Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 60, 407

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 23.08.2010 nr 118

Määrus kehtestatakse käesoleva määruse §-dega 1–124 muudetavate määruste aluseks olevate volitusnormide alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korras» (RT I 1993, 51, 699; 2006, 13, 102) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 16 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «192 euro»;

2) punktis 20 asendatakse sõnad «käibivates Eesti kroonides» sõnaga «eurodes» ja sõnad «käibivatesse Eesti kroonidesse» sõnaga «eurodesse»;

3) punkt 231 sõnastatakse järgmiselt:

«231. Kui ehitiste, laevade ja tootmishoonete sisseseade võõrandamisaegset maksumust ei ole võimalik määrata kolmeliikmeliste ekspertkomisjonide poolt käesoleva korra punktides 21, 22 ja 23 sätestatud korras või kui õigustatud subjekt ei taotle ekspertiisi, määratakse vara võõrandamisaegne maksumus eurodes järgmiselt:
1) ehitistele, kui võõrandatud ehitiste arv on teada:
    ühele põhiehitisele – 959 eurot;
    igale muule ehitisele – 320 eurot;
2) kahele või enamale ehitisele, kui ehitiste arv ei ole teada – 1279 eurot;
3) laevadele – à 959 eurot;
4) tootmishoonete sisseseadele iga tootmisüksuse kohta – 640 eurot.»;

4) punktis 32 asendatakse sõnad «käibivates Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

5) punktis 361 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6392 eurot»;

6) punkt 37 sõnastatakse järgmiselt:

«37. Punktis 36 märgitud õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile esitatud andmete alusel makstakse kuni 192 euro suurune kompensatsioon välja ühekordse maksena. Kui kompenseerimise korraldus on vastu võetud enne 2007. aastat, makstakse:
1) 192,01 kuni 3195,59 euro suurune kompensatsioon kahe,
2) 3195,60 kuni 6391,17 euro suurune kompensatsioon kolme,
3) 6391,17 eurot ületav kompensatsioon nelja võrdse osana.

2007. aastal vastu võetud kompenseerimise korralduse alusel makstakse 192,01 kuni 6391,17 euro suurune kompensatsioon kahe ja 6391,17 eurot ületav kompensatsioon kolme võrdse osana.

2008. aastal vastu võetud kompenseerimise korralduse alusel makstakse 192 eurot ületav kompensatsioon kahe võrdse osana.

2009. aastal või hiljem vastu võetud kompenseerimise korralduse alusel makstakse kompensatsioon välja ühekordse maksena, olenemata kompensatsioonisumma suurusest.»;

7) määruse lisades asendatakse läbivalt sõna «krooni» sõnaga «eurot» ja läbivalt lühend «kr» valuutatähisega «EUR».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 2. novembri 2006. a määruses nr 230 «Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord» (RT I 2006, 49, 371; 2007, 60, 386) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõnad «Eesti kroonides Eestis asuva krediidiasutuse pangakontole või eurodes välismaal asuva» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse läbivalt sõnad «250 krooni» sõnadega «15,98 eurot» ja sõnad «1000 krooni» sõnadega «63,92 eurot»;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

«5) üle 1597,79 euro – võrdsetes osades 2007., 2008., 2009., 2010. ja 2011. aastal.»;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

«4) 575,21 kuni 1597,79 eurot – võrdsetes osades 2008., 2009., 2010. ja 2011. aastal;
5) üle 1597,79 euro – võrdsetes osades 2008., 2009., 2010., 2011. ja 2012. aastal.»;

5) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

«3) 575,21 kuni 1597,79 eurot – võrdsetes osades 2009., 2010. ja 2011. aastal;
4) üle 1597,79 euro – võrdsetes osades 2009., 2010., 2011. ja 2012. aastal.»;

6) paragrahvi 5 lõike 4 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

«2) 191,74 kuni 1597,79 eurot – võrdsetes osades 2010. ja 2011. aastal;
3) üle 1597,79 euro – võrdsetes osades 2010., 2011. ja 2012. aastal.»;

7) paragrahvi 5 lõike 5 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«1) 15,98 kuni 191,74 eurot – ühekordse maksena 2011. aastal;
2) üle 191,74 euro – võrdsetes osades 2011. ja 2012. aastal.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruse nr 36 «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord» (RT 1993, 7, 106; RT I 2007, 17, 85) punkti 561 alapunktis 1 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «12,78 eurot».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määruses nr 26 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord» (RT I 2007, 11, 56; 2009, 40, 270) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõike 10 punktis 1 asendatakse sõnad «2 999 999 Eesti krooni» sõnadega «191 735 eurot»;

2) paragrahvi 31 lõike 10 punktis 2 asendatakse sõnad «3 000 000–4 999 999 Eesti krooni» sõnadega «191 735,01–319 559 eurot»;

3) paragrahvi 31 lõike 10 punktis 3 asendatakse sõnad «5 000 000 ja enam Eesti krooni» sõnadega «üle 319 559 euro»;

4) paragrahvi 31 lõike 10 punktis 4 asendatakse sõnad «5 000 000–9 999 999 Eesti krooni» sõnadega «319 559–639 117 eurot»;

5) paragrahvi 31 lõike 10 punktis 5 asendatakse sõnad «10 000 000 ja enam Eesti krooni» sõnadega «üle 639 117 euro»;

6) määruse lisa 2 viide 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3 Näiteks, kui osalise tööajaga töötaja palgakulu organisatsiooni jaoks on 1000 eurot (sisaldab kõiki riiklikke makse ja makseid) ja tööajatabeli järgi kulus töötajal projekti tegevustele 68 tundi ning muudele tegevustele 100 tundi kuus (kokku töötati seega 168 tundi kuus), siis, korrutades palgakulu läbi suhtarvuga 68/168, kantakse projekti kuludesse 404,76 eurot.

Samas, kui tegemist on tunnitasuga (5 eurot/tund + sotsiaalmaks 33% ja töötuskindlustusmakse kulu organisatsioonile 0,3% => 5 × 1,335 = 6,68 eurot/tund), tuleb projekti heaks kulutatud aeg korrutada läbi ühe tunni palgakuluga. Toodud näites kantakse projekti kuludesse 68 × 6,68 = 454,24 eurot. See ei kehti võlaõigusliku lepingu puhul.»;

7) määruse lisa 2 ääremärkus 6 sõnastatakse järgmiselt:

«6 Näiteks on koolitusprogramm, mis kestab kuus kuud. Soovitakse ära jagada ruumide üürimise, valgustuse ja küttega seotud kulud. Projektiga seotud koolitused kõnealustes ruumides toimuvad kokku 21 tundi nädalas, koos muude tegevustega kasutatakse ruume kokku 35 tundi nädalas. Majandusüksus üürib hoonet pindalaga 300 m2 ja projekti jaoks kasutatakse sellest 50 m2. Kui ülalnimetatud kulud hoonetele moodustavad organisatsiooni jaoks 8000 eurot aastas, siis arvutusmetoodika, mis tuleb ära näidata taotlusvormis ja mida kasutatakse hiljem tegelike kulude jaotamisel, on järgmine: üür ja muud maksed 8000 eurot, 300 m2 on üldpinda, millest 50 m2 kasutatakse projekti jaoks kuus kuud 21 tundi nädalas: 8000 × 50/300 × 6/12 × 21/35  = 400. Seega, projekti eelarves kajastatakse nimetatud üldkuludena 400 eurot.»

§ 5. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruses nr 278 «Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord» (RT I 2006, 61, 463; 2010, 54, 350) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad «2 miljoni Eesti krooni» sõnadega «127 823 euro»;

2) paragrahvis 19 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2557 euro»;

3) määruse lisades 1 ja 2 asendatakse läbivalt sõna «kroon» sõnaga «euro» vastavas käändes.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruses nr 82 «Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord» (RT I 2009, 27, 168) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 956 eurot»;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni ja lisaks 100 000 krooni» sõnadega «31 956 eurot ja lisaks 6392 eurot»;

3) paragrahvi 9 lõikes 9 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

4) paragrahvi 14 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad «500-krooniste» sõnadega «31,96-euroste».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 149 «Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 243) lisa punktis 3 asendatakse läbivalt valuutatähis «EEK» valuutatähisega «EUR».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määruses nr 108 «Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord» (RT I 2001, 33, 178; 2009, 36, 246) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Lähetuskulude hüvitamisel arvestatakse välisvaluutas tehtud kulutused Eestis käibel olevasse rahasse välislähetusest saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.»;

2) paragrahvis 9 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot», sõnad «800 krooni» sõnadega «52 eurot», sõnad «1200 krooni» sõnadega «77 eurot» ja sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot»;

3) paragrahvi 14 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

4) paragrahvi 16 punktis 1 asendatakse sõnad «1200 krooni» sõnadega «77 eurot» ja sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot»;

5) paragrahvi 16 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 164 «Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord» (RT I 2006, 34, 265; 2009, 55, 373) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5 asendatakse sõnad «4 krooni» sõnadega «0,3 eurot» ja läbivalt sõnad «4000 krooni» sõnadega «256 eurot»;

2) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 euro».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 279 «Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord ja töökorraldus» (RT I 2006, 61, 464) lisas asendatakse läbivalt sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 euro» vastavas käändes ja läbivalt sõna «kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 11. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruses nr 110 «Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord» (RT I 2009, 36, 245) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Lähetuskulude hüvitamisel arvestatakse välisvaluutas tehtud kulutused Eestis käibel olevasse rahasse välislähetusest saabumise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.»;

2) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «350 krooni» sõnadega «22,37 eurot»;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «1200 krooni» sõnadega «77 eurot» ja sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot»;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot».

