Teksti suurus:

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2010
Avaldamismärge:

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 26.08.2002 nr 65
RTL 2002, 96, 1486
jõustumine 07.09.2002

 Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.11.2002 nr 79 (RTL 2002, 129, 1874) 25.11.2002

27.12.2002 nr 88 (RTL 2003, 4, 39) 9.01.2003

16.12.2003 nr 64 (RTL 2003, 131, 2104) 27.12.2003

6.12.2004 nr 49 (RTL 2004, 122, 1889) 19.09.2004

3.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 6, 42) 14.01.2005

5.09.2007 nr 56 (RTL 2007, 73, 1257) 21.09.2007

2.10.2007 nr 61 (RTL 2007, 80, 1378) 29.10.2007

7.12.2007 nr 76 (RTL 2007, 99, 1654) 24.12.2007

20.11.2008 nr 65 (RTL 2008, 96, 1324) 5.12.2008

24.08.2010 nr 45 (RT I 2010, 60, 410) 1.09.2010

 Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 1, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 75 lõike 3 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 3 alusel.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

 1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus sätestab koolieelses lasteasutuses ja koolis (edaspidi õppeasutus) töötavatele pedagoogidele esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridustaset ja erialast ettevalmistust või/ja juhtimisalast koolitust.

(2) Välisriigis pedagoogi kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis pedagoogina töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks «Välisriigis kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.

[RTL 2008, 96, 1324 – jõust. 5.12.2008]

§ 2. Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused

(1) Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalike kursuste õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

(2) Käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud pedagoogikakursused (muuhulgas eelkoolipedagoogika, eripedagoogika ja kutsepedagoogika kursused), algõpetuse didaktika kursus, noorsootöö ning koolipsühholoogia kursused (edaspidi pedagoogilised kursused) läbitakse kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses.

[RTL 2003, 4, 39 – jõust. 9.01.2003]

2. peatükk

KVALIFIKATSIOONINÕUDED

§ 3. Koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded

Koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 4. Erilasteaia direktori kvalifikatsiooninõuded

Erilasteaia direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või koolieelse lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või koolieelse lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 5. [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 51. Lasteaed-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

Lasteaed-põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.


§ 6.
[Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]


§ 7. Põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.

[RTL 2004, 122, 1889 – jõust. 19.09.2004]

§ 8. Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded

Gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise tööstaaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.

[RTL 2004, 122, 1889 – jõust. 19.09.2004]

§ 9. Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktori kvalifikatsiooninõuded:

Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 10. Kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded

Kutseõppeasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
3) kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus.

[RTL 2004, 122, 1889 – jõust. 19.09.2004]

§ 11. Koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

Koolieelse lasteasutuse õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 12. Erilasteaia õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

Erilasteaia õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž erilasteaias või lasteasutuse erirühma või sobitusrühma õpetajana, läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 13. Algkooli ja põhikooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

Algkooli ja põhikooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 14. Gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

Gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 15. Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded

Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 160-tunnine juhtimisalane kursus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, sellest vähemalt kolm aastat keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 160-tunnine eripedagoogikakursus ja 160-tunnine juhtimisalane kursus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 16. Kutseõppeasutuse direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ja kutseõppeasutuse osakonnajuhataja (välja arvatud majandusosakonna juhataja) kvalifikatsiooninõuded

Kutseõppeasutuse direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ja kutseõppeasutuse osakonnajuhataja (välja arvatud majandusosakonna juhataja) kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või

2) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž juhitavas õppeasutuses õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine kutsepedagoogika kursus ning 160-tunnine juhtimiskoolitus.


§ 17. Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse huvijuht – direktori asetäitja kvalifikatsiooninõuded

[RTL 2007, 80, 1378 – jõust. 29.10.2007]

Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppeasutuse huvijuht – direktori asetäitja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

[RTL 2007, 80, 1378 – jõust. 29.10.2007]

1) pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2) kultuurialane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
3) muu kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku, ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine noorsootöö kursus.

§ 18. Koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eelkoolipedagoogika alane kõrg- või keskeriharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus või
3) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eelkoolipedagoogika kursus.

§ 19. Erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Erilasteaia, koolieelse lasteasutuse erirühma ja sobitusrühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogika kursus.

§ 20. Klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuded

Klassiõpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus klassiõpetaja erialal või
2) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus algõpetuse erialal või
3) eripedagoogika alane kõrgharidus või
4) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ning läbitud 160-tunnine algõpetuse didaktika kursus.

