Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 60, 410

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 24.08.2010 nr 45

Määruse kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 63 lõike 10, § 75 lõigete 3 ja 4, § 79 lõike 2 ning § 84 lõigete 2 ja 4, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 7 lõike 1, § 273 lõike 2, § 30 lõigete 3 ja 5 ning § 34 lõigete 2 ja 4, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 1, § 12 lõike 1, § 22 lõike 5, § 243 lõike 2 ning § 28 lõigete 2 ja 4 ning «Erakooliseaduse» § 5 lõike 10 alusel.

§ 1. Haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 2008, 96, 1324) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 1, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 75 lõike 3 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 3 alusel.»;

2) paragrahvide 3 ja 4 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «juhataja» sõnaga «direktori»;

3) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 51 pealkirjast jäetakse välja sõna «(juhataja)»;

5) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli direktori (juhataja)» sõnadega «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktori»;

7) paragrahvide 11 ja 12 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal» sõnaga «õppealajuhataja»;

8) paragrahvi 13 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal» sõnaga «õppealajuhataja»;

9) paragrahvi 14 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «direktori asetäitja õppetöö alal» sõnaga «õppealajuhataja»;

10) paragrahvi 15 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal» sõnadega «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õppealajuhataja»;

11) paragrahvi 23 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli või klassi ning tasandusklassi» sõnadega «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli või klassi või õpiraskustega õpilaste klassi»;

12) paragrahvi 24 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «Parandusõppe» sõnaga «Õpiabirühma»;

13) paragrahvi 30 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning psüühikahäiretega õpilaste kooli» sõnadega «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli»;

14) paragrahv 34 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 37 lõiked 1–8 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 37 lõiked 9–11 sõnastatakse järgmiselt:

«(9) Direktor ning õppealajuhataja loetakse juhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima juhtimiskoolitust.

(10) Lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi ja nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktor loetakse pedagoogikakursuse ja koolijuhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima pedagoogikakursust ja koolijuhtimiskoolitust.

(11) Paragrahvides 51, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32 ja 33 ning paragrahvide 19 ja 30 punktides 1 nimetatud pedagoogide puhul loetakse alates 1. juunist 2002. aastal Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel omandatud tasemehariduse nõudeks magistrikraad.»

§ 2. Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 «Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord» (RTL 2002, 115, 1649; 2008, 97, 1344) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 22 lõike 5, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 75 lõike 4 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 5 alusel.»

§ 3. Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2004. a määruse nr 54 «Koolitusloa vorm» (RTL 2004, 136, 2094) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Erakooliseaduse» § 5 lõike 10, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 63 lõike 10, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 12 lõike 1 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 7 lõike 1 alusel.»

§ 4. Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2006. a määruses nr 24 «Õppeasutuste riikliku järelevalve läbiviijate kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2006, 64, 1168; 2008, 96, 1324) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 84 lõike 4, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 34 lõike 4 ning «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 28 lõike 4 alusel.»;

3) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Käesolev määrus sätestab õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavatele ametiisikutele (edaspidi riikliku järelevalve läbiviija) esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridust ja töökogemust.»

§ 5. Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määruses nr 62 «Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes» (RTL 2009, 67, 986) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 79 lõike 2, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 273 lõike 2 ning «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 243 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Nõustamise eesmärk

Sisehindamise küsimustes õppeasutuse nõustamise (edaspidi nõustamine) eesmärk on:
1) analüüsida õppeasutuse sisehindamist;
2) anda sisehindamisest tagasisidet õppeasutuse direktorile;
3) nõustada õppeasutuse direktorit sisehindamise valdkonnas.»;

3) paragrahvi 3 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

«(8) Aruannet tutvustatakse õppeasutuse õppenõukogus (pedagoogilises nõukogus). Aruanne kooskõlastatakse õppeasutuse hoolekoguga (nõukoguga) ja õppeasutuse pidajaga ning aruande kinnitab õppeasutuse direktor.»;

4) paragrahvi 3 lõike 10 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) teha direktorile ja õppeasutuse pidajale ettepanekuid õppeasutuse tegevuse parendamiseks;»;

5) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Õppeasutuse direktor tutvustab tagasisidearuannet õppeasutuse õppenõukogus (pedagoogilises nõukogus) ja hoolekogus (nõukogus).»

§ 6. Haridus- ja teadusministri 30. märtsi 2010. a määruses nr 16 «Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2010/2011. õppeaastal» (RTL 2010, 19, 336; RT I 2010, 39, 236) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2010/2011. õppeaastal»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 84 lõike 2, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 34 lõike 2 ning «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 28 lõike 2 alusel.»

§ 7. Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Minister Tõnis LUKAS
Kantsler Janar HOLM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json