§ 12. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2000. a määruse nr 308 ««Riikliku kasulike mudelite registri» pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 76, 476) § 28 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kirjaliku teabe väljastamise eest võetakse riigilõivu «Riigilõivuseaduses» sätestatud määras, välja arvatud teabe väljastamisel järelevalveõiguslikule riigiasutusele ja kohtule.»

§ 13. Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2003. a määruse nr 221 «Riikliku väetiseregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2003, 59, 395; 2009, 63, 414) § 21 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Registriandmete ametlikult kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu «Riigilõivuseaduses» sätestatud määra järgi.»

§ 14. Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 kinnitatud «Riigi teaduspreemiate põhimääruses» (RT I 1999, 15, 233; 2008, 5, 38) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 2 asendatakse sõnad «600 000 krooni» sõnadega «38 347 eurot»;

2) punktis 3 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «19 174 eurot»;

3) punktis 31 asendatakse sõnad «750 000 krooni» sõnadega «47 934 eurot».

§ 15. Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2001. a määruse nr 315 «Esemete ja ainete loetelu, mis ei või olla kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilase valduses» (RT I 2001, 82, 490) § 1 punktis 9 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «2 eurot».

§ 16. Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 «Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär» (RT I 2004, 3, 11; 2006, 10, 66) §-s 1 asendatakse sõnad «6000 krooni» sõnadega «384 euro».

§ 17. Vabariigi Valitsuse 31. augusti 2006. a määruse nr 193 «Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise kord kutseõppeasutuses» (RT I 2006, 39, 294; 2010, 5, 12) §-s 1 asendatakse sõnad «11 krooni ja 15 senti» sõnadega «0,72 eurot».

§ 18. Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 «Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava» (RT I 2008, 23, 152) § 20 lõike 4 punktis 12 asendatakse sõna «kroon» sõnaga «euro».

§ 19. Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruses nr 46 «Universaalse postiteenuse makse määra kehtestamine» (RT I 2009, 17, 102) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «2,3 krooni» sõnadega «0,15 eurot»;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «18,9 krooni» sõnadega «1,21 eurot»;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punktides 4–6 asendatakse sõna «krooni» sõnaga «eurot».

§ 20. Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2005. a määruses nr 30 «Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel» (RT I 2005, 11, 47; 2009, 4, 33) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «2400 krooni» sõnadega «153,38 eurot»;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «24 krooni» sõnadega «1,53 eurot».

§ 21. Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määruse nr 184 «Võrgueeskiri» (RT I 2003, 49, 347; 2010, 48, 295) § 61 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 955 eurot».

§ 22. Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 «Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid» (RT I 2004, 21, 147; 2010, 48, 296) §-s 61 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «19 200 eurot».

§ 23. Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2002. a määruses nr 279 «Sõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude hüvitamise kord ja määrad» (RT I 2002, 74, 447) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 1 asendatakse sõnad «400 krooni» sõnadega «26 eurot»;

2) paragrahvi 1 punktis 2 asendatakse sõnad «650 krooni» sõnadega «42 eurot»;

3) paragrahvi 1 punktis 3 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot»;

4) paragrahvi 1 punktis 4 asendatakse sõnad «20 krooni» sõnadega «1,28 eurot» ja sõnad «40 krooni» sõnadega «2,56 eurot»;

5) paragrahvi 1 punktis 5 asendatakse sõnad «20 krooni» sõnadega «1,28 eurot» ja sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

6) paragrahvi 1 punktis 6 asendatakse sõnad «150 krooni» sõnadega «10 eurot».

§ 24. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 56 «Riikliku tagatise andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud» (RT I 2005, 16, 93; 2007, 25, 138) § 3 lõike 2 teisest lausest jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides ja».

§ 25. Vabariigi Valitsuse 13. aprilli 1995. a määrusega nr 188 kinnitatud «Eluruumi erastamiseks korraldatava avaliku enampakkumise korra» (RT I 1995, 43, 660; 1996, 22, 441) punkti 6 esimeses lauses asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot» ja sõnad «500 krooni» sõnadega «31,95 eurot».

§ 26. Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1997. a määrusega nr 129 kinnitatud «Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamiseks korraldatava enampakkumise korra» (RT I 1997, 53, 843) punkti 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31,95 eurot».

§ 27. Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a määruses nr 198 «Eluruumide erastamise korraldamine» (RT I 1993, 46, 641; 2003, 83, 569) tehakse järgmised muudatused:

1) määrusega kinnitatud «Eluruumi erastamise korra» punkti 12 kolmandas lauses asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

2) määrusega kinnitatud «Eluruumi erastamise korra» punkti 37 alapunktis 2 asendatakse sõnad «350 krooni» sõnadega «22,36 eurot» ja sõnad «200 krooni» sõnadega «12,78 eurot»;

3) määrusega kinnitatud «Eluruumi erastamise korra» lisades 3 ja 5–8 asendatakse läbivalt sõna «krooni» sõnaga «euro» vastavas käändes;

4) määrusega kinnitatud «Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 17. juuli 1990. a otsusega «Privatiseerimisprotsessi korraldamise esmajärgulistest abinõudest» peatatud elamute ostu-müügitehingute lõpliku vormistamise korra» punkti 8 esimeses lauses lisatakse pärast sõnu «kroonideks vahekorras 1:10» sõnad «ning kroonidest eurodeks vastavalt euro kasutusele võtmise seaduse §-le 5»;

5) määrusega kinnitatud «Eluruumide järelmaksuga ostmise korra» lisas 1 asendatakse läbivalt sõna «krooni» sõnaga «eurot»;

6) määrusega kinnitatud «Eluruumide järelmaksuga ostmise korra» lisa 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruses nr 251 «Väliskülaliste vastuvõtmisega seotud majutus-, toitlustus-, sõidu-, tõlke- ja muude kulude piirmäärad riigiasutustele» (RT I 2006, 56, 425) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «256 eurot»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «2500 krooni» sõnadega «160 eurot»;

4) paragrahvi 3 punktis 1 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «96 eurot»;

5) paragrahvi 3 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

6) paragrahvi 4 punktis 1 asendatakse sõnad «6000 krooni» sõnadega «384 eurot»;

7) paragrahvi 4 punktis 2 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «192 eurot»;

8) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «9300 krooni» sõnadega «595 eurot» ja sõnad «4700 krooni» sõnadega «301 eurot».

§ 29. Vabariigi Valitsuse 16. novembri 2006. a määruse nr 236 «Diplomaatilise au- ja teenistusastme tasu maksmise kord ning tasu määrad» (RT I 2006, 52, 388) § 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Diplomaatilise au- ja teenistusastme tasu määrad on:

suursaadik 217,30 eurot;
vanemnõunik 191,73 eurot;
nõunik 166,17 eurot;
1. sekretär 147 eurot;
2. sekretär 127,82 eurot;
3. sekretär 108,65 eurot;
atašee   89,48 eurot.»

§ 30. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruse nr 269 «Diplomaatide ja välisesinduse haldusteenistujate kuupalgamäärad ning neile preemia ja lisatasu maksmise kord» (RT I 2006, 60, 451; 2008, 5, 41) lisa «Diplomaatide ja välisesinduse haldusteenistujate ametikohtade palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad» muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 31. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruses nr 214 «Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused» (RT I 2004, 49, 346; 2009, 63, 416) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «95 eurot»;

2) paragrahvi 2 esimeses lauses ja § 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

3) paragrahvi 4 esimeses lauses asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «95 eurot»;

4) paragrahvi 5 esimeses lauses asendatakse sõnad «800 krooni» sõnadega «51 eurot»;

5) paragrahvi 6 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «191 eurot»;

6) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «2400 krooni» sõnadega «153 eurot»;

7) paragrahvi 9 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «1700 krooni» sõnadega «108 eurot»;

8) paragrahvi 10 esimeses lauses asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «95 eurot»;

9) paragrahvi 11 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «2600 krooni» sõnadega «166 eurot»;

10) paragrahvi 13 lõike 1 esimeses lauses ja lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «191 eurot»;

11) paragrahvis 14 asendatakse sõnad «400 krooni» sõnadega «25 eurot»;

12) paragrahvis 15 asendatakse sõnad «160 krooni» sõnadega «10 eurot»;

13) paragrahvi 16 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «2500 krooni» sõnadega «159 eurot»;

14) paragrahvi 16 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «2500 Eesti krooni» sõnadega «159 eurot»;

15) paragrahvi 161 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «319 eurot» ja sõnad «11 000 krooni» sõnadega «703 eurot»;

16) paragrahvi 161 lõikes 2 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

17) paragrahvi 162 lõikes 1 ja lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «4200 krooni» sõnadega «268 eurot»;

18) paragrahvi 164 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31 eurot».

