Teksti suurus:

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 «Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele» muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 59, 404

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 «Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele» muutmine

Vastu võetud 19.08.2010 nr 57


Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruses nr 36 «Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele» (RTL 2001, 43, 602; 2009, 96, 1437) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 3 ja «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 25 lõike 7 alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Määrust kohaldatakse statsionaarse õppega üldhariduskoolile.»;

3) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse arv 6 arvuga 5;

4) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

 

  Justiitsminister
sotsiaalministri ülesannetes   Rein LANG
  Kantsler   Marelle ERLENHEIM

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json