Teksti suurus:

Majandus-ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a määruse nr 54 „Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 59, 402

Majandus-ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a määruse nr 54 „Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord“ muutmine

Vastu võetud 19.08.2010 nr 54


Määrus kehtestatakse «Surveseadme ohutuse seaduse» § 30 lõike 6, «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 20 lõike 6, «Masina ohutuse seaduse» § 22 lõike 5, «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 20 lõike 6 alusel.

Majandus-ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a määruses nr 54 «Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» (RTL 2008, 56, 773; 2009, 87, 1260) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid, masinatöid juhtiva isiku, tehnilist kontrolli teostava töötaja ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

«6) tehnilist kontrolli teostav töötaja «Surveseadme ohutuse seaduse», «Küttegaasi ohutuse seaduse», «Masina ohutuse seaduse» ning «Lifti- ja köistee ohutuse seaduse» tähenduses (edaspidi ekspert).»;

3) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Personali sertifitseerimisasutus väljastab pädevustunnistuse, kui isik vastab pädevustunnistuse saamise eeldustele. Pädevustunnistuse saamise eeldusteks on:
1) edukalt sooritatud pädevuseksam või gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku puhul läbitud vajalikud hindamised ja katsed;
2) surveseadme kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Surveseadme ohutuse seaduse» § 20 lõikes 2 toodud nõuetele ja surveseadmetöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Surveseadme ohutuse seaduse» § 25 lõikes 2 toodud nõuetele;
3) masina kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Masina ohutuse seaduse» § 13 lõikes 2 toodud nõuetele ja masinatöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Masina ohutuse seaduse» § 18 lõikes 2 toodud nõuetele;
4) tõsteseadme kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 14 lõikes 2 toodud nõuetele ja tõsteseadmetöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 17 lõikes 2 toodud nõuetele;
5) gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajana tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 13 lõikes 2 toodud nõuetele ja gaasitöid juhtiva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 16 lõikes 2 toodud nõuetele ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isikuna tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 161 lõikes 1 toodud nõuetele;
6) surveseadme tehnilise kontrolli eksperdina tegutsemise soovi korral vastavus «Surveseadme ohutuse seaduse» § 29 lõike 1 punktis 1 toodud nõuetele;
7) masina tehnilise kontrolli eksperdina tegutsemise soovi korral vastavus «Masina ohutuse seaduse» § 21 lõike 2 punktis 1 toodud nõuetele;
8) gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli eksperdina tegutsemise soovi korral vastavus «Küttegaasi ohutuse seaduse» § 18 lõike 2 punktis 1 toodud nõuetele;
9) lifti ja köistee tehnilise kontrolli eksperdina tegutsemise soovi korral vastavus «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» 19 lõike 2 punktis 1 toodud nõuetele.

(2) Lõike 1 punktides 6–9 nimetatud isikute hariduse ja töökogemuse täpsustatud nõuded on esitatud alljärgnevas tabelis:

Tehnilise kontrolli valdkond Valdkonna alagrupid Haridus Töökogemus antud valdkonnas
Surveseadmed Auru-, kuumavee- ja vedelikukatlad, auru ja kuumavee torustikud soojustehniline kõrgharidus 4 aastat
Aurukatlad töörõhuga kuni 20 baari, kuumavee- ja vedelikukatlad, auru ja kuumavee torustikud tehniline kõrgharidus

3 aastat

Surveanumad ja meditsiinigaasisüsteemid, ohtliku gaasi torustikud
Ohtliku vedelikku sisaldavad paiksed anumad ja ohtliku vedeliku torustikud
Ohtliku vedeliku veoanumad
Surveseadme paigaldus ja remondi projekti hindamine
Tõsteseadmed Liftid, kaubaliftid, platvormtõstukid, kabiiniga ehitustõstukid, köisteed
Liikurnoolkraanad, raudteekraanad
Tornkraanad, statsionaarsed noolkraanad, portaalkraanad
Sild-, pukk- ja konsoolkraanad
Hüdrotõstukid, korvtõstukid
Atraktsioonid
Gaasipaigaldised ja -seadmed A- ja B-kategooria gaasipaigaldised
A-, B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldised


4) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

 «(3) Eksperdina tegutsemise soovi korral sooritatakse lisaks kirjalikule eksamile praktiliste oskuste eksam. Praktiliste oskuste eksam seisneb valdkonda esindava seadme või paigaldise tehnilises kontrollis.