§ 32. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruses nr 256 «Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord» (RT I 2006, 57, 431; 2009, 66, 457) tehakse järgmine muudatus:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Diplomaatide välislähetustasu lähtesummad eurodes on:

1) erakorraline ja täievoliline suursaadik, kes juhib välisesindust 766,94
2) erakorraline ja täievoliline suursaadik, kes ei juhi välisesindust;
saadik, asjur, peakonsul, konsul (välisesinduse juhina),
asekonsul (välisesinduse juhina), välisesinduse asejuht
703,03
3) minister-nõunik, talituse direktor 671,07
4) nõunik, kaitseatašee, divisjoni direktor, pressiesindaja, jurist 575,20
5) abi, lauaülem, konsul, asekonsul 543,25
6) karjääridiplomaadi kandidaat 479,34

(2) Haldusteenistujate välislähetustasu lähtesummad eurodes on:

1) välisesinduse allüksuse juht 530,47
2) vanemametnik 479,34
3) nooremametnik 415,43»;

2) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Välislähetustasu makstakse üldjuhul välja välisesinduse asukohariigi valuutas makse tegemise päeval kehtiva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Välisvaluuta, mille kurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, hinnatakse ümber, kasutades asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro kurssi. Sõltuvalt asukohariigi poliitilisest või majanduslikust olukorrast võib Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsleri nõusolekul välislähetustasu välja maksta muus valuutas.»;

3) paragrahvi 15 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides»;

4) paragrahvi 16 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 960 euro».

§ 33. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruses nr 186 «Toidu- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord» (RT I 2004, 42, 292; 2009, 63, 419) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «10 euro».

§ 34. Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruses nr 264 «Keskmise päevasissetuleku arvutamise, keskmisest päevasissetulekust mahaarvamiste tegemise, elatustaseme väljaselgitamise ning keskmise päevasissetuleku arvutamiseks ja elatustaseme väljaselgitamiseks vajalike andmete väljanõudmise, esitamise ja vormistamise kord» (RT I 2002, 72, 432; 2005, 32, 240) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 euro»;

2) paragrahvi 7 lõikes 4, läbivalt § 11 lõike 2 punktis 4, § 12 lõike 2 punktides 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

3) määruse lisas 3 «Tõend isiku maksustatava tulu kohta» ja lisas 4 «Tõend isikule tehtud väljamaksete kohta» asendatakse läbivalt sõna «krooni» sõnaga «eurot»;

4) määruse lisas 5 «Teatis süüdistatava keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta» asendatakse läbivalt lühend «kr» valuutatähisega «EUR», sõna «kroonides» sõnaga «eurodes» ning sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 euro» vastavas käändes.

§ 35. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 263 «Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord» (RT I 2004, 61, 432; 2010, 32, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Välisvaluuta hinnatakse eurodes selle konfiskeerimisotsuse jõustumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.»;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «Eesti Pangas» sõnadega «Euroopa Keskpangas»;

3) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) välisvaluuta arvestatakse arvelevõtmise päeval kehtiva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel eurodesse ja kantakse riigieelarve tuludesse;».

§ 36. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruses nr 322 «Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord» (RT I 2005, 71, 557; 2010, 14, 74) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõnad «4 krooni» sõnadega «0,25 eurot» ja sõnad «1000 krooni» sõnadega «63,90 eurot»;

2) paragrahvi 52 lõikes 1 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «255 eurot»;

3) paragrahvi 52 lõikes 2 asendatakse sõnad «900 krooni» sõnadega «57,50 eurot».

§ 37. Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2007. a määruses nr 23 «Kohtunikuabi ametipalga suurus ja osakonna juhatamise lisatasu määr» (RT I 2007, 10, 48; 2010, 6, 17) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «17 205 krooni» sõnadega «1099,60 eurot»;

2) paragrahv 51 tunnistatakse kehtetuks.

§ 38. Vabariigi Valitsuse 4. septembri 2008. a määruses nr 137 «Lepingulise esindaja ja nõustaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad» (RT I 2008, 40, 235) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Varalise nõudega tsiviilasjas on teistelt menetlusosalistelt lepingulise esindaja ja nõustaja kulude sissenõudmise piirmäärad järgmised:

Tsiviilasja hind (eurodes) kuni Maksimaalselt sissenõutav kulu (eurodes)
       640      320
    3 200   1 600
    6 400   3 200
  12 800   4 470
  19 200   6 400
  25 600   8 310
  32 000 10 230
  38 300 11 500
  44 700 12 800
  51 100 14 000
  57 500 15 350
  64 000 17 300
  96 000 19 200
128 000 21 100
160 000 23 000

(2) Kui tsiviilasja hind on üle 160 000 euro, suureneb kulude väljamõistmise piirmäär 160 euro võrra iga 3200 euro kohta.»;

2) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «200 000 krooni» sõnadega «12 800 eurot».

§ 39. Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 339 «Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär» (RT I 2004, 82, 554; 2005, 42, 348) §-s 5 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3 eurot».

§ 40. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2000. a määruses nr 448 «Arstlike komisjonide esimeeste ja liikmete töö tasustamise ja lähetuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja kord» (RT I 2000, 101, 662; 2009, 36, 244) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «180 krooni» sõnadega «11,50 eurot»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «130 krooni» sõnadega «8,31 eurot»;

3) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad «180 krooni» sõnadega «11,50 eurot».

§ 41. Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 109 «Valmisoleku reservi tasu suurus ja maksmise kord» (RT I 2003, 35, 227; 2008, 57, 317) § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «63,91 eurot».

§ 42. Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a määruse nr 67 «Õppemaksu hüvitamise ulatus ja kord» (RT I 2009, 22, 139) §-s 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1279 euro».

§ 43. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2006. a määruses nr 262 «Ajateenija toetuse ulatus ja maksmise kord» (RT I 2006, 60, 446; 2009, 63, 417) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «1169 krooni» sõnadega «74,72 eurot»;

2) lisa «Ajateenija igakuise toetuse ulatus» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 44. Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2001. a määruse nr 139 «Kaadrikaitseväelase ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise kord» (RT I 2001, 37, 217; 2008, 57, 317) §-s 4 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot».

§ 45. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 215 «Rahvusvahelises sõjalises koostöös tekitatud lepinguvälise kahjunõude menetlemise, kompenseerimise ning kahjuhüvitisest loobumise kord» (RT I 2004, 49, 347; 2009, 51, 351) § 15 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «50 000 Eesti krooni» sõnadega «3200 euro».

§ 46. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine» (RT I 2005, 5, 19; 2009, 36, 243) lisa 1 «Kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgatasemed» ja lisa 2 «Kaadrikaitseväelaste auastmetasud kuus» muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 47. Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a määruse nr 33 «Teabeameti ametnike töötasustamine» (RT I 2009, 12, 77) lisa «Teabeameti ametnike, kes ei ole politsei- ega kaitseväeteenistuses, palgaastmetele vastavad kuupalgamäärad» muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 48. Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2003. a määruses nr 48 «Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad» (RT I 2003, 16, 93) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 esitatud tabel kehtestatakse järgmises sõnastuses:

«

Jahiuluki nimetus

Kahjumäär isendi
kohta (eurodes)

Eestikeelne tavanimetus Teaduslik nimetus
Pruunkaru Ursus arctos 2000
Ilves Felis lynx   960
Põder Alces alces   770
Punahirv Cervus elaphus   770
Metskits Capreolus capreolus   385
Metssiga Sus scrofa   385
Hunt Canis lupus   385
Mäger Meles meles     96
Jänes Lepus sp.     64
Punarebane Vulpes vulpes     32
Kobras Castor fiber     32
Metsnugis Martes martes     32
Tuhkur Mustela putorius     32
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis     39
Rabahani Anser fabalis     39
Suur-laukhani Anser albifrons     39
Hallhani Anser anser     39
Laanepüü Bonasa bonasia     20
Nurmkana Perdix perdix     20
Hallhaigur Ardea cinerea     20
Viupart Anas penelope     20
Rääkspart Anas strepera     20
Piilpart Anas crecca     20
Sinikael-part Anas platyrhynchos     20
Soopart Anas acuta     20
Rägapart Anas querquedula     20
Luitsnokk-part Anas clypeata     20
Punapea-vart Aythya ferina     20
Tuttvart Aythya fuligula     20
Merivart Aythya marila     20
Hahk Somateria mollissima     20
Aul Clangula hyemalis     20
Mustvaeras Melanitta nigra     20
Sõtkas Bucephala clangula     20
Lauk Fulica atra     20
Metskurvits Scolopax rusticola     20
Tikutaja Gallinago gallinago     20
Kaelustuvi Columba palumbus     20
Naerukajakas Larus ridibundus     10
Hõbekajakas Larus argentatus     10
Merikajakas Larus marinus     10
Kalakajakas Larus canus     10
Ronk Corvus corax     10
Künnivares Corvus frugilegus            3,20
Hallrästas Turdus pilaris            3,20
»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «96 eurot»;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «20 eurot».

§ 49. Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a määruse nr 275 «Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine» (RT I 1995, 63, 1062; 2003, 40, 281) lisas 1 «Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrad» asendatakse läbivalt sõna «krooni» sõnaga «eurot», arv «1500» arvuga «96», arv «300» arvuga «20», arv «150» arvuga «10», arv «15» arvuga» 0,96», arv «50» arvuga «3,20» ning läbivalt arv «75» arvuga «4,80».