§ 21. Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
2) muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 22. Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või
2) muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

§ 23. Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli või klassi või õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli või klassi või õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogika kursus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 24. Õpiabirühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Õpiabirühma õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 160-tunnine eripedagoogika kursus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 25. Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas või
2) muu kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogika kursus.

[RTL 2005, 6, 42 – jõust 14.01.2005]

§ 26. Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded

(1) Kutseõpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal või
2) kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja läbitud 320-tunnine kutsepedagoogika kursus või
3) kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž ja jätkuv erialane töö õpetataval kutse-, eri- või ametialal.

(2) Õppekaval õpetavatest kutseõpetajatest vähemalt 75% peavad vastama lõike 1 punktides 1 või 2 kirjeldatud kvalifikatsiooninõuetele.

[RTL 2005, 6, 42 – jõust 14.01.2005]


§ 27. Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvijuhi kvalifikatsiooninõuded

[RTL 2007, 80, 1378 – jõust. 29.10.2007]

Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse huvijuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

[RTL 2007, 80, 1378 – jõust. 29.10.2007]

1) pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või
2) muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus või
3) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

§ 28. Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringijuhi kvalifikatsiooninõuded

Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse ringijuhi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline või kultuurialane kõrg- või keskeriharidus või
2) keskharidus ja läbitud 40-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

§ 29. Pikapäevarühma või õpilaskodu kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Pikapäevarühma või õpilaskodu kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus või
2) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

[RTL 2002, 129, 1874 – 25.11.2002]

§ 30. Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilaskodu või pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded

Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) eripedagoogika alane kõrgharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eripedagoogikakursus või
3) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eripedagoogikakursus.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 31. Logopeedi kvalifikatsiooninõuded:

Logopeedi kvalifikatsiooninõue on logopeedia alane kõrgharidus.

§ 32. Eripedagoogi kvalifikatsiooninõuded:

Eripedagoogi kvalifikatsiooninõue on eripedagoogika alane kõrgharidus.

§ 33. Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded:

Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on järgmised:

1) koolipsühholoogia alane kõrgharidus või

2) psühholoogia alane kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine koolipsühholoogia kursus.

§ 34. [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

3. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 35. Määruse sätete kohaldamine

Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatut ei kohaldata pedagoogidele, kes on pedagoogilise(d) kursuse(d) läbinud enne käesoleva määruse jõustumist.

§ 36. Kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamine

(1) Pedagoogiliste kursuste osas pikendatakse pedagoogide, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega ning asunud läbima tema ametikohale käesoleva määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogilist kursust, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega 31. maini 2003. a.

(2) Paragrahvi 3 punktis 2, § 11 punktis 2 ning § 19 punktis 3 nimetatud 160-tunnise eelkoolipedagoogika kursuse, § 18 punktis 3 nimetatud 320-tunnise eelkoolipedagoogika kursuse, § 15 punktis 2 nimetatud 160-tunnise eripedagoogika kursuse, § 19 punktis 2, § 23 punktis 2 ja § 30 punktis 3 nimetatud 320-tunnise eripedagoogika kursuse ning § 26 punktis 2 nimetatud kutsepedagoogika kursuse osas pikendatakse pedagoogidel, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega 1. septembrini 2007. a. Käesolevas lõikes nimetatud 320-tunnised kursused on lubatud läbida kahes osas 160-tunniste kursustena.

(3) Pedagoogide, kes käesoleva määruse jõustumisel on töösuhtes õppeasutusega ning kes on hiljemalt 1. septembriks 2002. a asunud omandama oma ametikohale käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat kõrgharidust, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega pikendatakse 1. septembrini 2007. a.

[RTL 2003, 131, 2104 – jõust 27.12.2003]

§ 37. Kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugemine

(1) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(2) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(3) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(4) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(5) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(6) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(7) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(8) [Kehtetu – RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(9) Direktor ning õppealajuhataja loetaks juhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima juhtimiskoolitust.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(10) Lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi ja nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktor loetakse pedagoogikakursuse ja koolijuhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima pedagoogikakursust ja koolijuhtimiskoolitust.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

(11) Paragrahvides 51, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32 ja 33 ning paragrahvide 19 ja 30 punktides 1 nimetatud pedagoogide puhul loetakse alates 1. juunist 2002. aastal Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel omandatud tasemehariduse nõudeks magistrikraad.

[RT I 2010, 60, 410 – jõust. 1.09.2010]

§ 38. Määruse kehtetuks tunnistamine

Käesolevast tekstist välja jäetud

§ 381. Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 26 punkt 3 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril

[RTL 2003, 131, 2104 – jõust 27.12.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json