleb lisaks märkida järgmised andmed:
  1) lahtritesse 2 ja 14 isiku EORI number;
[RT I 2009, 36, 235 - jõust. 01.07.2009]
  2) [Kehtetu – RT I 2010, 57, 371 - jõust. 21.08.2010]
  3) [Kehtetu – RT I 2006, 40, 307 - jõust. 01.11.2006]
  4) lahtrisse 109 märgitakse ekspordi tollideklaratsiooni number ja kuupäev.
[RT I 2004, 62, 439 - jõust. 01.09.2004]

§ 7.  [Kehtetu – RT I 2010, 57, 371 - jõust. 21.08.2010]

§ 8.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json