§ 50. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruses nr 69 «Kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi loodusesse laskmisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad» (RT I 2005, 21, 134; 2009, 63, 410) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot» ja sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

2) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «260 eurot» ja sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

3) paragrahvi 11 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «96 eurot»;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «250 krooni» sõnadega «16 eurot»;

6) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «260 eurot» ja sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

7) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

8) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

9) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

10) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

11) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

12) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

13) paragrahvi 13 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

14) paragrahvi 13 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «20 krooni» sõnadega «1,30 eurot»;

15) paragrahvi 13 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

16) paragrahvi 13 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

17) paragrahvi 13 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

18) paragrahvi 13 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

19) paragrahvi 13 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «20 eurot»;

20) paragrahvi 13 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

21) paragrahvi 13 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

22) paragrahvi 13 lõike 8 punktis 1 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot» ja sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

23) paragrahvi 13 lõike 8 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

24) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

25) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

26) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

27) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

28) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

29) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

30) paragrahvi 14 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «700 krooni» sõnadega «45 eurot»;

31) paragrahvi 14 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «150 krooni» sõnadega «9,60 eurot»,

32) paragrahvi 14 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

33) paragrahvi 14 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

34) paragrahvi 14 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

35) paragrahvi 14 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

36) paragrahvi 14 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot» ja sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

37) paragrahvi 14 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

38) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

39) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

40) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

41) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

42) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

43) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

44) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

45) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «960 eurot»;

46) paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

47) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

48) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

49) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

50) paragrahvi 17 lõike 1 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

51) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

52) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

53) paragrahvi 18 punktis 1 asendatakse sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

54) paragrahvi 18 punktis 2 ja § 19 punktis 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

55) paragrahvi 19 punktis 2 ja § 20 punktis 1 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

56) paragrahvi 20 punktis 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

57) paragrahvi 21 punktis 1 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

58) paragrahvi 21 punktis 2 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

59) paragrahvi 22 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

60) paragrahvi 22 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

61) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

62) paragrahvi 22 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

63) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot» ja sõnad «35 krooni» sõnadega «2,30 eurot»;

64) paragrahvi 23 lõikes 3 asendatakse sõnad «15 krooni» sõnadega «0,96 eurot» ja sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

65) paragrahvi 23 lõikes 4 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot» ja sõnad «35 krooni» sõnadega «2,30 eurot»;

66) paragrahvi 23 lõikes 5 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot», sõnad «35 krooni» sõnadega «2,30 eurot» ja sõnad «150 krooni» sõnadega «9,6 eurot»;

67) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

68) paragrahvi 24 lõikes 3 asendatakse sõnad «15 krooni» sõnadega «0,96 eurot»;

69) paragrahvi 24 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad «25 krooni» sõnadega «1,60 eurot»;

70) paragrahvi 25 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

71) paragrahvi 25 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

72) paragrahvi 25 punktis 3 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

73) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot» ja sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

74) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

75) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot» ja sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

76) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «2500 krooni» sõnadega «160 eurot» ja sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

77) paragrahvi 261 lõikes 1 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

78) paragrahvi 261 lõikes 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

79) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

80) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

81) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

82) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

83) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

84) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

85) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

86) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

87) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

88) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

89) paragrahvi 27 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

90) paragrahvi 27 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «64 000 eurot»;

91) paragrahvi 27 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

92) paragrahvi 27 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

93) paragrahvi 27 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

94) paragrahvi 27 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

95) paragrahvi 27 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

96) paragrahvi 27 lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

97) paragrahvi 27 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

98) paragrahvi 27 lõike 5 punktis 4 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

99) paragrahvi 27 lõike 5 punktis 5 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

100) paragrahvi 27 lõike 5 punktis 6 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

101) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 1 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «960 eurot»;

102) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot»;

103) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 3 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

104) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 4 asendatakse sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

105) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 5 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

106) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

107) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 7 asendatakse sõnad «750 krooni» sõnadega «48 eurot»;

108) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 8 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «960 eurot»;

109) paragrahvi 27 lõike 6 punktis 9 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

110) paragrahvi 27 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

111) paragrahvi 27 lõike 7 punktis 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

112) paragrahvi 27 lõike 7 punktis 3 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

113) paragrahvi 27 lõike 7 punktis 4 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

114) paragrahvi 27 lõike 7 punktis 5 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

115) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 1 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

116) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 2 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «64 000 eurot»;

117) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 3 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

118) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 4 asendatakse sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

119) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 5 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

120) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

121) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 7 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

122) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 8 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

123) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 9 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

124) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 10 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

125) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 11 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

126) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 12 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

127) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 13 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

128) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 14 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «450 eurot»;

129) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 15 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

130) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 16 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

131) paragrahvi 27 lõike 8 punktis 17 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

132) paragrahvi 27 lõike 9 punktis 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

133) paragrahvi 27 lõike 9 punktis 2 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «64 000 eurot»;

134) paragrahvi 27 lõike 9 punktis 3 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

135) paragrahvi 27 lõike 9 punktis 4 asendatakse sõnad «20 krooni» sõnadega «1,30 eurot»;

136) paragrahvi 27 lõike 9 punktides 5 ja 6 ning lõike 10 punktis 1 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

137) paragrahvi 27 lõike 10 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

138) paragrahvi 27 lõike 10 punktis 4 asendatakse sõnad «1 000 000 krooni» sõnadega «64 000 eurot»;

139) paragrahvi 27 lõike 10 punktis 5 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

140) paragrahvi 27 lõike 10 punktis 6 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

141) paragrahvi 27 lõike 10 punktis 7 asendatakse sõnad «20 krooni» sõnadega «1,30 eurot»;

142) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 1 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

143) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 2 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

144) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 3 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «260 eurot»;

145) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 4 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

146) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 5 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

147) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 6 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

148) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 7 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

149) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 8 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

150) paragrahvi 27 lõike 11 punktis 9 asendatakse sõnad «50 krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

151) paragrahvi 27 lõike 12 punktis 1 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

152) paragrahvi 27 lõike 12 punktis 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

153) paragrahvi 27 lõike 12 punktis 3 asendatakse sõnad «15 000 krooni» sõnadega «960 eurot»;

154) paragrahvi 27 lõike 12 punktis 4 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

155) paragrahvi 27 lõike 12 punktis 5 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

156) paragrahvi 27 lõike 13 punktis 1 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

157) paragrahvi 27 lõike 13 punktis 2 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «32 000 eurot»;

158) paragrahvi 27 lõike 13 punktis 3 asendatakse sõnad «300 000 krooni» sõnadega «20 000 eurot»;

159) paragrahvi 27 lõike 13 punktis 4 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

160) paragrahvi 27 lõike 13 punktis 5 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

161) paragrahvi 27 lõike 14 punktis 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot» ja sõnad «150 000 krooni» sõnadega «9600 eurot»;

162) paragrahvi 27 lõike 14 punktis 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

163) paragrahvi 27 lõike 14 punktis 3 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «450 eurot» ja sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

164) paragrahvi 27 lõike 14 punktis 4 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

165) paragrahvi 27 lõike 14 punktis 5 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

166) paragrahvi 27 lõike 15 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

167) paragrahvi 27 lõike 15 punktis 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

168) paragrahvi 27 lõike 15 punktis 3 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «450 eurot»;

169) paragrahvi 27 lõike 15 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

170) paragrahvi 27 lõike 15 punktis 6 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

171) paragrahvi 27 lõike 16 punktis 1 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot», sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot» ja sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

172) paragrahvi 27 lõike 16 punktis 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

173) paragrahvi 27 lõike 17 punktis 1 asendatakse sõnad «250 krooni» sõnadega «16 eurot»;

174) paragrahvi 27 lõike 17 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

175) paragrahvi 27 lõike 17 punktis 3 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «20 eurot» ja sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

176) paragrahvi 28 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning lõikes 2 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

177) paragrahvi 28 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

178) paragrahvi 28 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

179) paragrahvi 28 lõikes 4, lõike 5 punktides 1 ja 2, lõigetes 6 ja 7 ning lõike 8 punktis 1 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

180) paragrahvi 28 lõike 8 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

181) paragrahvi 28 lõike 8 punktis 3 asendatakse sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

182) paragrahvi 28 lõikes 9 ja lõike 10 punktis 1 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

183) paragrahvi 28 lõike 10 punktis 2 asendatakse sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

184) paragrahvi 28 lõigetes 11 ja 12 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

185) paragrahvi 28 lõikes 13 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

186) paragrahvi 28 lõikes 14 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

187) paragrahvi 28 lõikes 15 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

188) paragrahvi 28 lõikes 16 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

189) paragrahvi 28 lõigetes 17 ja 18 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

190) paragrahvi 28 lõikes 19 ja lõike 20 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

191) paragrahvi 28 lõike 20 punktis 2 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

192) paragrahvi 28 lõike 21 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

193) paragrahvi 28 lõike 21 punktis 2 ja lõikes 22 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

194) paragrahvi 28 lõike 23 punktis 1 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «20 eurot»;

195) paragrahvi 28 lõike 23 punktis 2 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