 (4) Eksperdi eksamil osaleb Tehnilise Järelevalve Ameti esindaja ja kinnitab eksamiprotokolli.»;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«3) kinnitust käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 2–9 esitatud nõuetele vastavuse kohta, olenevalt asjaolust, millist pädevustunnistust taotletakse;»;

6) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
«4) eksperdi pädevustunnistuse taotlemise puhul kinnitust, et isik on läbinud tehnilise kontrolli praktilise väljaõppe kestvusega vähemalt kolm kuud. Kinnituse annab tehnilise kontrolli praktilist väljaõpet juhendanud vastava pädevusega ekspert. Kinnitus sisaldab andmeid taotletavale pädevusulatusele vastavate tehnilise kontrolli objektide ja tehnilise kontrolli liikide kohta. Kui eelnev töökogemus on otseselt seotud mõne käesolevas määruses nimetatud valdkonnaga, siis võib tehnilise kontrolli praktilise väljaõppe kestvust vähendada kuni 50% ulatuses.»;

 7) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

«(4) Personali sertifitseerimisasutus sõlmib sertifitseeritud isikutega sertifitseerimistingimuste täitmise lepingu.

(5) Eksperdi pädevustunnistusele kantakse pädevusulatus lähtudes käesoleva määruse § 2 lõikes 2 esitatud tabelis märgitud valdkondade alagruppidest.»;

 8) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
«4) eksperdi pädevustunnistuse puhul isik tõendab, et on pädevustunnistuse pikendamisele eelneva kaheteistkümne kuu jooksul töötanud tehnilise kontrolli eksperdina oma pädevustunnistusel märgitud pädevuse valdkonnas.»;

 9) paragrahvi 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Täienduskoolituse mahuks loetakse vähemalt 6 akadeemilist koolitustundi järelevaatajate puhul, vähemalt 12 akadeemilist koolitustundi töid juhtivate isikute puhul ja vähemalt 24 akadeemilist koolitustundi pädevusvaldkonna kohta ekspertide puhul. Täienduskoolitus peab olema läbitud viimase kahe aasta jooksul enne tunnistuse kehtivuse pikendamise taotluse esitamist.»;

 10) määrust täiendatakse §-dega 91 kuni 93 järgmises sõnastuses:

«§ 91. Pädevustunnistuse pädevusulatuse laiendamine

(1) Pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatust laiendab selle väljaandja isiku taotluse alusel, kui isik sooritab vastavasisulise eksami.

(2) Personali sertifitseerimisasutus väljastab isikule uue pädevustunnistuse, laiendades olemasolevat pädevusulatust.

(3) Pädevustunnistuse pädevusulatuse laiendamisel määratakse uus pädevustunnistuse kehtivuse aeg.

§ 92. Personali sertifitseerimisasutuse poolne järelevalve

Personali sertifitseerimisasutus teostab järelevalvet enda väljastatud pädevustunnistusega isikute jätkuva nõuetele vastavuse üle. Selline järelevalve võib hõlmata isiku kohta esitatud tööalaste kaebuste läbivaatamist ja erialasel täienduskoolitusel osalemise hindamist. Järelevalve täpsemates tingimustes võidakse kokku leppida sertifitseerimistingimuste täitmise lepingus.

§ 93. Rakendussätted

(1) Isikutele, kes on enne 2010. aasta 1. oktoobrit teostanud tehnilist kontrolli «Surveseadme ohutuse seaduse», «Küttegaasi ohutuse seaduse», «Masina ohutuse seaduse» ning «Lifti- ja köistee ohutuse seaduse» alusel, antakse eksperdi pädevustunnistus järgmistel tingimustel:
1) isikud esitavad pädevustunnistuse saamiseks personali sertifitseerimisasutusele vastavasisulise taotluse ja tööandja kinnituse 2010. aasta 1. oktoobrile eelnenud 12 kuu jooksul teostatud tehniliste kontrollide kohta, lähtudes käesoleva määruse § 2 lõikes 2 esitatud tehnilise kontrolli valdkondadest ja valdkonna alagruppidest;
2) isikud ei pea sooritama käesoleva määruse §-s 3 sätestatud praktiliste oskuste eksamit.».

 

  Minister   Juhan PARTS
  Kantsler   Marika PRISKE

 

/otsingu_soovitused.json