Teksti suurus:

Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2012
Avaldamismärge:RT I 2010, 60, 405

Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.08.2010 nr 116

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 21 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse põhiharidust omandavatele õpilastele, kelle emakeel ei ole õppekeel, oma emakeele õppimiseks ja rahvuskultuuri tundmaõppimiseks (edaspidi keele- ja kultuuriõpe) vajalike tingimuste loomise kord.

  (2) Käesolev määrus laieneb õpilastele, kes koduses suhtluses räägivad õppekeelest erinevat keelt, mis on vähemalt ühe vanema (eestkostja) emakeel (edaspidi emakeel).

§ 2.  Keele- ja kultuuriõppe ainekava

  Keele- ja kultuuriõppe ainekava koostamisel lähtub õpetaja sellest, et keele- ja kultuuriõppe eesmärgiks on õpilase rahvusliku identiteedi säilitamine, teadmiste omandamine rahvuskultuurist, ajaloost ja traditsioonidest ning emakeeleoskuse arendamine.

§ 3.  Keele- ja kultuuriõppe sisseseadmine

  (1) Kool korraldab põhiharidust omandavatele õpilastele vähemalt kahe õppetunni ulatuses nädalas valikainena keele- ja kultuuriõpet, kui selleks on kooli direktorile kirjaliku taotluse esitanud vähemalt kümne sama emakeelega õpilase lapsevanemat (eestkostjat).

  (2) Kui sama keele- ja kultuuriõppe korraldamiseks on esitatud vähem kui kümme taotlust, otsustab kool keele- ja kultuuriõppe võimaldamise koostöös valla- või linnavalitsusega.

§ 4.  Keele- ja kultuuriõppe korraldamine koolis

  (1) Keele- ja kultuuriõppe rühma moodustab kool vastavalt laekunud taotlustele kaks korda aastas. 2. oktoobrist 1. juunini laekunud taotluste põhjal korraldatakse keele- ja kultuuriõpe uue õppeaasta algusest, 2. juunist 1. oktoobrini laekunud taotluste põhjal hiljemalt teise poolaasta algusest.

  (2) Keele- ja kultuuriõppe rühma võib moodustada ka erinevate klasside ning koolide õpilastest.

§ 5.  Emakeele õpetamine võõrkeelena

  (1) Kui õpilase emakeel kuulub koolis õpetatavate A- või B-võõrkeelte hulka, võimaldab eesti õppekeelega kool õpilasel emakeelt õppida A-võõrkeelena, muu õppekeelega kool B-võõrkeelena.

  (2) Kui võõrkeele rühmas on vähemalt kümme õpilast, kelle emakeel on antud võõrkeel, võib kool moodustada nendest eraldi keeleõppe rühma.

§ 6.  Keele- ja kultuuriõppe koordineerimine

  (1) Keele- ja kultuuriõppeks vajalike materjalide hankimist koordineerib Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

  (2) Keele- ja kultuuriõppe õpetajate ettevalmistamist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP


Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json