196) paragrahvi 28 lõike 24 punktis 1 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «20 eurot»;

197) paragrahvi 28 lõike 24 punktis 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

198) paragrahvi 28 lõike 24 punktides 3 ja 4 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

199) paragrahvi 28 lõike 24 punktis 5 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot»;

200) paragrahvi 28 lõike 24 punktis 6 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

201) paragrahvi 28 lõike 24 punktis 7 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

202) paragrahvi 28 lõike 24 punktis 8 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

203) paragrahvi 28 lõike 24 punktis 9 asendatakse sõnad «30 000 krooni» sõnadega «2000 eurot»;

204) paragrahvi 28 lõike 25 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

205) paragrahvi 28 lõike 25 punktis 2 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

206) paragrahvi 28 lõike 25 punktis 3 asendatakse sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

207) paragrahvi 28 lõikes 26 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

208) paragrahvi 28 lõike 27 punktis 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot»;

209) paragrahvi 28 lõike 27 punktis 2 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1300 eurot»;

210) paragrahvi 28 lõike 27 punktis 3 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

211) paragrahvi 28 lõike 27 punktis 4 asendatakse sõnad «40 000 krooni» sõnadega «2600 eurot»;

212) paragrahvi 28 lõike 28 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

213) paragrahvi 28 lõike 28 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

214) paragrahvi 28 lõike 29 punktis 1 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

215) paragrahvi 28 lõike 29 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

216) paragrahvi 28 lõike 29 punktis 3 asendatakse sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

217) paragrahvi 28 lõikes 30 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

218) paragrahvi 28 lõikes 31 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

219) paragrahvi 28 lõikes 32 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

220) paragrahvi 28 lõikes 33 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

221) paragrahvi 28 lõike 34 punktis 1 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

222) paragrahvi 28 lõike 34 punktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

223) paragrahvi 28 lõikes 35 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

224) paragrahvi 28 lõikes 36 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

225) paragrahvi 28 lõikes 37 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

226) paragrahvi 28 lõike 38 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

227) paragrahvi 28 lõike 38 punktis 2 ja lõikes 39 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

228) paragrahvi 28 lõikes 40 ja lõike 41 punktis 1 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

229) paragrahvi 28 lõike 41 punktis 2 ja lõikes 42 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

230) paragrahvi 28 lõike 43 punktis 1 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «96 eurot»;

231) paragrahvi 28 lõike 43 punktis 2 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «130 eurot»;

232) paragrahvi 28 lõigetes 44 ja 45 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

233) paragrahvi 28 lõikes 46 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

234) paragrahvi 28 lõikes 47 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot»;

235) paragrahvi 28 lõikes 48 ja lõike 49 punktis 1 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

236) paragrahvi 28 lõike 49 punktis 2 asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «200 eurot»;

237) paragrahvi 28 lõigetes 50 ja 51 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «13 eurot».

§ 51. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 kinnitatud «Maa ostueesõigusega erastamise korras» (RT I 1996, 77, 1372; 2010, 52, 332) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 132 alapunkti 3 neljandas lauses asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

2) punkti 25 alapunktis 4 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1275 euro»;

3) punkti 283 kolmandas lauses, punkti 284 kolmandas lauses ja punkti 285 esimeses lauses asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot» vastavas käändes;

4) punkti 29 alapunktis 1 asendatakse sõnad «350 krooni» sõnadega «22,40 eurot» ja sõnad «200 krooni» sõnadega «12,80 eurot»;

5) punkti 29 alapunktis 2 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,30 eurot»;

6) punkti 38 teises lauses asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot» ja sõnad «2000 või enam krooni» sõnadega «128 või enam eurot».

§ 52. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruse nr 50 ««Maareformi seaduse» § 22 lõikes 12 sätestatud maa erastamise kord» (RT I 2007, 21, 105; 2010, 52, 332) § 11 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1280 euro».

§ 53. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 268 kinnitatud «Maa enampakkumisega erastamise korras» (RT I 1996, 78, 1385; 2008, 46, 260) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 17 alapunktis 2 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnadega «64 eurot»;

2) punkti 31 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Minimaalne pakkumise samm sõltub erastatava maa alghinnast (arvestus koos kasvava metsa maksumusega) ning on järgmine:

      Alghind Pakkumise samm  
kuni 640 eurot 30 eurot  
640,01 kuni 6390 eurot 60 eurot  
üle 6390 euro 300 eurot »;

3) punkti 39 alapunktis 2 asendatakse sõnad «täiskroonides» sõnadega «täiseurodes»;

4) punkti 43 teises lauses asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6 euro»;

5) punkti 61 kolmandas lauses, punkti 62 kolmandas lauses ja punkti 63 esimeses lauses asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot» vastavas käändes.

§ 54. Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a määruses nr 16 ««Maareformi seaduse» §-s 234 sätestatud vaba metsamaa erastamise kord» (RT I 2005, 7, 24; 2010, 52, 332) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 3 kolmandas lauses, lõike 4 kolmandas lauses ja § 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot» vastavas käändes;

2) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 7 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1275 euro»;

3) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,20 eurot»;

4) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31 eurot».

§ 55. Vabariigi Valitsuse 4. aprilli 2000. a määruses nr 115 ««Maareformi seaduse» paragrahvides 231 ja 232 sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise kord» (RT I 2000, 30, 181) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Minimaalne pakkumise samm sõltub erastatava maa alghinnast (arvestus koos kasvava metsa maksumusega) ning on järgmine:

      Alghind Pakkumise samm  
kuni 640 eurot 30 eurot  
640,01 kuni 6390 eurot 60 eurot  
üle 6390 euro 300 eurot »;

2) paragrahvi 17 lõike 3 kolmandas lauses, lõike 4 kolmandas lauses ja § 18 lõikes 1 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1600 eurot» vastavas käändes;

3) paragrahvi 21 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1275 euro»;

4) paragrahvi 25 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «639 eurot»;

5) paragrahvi 25 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «3,55 krooni» sõnadega «0,23 senti»;

6) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,30 eurot»;

7) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31 eurot».

§ 56. Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2005. a määruses nr 24 «Riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord» (RT I 2005, 9, 38; 2007, 17, 85) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 7 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1275 euro»;

2) paragrahvi 20 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,20 eurot»;

3) paragrahvi 20 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31 eurot»;

4) paragrahvi 22 kolmandas lauses asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,35 eurot».

§ 57. Vabariigi Valitsuse 8. novembri 1996. a määrusega nr 276 kinnitatud «Riigimaale hoonestusõiguse seadmise korras» (RT I 1996, 79, 1404; 2009, 57, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 36 esimeses lauses asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 euro» ja sõnad «1000 krooni» sõnadega «63 euro»;

2) punktis 48 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

«
Tasu algsuurus Pakkumise samm
kuni 320 eurot aastas   6 eurot
320 kuni 1300 eurot aastas 30 eurot
üle 1300 euro aastas 60 eurot
»;

3) punktis 74 asendatakse sõnad «350 krooni» sõnadega «22,40 eurot»;

4) lisas 2 «Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise protokoll nr ….» asendatakse läbivalt sõna «krooni» sõnaga «eurot».

§ 58. Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 1999. a määrusega nr 105 kinnitatud «Maakorralduse kulude määramise, rahastamise, riiklike toetusrahade määramise ja krediteerimise korras» (RT I 1999, 34, 445) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 19 esimeses lauses asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

2) punktis 33 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «319 eurot».

§ 59. Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 1998. a määrusega nr 288 kinnitatud «Maakorralduse käigus kinnisasja oluliste osade hindamise korra» (RT I 1998, 111, 1838) punktis 17 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 60. Vabariigi Valitsuse 5. juuni 2001. a määruses nr 193 «Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika» (RT I 2001, 51, 302; 2008, 46, 260) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 16 asendatakse sõnad «1 krooni» sõnadega «0,01 euro» ja sõnad «100 krooni» sõnadega «1 euro»;

2) paragrahvis 22 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

3) paragrahvi 29 punktides 1 ja 5 asendatakse lühend «kr/ha» lühendiga «eurot/ha».

§ 61. Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001. a määruse nr 179 «Maa maksustamishinna arvutamise kord» (RT I 2001, 49, 276; 2008, 46, 260) § 3 punktis 1 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 62. Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2001. a määruse nr 276 «Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad» (RT I 2001, 71, 431) lisa 1 «Tiheasustusega alade maa maksustamishinnad», lisa 2 «Valla territooriumil asuvate tiheasustusega alade maa maksustamishinnad» ja lisa 3 «Hajaasustusega alade maa maksustamishinnad» muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 63. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 1998. a määrusega nr 73 kinnitatud «Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korras» (RT I 1998, 33, 438; 2003, 65, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 7 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,17 eurot» ja sõnad «5 krooni» sõnadega «0,31 eurot»;

2) lisas 1 asendatakse lühend «kr/tm» lühendiga «eurot/tm» ja läbivalt sõna «krooni» sõnaga «eurot»;

3) lisa 2 «Metsa maksumuse määramisel kasutatavad matemaatilised valemid» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 64. Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruses nr 1 «Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord» (RT I 2007, 2, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «3000 krooni» sõnadega «192 eurot»;

2) paragrahvi 15 lõike 4 kolmandas lauses asendatakse sõna «täiskroonides» sõnaga «täiseurodes».

