Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.09.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 60, 412

Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad

Vastu võetud 24.08.2010 nr 49

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 32 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis avaldatavad tegevusnäitajad koolieelsetele lasteasutustele, põhikoolidele, gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele.

§ 2. Koolieelsete lasteasutuste tegevusnäitajad

 (1) Lastega seotud tegevusnäitajad on:
 1) lasteasutuse külastatavus;
 2) rühma täituvus;
 3) hariduslike erivajadustega arvestamine.

 (2) Pedagoogidega seotud tegevusnäitajad on:
 1) pedagoogide kvalifikatsioon;
 2) pedagoogide täienduskoolitus;
 3) pedagoogide vanuseline jaotus;
 4) töölt lahkunud pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust;
 5) pedagoogide aktiivsus.

 (3) Koolieelse lasteasutusega seotud tegevusnäitajad on:
 1) laste ja õpetajate suhtarv;
 2) füüsiline kasvukeskkond;
 3) arvutitega varustatus;
 4) koolieelse lasteasutuse eelarve.

§ 3. Põhikoolide ja gümnaasiumide tegevusnäitajad

 (1) Õpilastega seotud tegevusnäitajad on:
 1) hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine;
 2) klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse omandajatest;
 3) riigieksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides;
 4) põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides;
 5) gümnaasiumi lõpetajate protsent sama lennu alustanutest 10. klassis;
 6) õppest mõjuva põhjuseta puudujate osakaal põhikoolis;
 7) lõpetanute arv alustanute arvust (9. klassi ja 12. klassi arvestuses);
 8) edasiõppijad.

 (2) Pedagoogidega seotud tegevusnäitajad on:
 1) pedagoogide kvalifikatsioon;
 2) pedagoogide täienduskoolitus;
 3) pedagoogide vanuseline jaotus;
 4) töölt lahkunud pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust;
 5) naispedagoogide protsent kooliastme pedagoogide üldarvust.

 (3) Põhikooli ja gümnaasiumiga seotud tegevusnäitajad on:
 1) õpilaste ja õpetajate suhtarv;
 2) klassikomplekti keskmine täituvus;
 3) arvutitega varustatus (õpilasi arvuti kohta, pedagooge arvuti kohta);
 4) õpperuumi ruutmeetrid õpilase kohta.

§ 4. Kutseõppeasutuste tegevusnäitajad

 (1) Õpilastega seotud tegevusnäitajad on:
 1) kutseeksami sooritanute osakaal samal õppeaastal lõpetanutest;
 2) õpingud katkestanute osakaal;
 3) edasiõppijad ja lõpetanute tööle rakendumine.

 (2) Pedagoogidega seotud tegevusnäitajad on:
 1) pedagoogide kvalifikatsioon;
 2) pedagoogide täienduskoolitus;
 3) pedagoogide vanuseline jaotus;
 4) töölt lahkunud pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust.

 (3) Kutseõppeasutusega seotud tegevusnäitajad on:
 1) õpilaste ja õpetajate suhtarv;
 2) arvutitega varustatus;
 3) ühiselamu;
 4) riikliku koolitustellimuse täitmine.

§ 5. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

Tõnis LUKAS
Minister

Janar HOLM
Kantsler