§ 65. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruses nr 58 «Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord» (RT I 2007, 21, 107) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «7400 krooni» sõnadega «472,95 eurot»;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «5550 krooni» sõnadega «354,71 eurot».

§ 66. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. a määruse nr 172 «Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad» (RT I 2009, 54, 366) §-s 1 esitatud tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«

Jrk
nr

Maavaraliik

Mõõt-
ühik

Kaevandamisõiguse tasumäär eurodes alates

01.01.
2011
01.01.
2012
01.01.
2013
01.01.
2014
01.01.
2015
  1.

Dolokivi

Täitepinnas m3 0,76 0,76 0,76 0,76 0,80
  2. Madalamargiline m3 0,91 0,95 1,00 1,06 1,11
  3. Kõrgemargiline m3 1,39 1,74 1,83 1,92 2,02
  4. Tehnoloogiline m3 2,75 2,88 3,03 3,18 3,34
  5. Viimistlusdolokivi m3 2,04 2,14 2,25 2,37 2,48
  6.

Fosforiit

t 1,61 1,69 1,77 1,86 1,95
  7.

Kristalliinne ehituskivi

m3 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63
  8.

Kruus

Täitepinnas m3 0,57 0,57 0,57 0,57 0,60
  9. Ehituskruus m3 1,70 1,87 1,96 2,06 2,16
10.

Liiv

Täitepinnas m3 0,27 0,28 0,30   0,310 0,33
11. Ehitusliiv m3 1,08 1,18 1,25 1,31 1,38
12. Tehnoloogiline liiv m3 1,35 1,48 1,56 1,64 1,72
13.

Lubjakivi

Täitepinnas m3 0,83 0,83 0,83 0,83 0,87
14. Madalamargiline m3 0,98 1,08 1,13 1,19 1,25
15. Kõrgemargiline m3 1,39 1,74 1,83 1,92 2,02
16. Tehnoloogiline m3 1,62 1,78 1,87 1,96 2,07
17. Viimistluslubjakivi m3 2,14 2,35 2,47 2,60 2,72
18.

Põlevkivi

t 1,10 1,32 1,39 1,46 1,53
19.

Savi

Keraamika- ja keramsiidisavi m3 0,53 0,56 0,59 0,61 0,65
20. Raskelt sulav savi m3 0,98 1,03 1,08 1,14 1,20
21. Tsemendisavi m3 0,53 0,56 0,59 0,61 0,65
22.

Turvas

Vähelagunenud t 1,40 1,40 1,40 1,40 1,47
23. Hästilagunenud t 1,15 1,15 1,15 1,15 1,2  
»;

§ 67. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. a määruse nr 171 «Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist» (RT I 2009, 54, 365) §-s 1 esitatud tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«

Veevõtt veekogust või põhjaveekihist

Vee erikasutusõiguse tasumäärad (eurot/1000 m3) alates

01.01.
2011
01.01.
2012
01.01.
2013
01.01.
2014
01.01.
2015
Veekogud:          
Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvad veekogud     30,93     34,00     35,72     37,51     38,34
Jahutusvee võtmine Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvatest veekogudest       6,19       6,77       7,15       7,47       7,66
Muud veekogud     23,19     25,50     26,77     28,12     29,52
Jahutusvee võtmine muudest veekogudest       1,59       1,59       1,59       1,59       1,59
Põhjaveekihid:          
kvaternaari põhjaveekiht     49,46     54,45     57,13     60,01     63,01
devoni põhjaveekihist ordoviitsium-kambriumi kihini     66,53     73,17     76,82     80,65     84,68
kambriumi-vendi põhjaveekiht     74,26     81,67     85,76     90,05     94,52
Kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamisel tehnoloogiliseks otstarbeks, v.a toiduainete valmistamiseks   132,23   145,46   152,74   160,35   168,40
Joogiks kasutatav mineraalvesi 1853,43 1981,26 2109,08 2204,95 2300,81
Ravivannimineraalvesi   191,73   198,12   210,90   220,49   230,08
Karjääridest väljapumbatav vesi     14,69     16,16     17,00     17,83     18,72
Kaevandustest väljapumbatav vesi     40,96     45,05     47,35     49,72     52,21
»;

§ 68. Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 1993. a määruse nr 415 «Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta» (RT I 1994, 7, 66) punkti 1 teises lauses asendatakse sõna «krooni» sõnaga «eurot».

§ 69. Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruses nr 3 «Eesti Haigekassa põhikiri» (RT I 2001, 5, 14; 2009, 20, 134) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 000 000 krooni» sõnadega «3 195 580 eurot»;

2) paragrahvi 32 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 70. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määruses nr 417 «Eesti Töötukassa põhikiri» (RT I 2001, 99, 641; 2009, 22, 141) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad «50 000 000 krooni» sõnadega «3 195 580 euro»;

2) paragrahvi 23 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3200 eurot».

§ 71. Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruses nr 5 «Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord» (RT I 2002, 5, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»

§ 72. Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruses nr 105 «Haiglavõrgu arengukava» (RT I 2003, 35, 223; 2009, 43, 289) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «4,3 miljardit krooni» sõnadega «274 820 089 eurot»;

2) lisa «Investeeringute hinnanguline maht» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 73. Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2004. a määruse nr 6 «Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamise kord» (RT I 2004, 4, 17) § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»

§ 74. Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 94 «Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kord» (RT I 2004, 21, 146) § 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.»

§ 75. Vabariigi Valitsuse 21. septembri 2004. a määruses nr 301 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL vahendite taotlemise kord» (RT I 2004, 69, 491; 2009, 22, 141) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad «3 000 000 Eesti krooni» sõnadega «191 734 eurot»;

2) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

3) paragrahvi 141 lõike 6 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

«1) maksimaalselt 31 956 eurot teema A raames;
2) maksimaalselt 22 370 eurot teema G raames;
3) maksimaalselt 5241 eurot teema I raames.»;

4) paragrahvi 18 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

5) lisas 1 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL toetuse taotlus» asendatakse sõna «kroonides» ja sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

6) lisas 5 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL täiendava toetuse taotlus» asendatakse sõna «kroonides» ja sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes» ning sõna «krooni» sõnaga «eurot»;

7) lisas 7 «Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonnale struktuuritoetuse taotlus» ja lisa 11 «Teatis ettemakse muutumisest abikõlblikuks kuluks» lisas «Aruanne ettemakse muutmisest abikõlblikuks kuluks nr …» asendatakse läbivalt sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

8) lisas 10 «Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL tehnilise abi väljamakse taotlus» asendatakse sõna «krooni» sõnaga «eurot».

§ 76. Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruses nr 365 «Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse ulatus, sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord» (RT I 2004, 91, 617; 2009, 7, 51) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

2) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Hüvitist makstakse sendi täpsusega.»

§ 77. Vabariigi Valitsuse 21. veebruari 2005. a määruses nr 36 «Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord» (RT I 2005, 12, 55) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 ja § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,39 eurot»;

2) paragrahvi 3 lõike 3 kolmandas lauses asendatakse sõnad «15 krooni» sõnadega «0,96 eurot»;

3) paragrahvi 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ravimite jaemüügil hoolekandeasutustele ja haiglatele korrutatakse alla 3,20-eurose jaehinnaga ravimi jaehind koefitsiendiga 0,85 ja 3,20–31,96-eurose jaehinnaga ravimi jaehind koefitsiendiga 0,9.»;

4) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 78. Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2007. a määruses nr 40 «Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse ning asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine» (RT I 2007, 14, 74; 2009, 24, 148) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «5800 krooni» sõnadega «371 eurot»;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «120 000 krooni» sõnadega «7680 eurot» ja sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

3) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «192 000 krooni» sõnadega «12 276 eurot» ja sõnad «16 000 krooni» sõnadega «1023 eurot»;

4) paragrahvi 2 lõigetes 4 ja 5 asendatakse läbivalt sõnad «16 000 krooni» sõnadega «1023 eurot».

§ 79. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 256 «Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine» (RT I 2007, 71, 443; 2009, 49, 334) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega 448 eurot»;

2) paragrahvi 2 lõigetes 2–4 asendatakse sõnad «20 250 krooni» sõnadega «1295 eurot»;

3) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõnad «33 750 krooni» sõnadega «2158 eurot»;

4) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «1875 krooni» sõnadega «120 eurot»;

5) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad «13 125 krooni» sõnadega «839 eurot»;

6) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «3 krooni» sõnadega «0,20 eurot»;

7) lisa 2 «Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hinnad ja teenuse maksimaalne maksumus isiku kohta ühes kalendriaastas» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 80. Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määruses nr 20 «Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused, kulude koostisosad ja riigieelarvest makstava tasu maksmise täpsemad tingimused ja kord» (RT I 2009, 8, 56) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «1388 krooni» sõnadega «88,71 eurot»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «1139 krooni» sõnadega «72,80 eurot»;

3) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad «2161 krooni» sõnadega «138,12 eurot»;

4) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse sõnad «3576 krooni» sõnadega «228,55 eurot»;

5) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõnad «5869 krooni» sõnadega «375,10 eurot»;

6) paragrahvi 2 lõikes 6 asendatakse sõnad «8478 krooni» sõnadega «541,85 eurot»;

7) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse sõnad «8344 krooni» sõnadega «533,28 eurot».

§ 81. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 90 «Töötasu alammäära kehtestamine» (RT I 2009, 31, 192) §-s 1 asendatakse sõnad «27 krooni» sõnadega «1,73 eurot» ja sõnad «4350 krooni» sõnadega «278,02 eurot».

§ 82. Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruses nr 92 «Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord» (RT I 2009, 31, 194) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad «66 krooniga» sõnadega «4,22 euroga»;

2) määruse lisas «Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks» asendatakse sõna «krooni» sõnaga «eurot».

§ 83. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 202 ««Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantava 2010. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine» (RT I 2009, 64, 432) §-s 1 asendatakse sõnad «32 612 krooni» sõnadega «2084,29 eurot».

§ 84. Vabariigi Valitsuse 11. märtsi 2010. a määruse nr 30 ««Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantud 2009. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamine» (RT I 2010, 11, 61) §-s 1 asendatakse sõnad «27 000 krooni» sõnadega «1725,61 eurot».

§ 85. Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 189 «Päästeteenistujate töötasustamine» (RT I 2009, 3, 20; 39, 264) lisa «Päästeteenistujate palgaastmetele vastavad palgamäärad kroonides» muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 86. Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruse nr 181 «Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides majutatavale varjupaigataotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad» (RT I 2006, 37, 282; 2009, 65, 448) § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «80 krooni» sõnadega «5,15 eurot».

§ 87. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 213 «Politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise ulatus ja kord» (RT I 2009, 65, 447) § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «5000 krooni» sõnadega «320 eurot».

§ 88. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruses nr 187 «Raha ja väärtpaberite veo kord» (RT I 2004, 42, 293; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «4000 eurot»;

2) paragrahvi 2 punktis 2 asendatakse sõnad «50 000 kuni 100 000 krooni» sõnadega «4000 kuni 7000 euro»;

3) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõnad «100 000 kuni 3 000 000 krooni» sõnadega «7000 kuni 200 000 euro»;

4) paragrahvi 2 punktis 4 asendatakse sõnad «3 000 000 kuni 30 000 000 krooni» sõnadega «200 000 kuni 2 000 000 euro»;

5) paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse sõnad «30 000 000 krooni» sõnadega «2 000 000 euro».

§ 89. Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2009. a määruse nr 222 «Teenistusülesannete täitmise tõttu politseiametnikule või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord» (RT I 2009, 66, 454) § 4 lõikes 4 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 euro».

§ 90. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 206 «Majandusaasta aruande taksonoomia» (RT I 2009, 64, 436; 2010, 14, 73) lisas 1 «Taksonoomia elementide loend äriühingutele» asendatakse läbivalt sõna «kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 91. Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2010. a määruse nr 32 «Riikliku eksporditagatise andja valuuta-, krediidi- ja likviidsusriskide ning muude rahaliste vahendite haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud» (RT I 2010, 11, 63) § 3 lõike 2 teisest lausest jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides ja».

§ 92. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruses nr 8 «Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord» (RT I 2010, 5, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 34 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «639 eurot» ja sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

2) paragrahvi 17 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3195 eurot» ja teises lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «639 eurot»;

3) paragrahvi 17 lõikes 3 ja § 21 lõike 3 punkti 7 esimeses lauses asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot»;

4) paragrahvi 25 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

5) paragrahvi 26 lõike 1 punktis 6, § 28 lõike 2 punkti 2 esimeses lauses ja § 36 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot».

§ 93. Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. a määruse nr 182 «Riigiteenistujate töötasustamine» (RT I 2009, 2, 10; 2010, 1, 2) lisa «Riigiteenistujate palgaastmestikule vastavad kuupalgamäärad kroonides» muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 94. Vabariigi Valitsuse 2. juuni 1998. a määruse nr 113 «Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1996. a määruse nr 6 «Ametniku teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise korra kinnitamine» muutmine» (RT I 1998, 52/53, 774; 2009, 64, 428) punktiga 2 kinnitatud «Ametniku teenistuslehe pidamise korra» punkti 15 alapunktis 2 asendatakse sõnad «kroonides ja sentides» sõnaga «eurodes».

§ 95. Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruses nr 300 «Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord» (RT I 2003, 75, 504; 2009, 52, 357) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «1380 krooni» sõnadega «88,20 eurot»;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «1564 krooni» sõnadega «99,96 eurot»;

3) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «1840 krooni» sõnadega «117,60 eurot».

§ 96. Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 2009. a määruse nr 160 «Riigi tegevusvaru hoidmise, kasutamise, kontrollimise, uuendamise ja aruandluse kord» (RT I 2009, 49, 335) lisa 1 «Varu hoidmise, kasutamise, kontrollimise ja uuendamise aruanne» märkuse 4 kolmandas lauses, märkuse 6 kolmandas lauses, märkuse 8 kolmandas lauses, märkuse 10 kolmandas lauses, lisa 2 «Tervishoiuvaru hoidmise, kasutamise, kontrollimise ja uuendamise aruanne» märkuses 5, märkuse 7 esimeses lauses, märkustes 9 ja 11 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 97. Vabariigi Valitsuse 28. novembri 2000. a määruse nr 382 «Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord» (RT I 2000, 89, 582; 2009, 47, 315) § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «95,87 eurot».

§ 98. Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruses nr 20 «Prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» meetme «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord» (RT I 2008, 4, 33; 2009, 45, 305) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,18 eurot»;

2) paragrahvi 14 lõikes 5 asendatakse sõnad «4 krooni» sõnadega «0,26 eurot»;

3) paragrahvi 16 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «50 000 Eesti krooni» sõnadega «3196 eurot»;

4) paragrahvi 22 punktis 6 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

5) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 13 asendatakse sõnad «50 000 Eesti krooni» sõnadega «3196 eurot».

§ 99. Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruses nr 19 «Prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» meetme «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord» (RT I 2008, 4, 32; 2009, 43, 288) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,18 eurot»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «300 000 kuni 4 000 000 krooni» sõnadega «19 173 kuni 255 647 eurot»;

3) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad «200 000 kuni 3 000 000 krooni» sõnadega «12 782 kuni 191 735 eurot»;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 8 teises lauses asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «31,96 eurot»;

5) paragrahvi 14 lõikes 4 asendatakse sõnad «40 000 kuni 200 000 krooni» sõnadega «2556 kuni 12 783 eurot» ja sõnad «40 000 kuni 300 000 krooni» sõnadega «2556 kuni 19 174 eurot»;

6) paragrahvi 16 lõikes 6 asendatakse sõnad «4 krooni» sõnadega «0,26 eurot»;

7) paragrahvi 16 lõike 7 teises lauses asendatakse sõnad «2 999 999 Eesti krooni» sõnadega «191 734,99 eurot» ja sõnad «3 000 000–4 999 999 Eesti krooni» sõnadega 191 735–319 559 eurot»;

8) paragrahvi 18 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «50 000 Eesti krooni» sõnadega «3196 eurot»;

9) paragrahvi 25 punktis 6 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes»;

10) paragrahvi 30 lõike 1 punktis 13 asendatakse sõnad «50 000 Eesti krooni» sõnadega «3196 eurot».

§ 100. Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008. a määruses nr 30 «Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele» (RT I 2008, 6, 47; 2009, 6, 40) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 000 000 krooni» sõnadega «3 195 583 eurot»;

2) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad «500 000 krooni» sõnadega «31 955 eurot»;

3) paragrahvi 15 lõike 2 punktides 3 ja 4 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 101. Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1997. a määruses nr 47 «Teenistuja välislähetusse saatmise korra kinnitamine» (RT I 1997, 19, 309; 2008, 50, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse punkti 1 alapunktiga 1 kinnitatud «Teenistuja välislähetusse saatmise kord, välislähetustasu ja hüvituste suurus ning nende maksmise korra, kui lähetus kestab üle ühe aasta» punkti 23 teises lauses asendatakse sõnad «Eesti Panga» sõnadega «Euroopa Keskpanga»;

2) määruse punkti 1 alapunktiga 2 kinnitatud «Välislähetuse lähtesummad» kehtestatakse järgmiselt:

«
Teenistujate põhigrupp Tasu summa kuus
eurodes
Kõrgemad ametnikud 530,47
Vanemametnikud 402,64
Nooremametnikud 345,12
Abiteenistujad 313,17
»;

§ 102. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2005. a määruses nr 265 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord» (RT I 2005, 55, 441; 2008, 36, 218) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad «150 krooni» sõnadega 9,59 eurot»;

2) paragrahvi 18 punktis 6 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 103. Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruse nr 15 «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate töötasustamine» (RT I 2008, 4, 29) lisa «Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate palgaastmed ja neile vastavad minimaalsed kuupalgamäärad» muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 104. Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määruses nr 321 «Vabariigi Valitsuse liikmele tööandja eluruumi andmise tingimused ja kord» (RT I 2000, 77, 491; 2007, 60, 385) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 6 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «448 eurot»;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «7500 krooni» sõnadega «480 eurot».

§ 105. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2001. a määruses nr 222 «Ametikohtade loetelu, kus hüvitatakse eluruumi kasutamiskulud, ning kasutamiskulude piirmäärad» (RT I 2001, 64, 371; 2007, 59, 382) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõnad «7000 krooni» sõnadega «448 eurot»;

2) paragrahvi 2 punktis 2 asendatakse sõnad «6000 krooni» sõnadega «384 eurot»;

3) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõnad «4000 krooni» sõnadega «256 eurot».

§ 106. Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2007. a määruse nr 182 «Kinnipeetavale õppimise eest tasu maksmise määrad ning tasu arvutamise ja maksmise kord» (RT I 2007, 45, 321) § 2 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «1080 krooni» sõnadega «69,03 eurot».

§ 107. Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2007. a määruses nr 13 «Kaitseväelase välisriiki lähetamine, välislähetustasu ja hüvitiste suurus ning maksmise kord» (RT I 2007, 5, 26; 39, 281) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktis 1 asendatakse sõnad «560 krooni» sõnadega «35,79 eurot»;

2) paragrahvi 4 punktis 2 asendatakse sõnad «630 krooni» sõnadega «40,26 eurot»;

3) paragrahvi 4 punktis 3 asendatakse sõnad «680 krooni» sõnadega «43,46 eurot»;

4) paragrahvi 4 punktis 4 asendatakse sõnad «730 krooni» sõnadega «46,66 eurot».

§ 108. Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2000. a määruse nr 358 «Kadeti igakuise stipendiumi ulatus ja maksmise kord» (RT I 2000, 86, 552; 2007, 37, 254) §-s 1 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 109. Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 77 «Riigi raha, väärtpaberite ning muu finantsvara paigutamise ning sellega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud» (RT I 2004, 15, 115; 2006, 35, 268) § 6 lõike 3 teisest lausest jäetakse välja sõnad «Eesti kroonides ja Euroopa Liidu».

§ 110. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1993. a määruses nr 393 «Endiste omanike ja vara registri reorganiseerimine» (RT I 1994, 6, 59; 2006, 10, 70) tehakse järgmised muudatused:

1) määrusega kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara registreerimise kaardi täitmise ja õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile andmete esitamise korra» teises osas «Õigusvastaselt võõrandatud vara registreerimise kaardi täitmine», kolmandas osas «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kaardi täitmine» ja läbivalt «Õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registri pidamise põhimääruses» asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes».

2) määrusega kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara registreerimise kaardi täitmise ja õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registrile andmete esitamise korra» teise osa «Õigusvastaselt võõrandatud vara registreerimise kaardi täitmine» real 35 ja real 37 asendatakse lühend «kr» sõnaga «eurot».

§ 111. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 414 «Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord» (RT I 2000, 97, 626; 2004, 12, 83) § 5 esimeses lauses asendatakse sõnad «300 krooni» sõnadega «19,18 eurot».

§ 112. Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2004. a määruses nr 48 «Riigieelarvest saarvaldade ja saarelise osaga valdade eelarvetesse täiendavate vahendite eraldamise kord» (RT I 2004, 11, 71) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad «1000 krooni» sõnaga «10 euro».

§ 113. Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a määruse nr 161 ««Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra» kinnitamise kohta» (RT 1991, 28, 335; RT I 2003, 83, 569) lisa 3 «Vara tagastamise või kompenseerimise avalduste registreerimise ja vara arvelevõtmise juhend» märkusest jäetakse välja lauseosa «(kas Eesti kroonides või rublades)».

§ 114. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2001. a määruse nr 220 «Asutamis- ja halduskulude loetelu, mille hüvitamiseks põllumajandustootjate ühise majandustegevuse toetust antakse, ja nimetatud toetuse taotlemise ning taotluse menetlemise kord» (RT I 2001, 64, 369; 2002, 77, 462) lisa punktides 5 ja 6 esitatud tabelis asendatakse sõna «Krooni» sõnaga «eurot».

§ 115. Vabariigi Valitsuse 22. juuli 1997. a määruses nr 142 «Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes» (RT I 1997, 55, 891) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «93 000 krooni» sõnadega «5944 eurot» ja sõnad «74 000 krooni» sõnadega «4730 eurot»;

2) punktis 3 asendatakse sõnad «160 000 krooni» sõnadega «10 226 eurot».

§ 116. Vabariigi Valitsuse 7. mai 1997. a määruses nr 95 «Valitsusasutuste ametiautode kasutamise korrastamine» (RT I 1997, 36, 547) punktis 2 asendatakse sõnad «400 000 krooni» sõnadega «25 565 eurot» ja sõnad «280 000 krooni» sõnadega «17 896 eurot».

§ 117. Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1997. a määrusega nr 15 «Hüvitusfondi seadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RT I 1997, 10, 86; 2001, 46, 258) kinnitatud «Hüvitusfondi põhikirja» punkti 43 alapunktis 6 asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 euro».

§ 118. Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2009. a määruse nr 2 «Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine» (RT I 2009, 6, 37) lisa 1 «Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad» ja lisa 2 «Vanglas töötavate riigiametnike palgamäärad» muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 119. Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 79 «Valuuta-, krediidi-, likviidsusriskide ja muude stabiliseerimisreservi haldamisega seonduvate finantsriskide juhtimise põhimõtted ja üldised piirangud ning stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruande vorm» (RT I 2004, 15, 117; 2006, 35, 268) lisas «Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne» asendatakse läbivalt valuutatähis «EEK» valuutatähisega «EUR».

§ 120. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» (RT I 2003, 34, 219; 2009, 45, 298) lisas 7 «Kala esmakokkuostukviitung» asendatakse lühend «kr/kg» lühendiga «eurot/kg».

§ 121. Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruses nr 242 «Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused» (RT I 2004, 55, 397; 2009, 7, 48) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 72 lõike 4 punkti 1 teises lauses, lisa 6 «Likviidse metsamaterjali ülestöötamise kulude arvutamine» punkti 1 kolmandas reas ja punkti 2 esimesel real asendatakse lühend «kr/m3» lühendiga «eurot/m3»;

2) lisa 6 «Likviidse metsamaterjali ülestöötamise kulude arvutamine» punkti 1 real 12 asendatakse sõnad «120 kr/m3» sõnadega «7,67 eurot/m3»;

3) lisa 6 «Likviidse metsamaterjali ülestöötamise kulude arvutamine» punkti 1 real 13 asendatakse sõnad «0,06 kr/m» sõnadega «0,0038 eurot/m»;

4) lisa 7 «Metsakõlviku eraldiste kaupa määratavad metsa kasvukohatüübile vastavad hinnad» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 122. Vabariigi Valitsuse 10. juuni 2010. a määruse nr 72 «Eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuandmete alusel Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse kinnitamine 2011. aastaks» (RT I 2010, 33, 171) §-s 1 asendatakse sõnad «11 250 krooni» sõnadega «719,01 eurot».

§ 123. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 83 «Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ja esitamise nõuded ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine» (RT I 2010, 45, 268) §-s 13 asendatakse sõnad «469 400 Eesti krooni (30 000 eurot)» sõnadega «30 000 eurot».

§ 124. Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2004. a määruses nr 305 «Nõuded ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantavatele isikutele, nimekirja koostamise nõuded ja kord ning nimekirjast teavitamise kord» (RT I 2004, 70, 497) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad «100 miljoni kroonini» sõnadega «6 391 165 euroni»;

2) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «50 miljoni kroonini» sõnadega «3 195 583 euroni»;

3) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «25 miljoni kroonini» sõnadega «1 597 792 euroni»;

4) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõnad «7 miljoni kroonini» sõnadega «447 382 euroni»;

5) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 5 asendatakse sõnad «2 miljoni kroonini» sõnadega «127 824 euroni»;

6) paragrahvi 5 lõikes 6 asendatakse sõnad «100 miljonit krooni» sõnadega «6 391 165 eurot»;

7) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «1 miljon krooni» sõnadega «63 911 eurot»;

8) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «5 miljonit krooni» sõnadega «319 558 eurot»;

9) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «7 miljonit krooni» sõnadega «447 381 eurot»;

10) paragrahvi 26 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõnad «10 miljonit krooni» sõnadega «639 116 eurot»;

11) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «2 kuni 7 miljonit krooni» sõnadega «127 823–447 381 eurot» ja sõnad «2 miljonit krooni» sõnadega «127 823 eurot»;

12) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «7 kuni 25 miljonit krooni» sõnadega «447 381–1 597 791 eurot» ja sõnad «7 miljonit krooni» sõnadega «447 381 eurot»;

13) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «25 kuni 50 miljonit krooni» sõnadega «1 597 791–3 195 582 eurot» ja sõnad «25 miljonit krooni» sõnadega «1 597 791 eurot»;

14) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad «50 kuni 75 miljonit krooni» sõnadega «3 195 582–4 793 373 eurot» ja sõnad «50 miljonit krooni» sõnadega «3 195 582 eurot»;

15) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 5 asendatakse läbivalt sõnad «75 miljonit krooni» sõnadega «4 793 373 eurot»;

16) määruse lisa 1 «Taotlus ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kandmiseks» punkti 2 pealkirjas asendatakse sõnad «miljonites kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 125. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Rahandusminister Jürgen LIGI
Riigisekretär Heiki LOOT

Lisa 13351580 Lisad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json