Teksti suurus:

Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Kasutamata erastamisväärtpaberite hüvitamise kord

Vastu võetud 02.11.2006 nr 230
RT I 2006, 49, 371
jõustumine 13.11.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.08.2007RT I 2007, 50, 34525.08.2007
15.11.2007RT I 2007, 60, 38626.11.2007
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011

Määrus kehtestatakse « Erastamisseaduse » § 291 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse erastamisväärtpaberite kasutamise lõpptähtpäevaks kasutamata jäänud (edaspidi kasutamata) erastamisväärtpaberi eest hüvitise saamiseks avalduse esitamise ja hüvitise väljamaksmise kord ning hüvitise osadena väljamaksmisel osa suuruse määramise reeglid.

§ 2.  Avalduse esitamine

  (1) Kasutamata erastamisväärtpaberi eest hüvitise saamiseks esitatakse avaldus (edaspidi avaldus) vastavat erastamisväärtpaberiarvet teenindavale krediidiasutusele. Krediidiasutused võtavad avaldusi vastu 8. jaanuarist kuni 2. juulini 2007. a.

  (2) Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud, väärtpaberikontole (või mitmele väärtpaberikontole) kantud kasutamata erastamisväärtpaberid registreeritakse erastamisväärtpaberite keskregistris ja kantakse erastamisväärtpaberiarvetele.

  (3) Kui isikul, kes soovib väärtpaberikontole kantud erastamisväärtpaberi hüvitamist, puudub erastamisväärtpaberiarve, siis peab ta enne avalduse esitamist avama erastamisväärtpaberiarve tema poolt vabalt valitud erastamisväärtpaberiarveid teenindavas krediidiasutuses.

  (4) Avalduse võib esitada erastamisväärtpaberi omanik, tema pärija pärimistunnistuse alusel või nende volitatud isik notariaalse volituse alusel. Kui erastamisväärtpaberi omanikul on mitu pärijat, siis esitab iga pärija eraldi avalduse.

  (5) Avalduse võib esitada hüvitise kandmiseks eurodes krediidiasutuse pangakontole.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Avaldusel märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) avalduse esitamise kuupäev;
  2) erastamisväärtpaberiarvel oleva kasutamata erastamisväärtpaberi nimiväärtus;
  3) erastamisväärtpaberi omaniku andmed: nimi, sünniaeg (füüsilisel isikul), registrikood ja esindaja nimi (juriidilisel isikul), erastamisväärtpaberiarve number;
  4) pärija andmed (erastamisväärtpaberi pärimise korral): nimi, sünniaeg, isikukood või juriidilise isiku registrikood, pärimistunnistuse andmed, päritava osa suurus ja summa;
  5) volitatud isiku andmed (teise isiku esindamise korral): nimi, sünniaeg, isikukood ja volikirja andmed;
  6) pangakonto (kuhu hüvitis kantakse) andmed: konto omaniku nimi, panga nimi ja pangakonto number;
  7) avalduse esitaja kontaktandmed;
  8) avalduse esitaja ja vastuvõtja nimi ning allkiri.

  (7) Krediidiasutus võtab isikult avalduse vastu, kui kasutamata erastamisväärtpaberi, mille hüvitamist taotletakse, nimiväärtus on vähemalt 15,98 eurot. Erastamisväärtpaberi pärijalt võetakse avaldus vastu, kui pärandajale kuulunud kasutamata erastamisväärtpaberi nimiväärtus on vähemalt 15,98 eurot. Hüvitise kandmiseks välismaal asuva krediidiasutuse pangakontole eurodes peab kasutamata erastamisväärtpaberi nimiväärtus olema vähemalt 63,92 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (8) Kui osutub vajalikuks muuta avaldusel märgitud andmeid, esitatakse need samale krediidiasutusele, kellele esitati avaldus.

§ 3.  Avalduse esitamise tähtaja ennistamine

  (1) Kui avaldust ei ole § 2 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul esitatud mõjuvatel põhjustel, võib rahandusminister avalduse esitamise tähtaja ennistada.

  (2) Tähtaja ennistamiseks esitatakse avaldus koos tähtaja ennistamise taotlusega Rahandusministeeriumile, lisades tähtaja möödalaskmise mõjuvat põhjust tõendavad dokumendid ja selgitused.

  (21) Tähtaja möödalaskmise mõjuva põhjusena arvestab rahandusminister:
  1) kogu § 2 lõikes 1 nimetatud tähtaja väldanud asjaolusid, mis takistasid avalduse esitamist või oleksid muutnud avalduse esitamise ebamõistlikult kulukaks;
  2) ootamatut takistust, mis ei võimaldanud avalduse esitamist § 2 lõikes 1 nimetatud lõpptähtpäevaks;
  3) kasutamata erastamisväärtpaberi eest saadava hüvitise pärimisega seonduvaid asjaolusid, mis ei võimaldanud pärijail avaldust tähtaegselt esitada;
  4) avalduse esitaja või vastuvõtja eksimust või tehnilist takistust avalduse vastuvõtmisel;
  5) õigustatud subjekti hilinenud teadasaamist hüvitise taotlemise korrast ja tähtajast.
[RT I 2007, 60, 386 - jõust. 26.11.2007]

  (22) Avalduse esitamise tähtaja ennistamise taotlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» § 34 lõigetes 2 ja 3 sätestatud ennistamistaotluse esitamise tähtaegu.
[RT I 2007, 60, 386 - jõust. 26.11.2007]

  (3) Rahandusminister teeb otsuse tähtaja ennistamise või ennistamata jätmise kohta 30 päeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates, millest teavitab taotluse esitajat viivitamata. Täiendava uurimise vajadusel võib rahandusminister tähtaega pikendada kuni 6 kuuni, millest teavitab taotluse esitajat. Tähtaja ennistamise korral jätkab avalduse menetlemist Rahandusministeerium.
[RT I 2007, 50, 345 - jõust. 25.08.2007]

  (4) Kui osutub vajalikuks muuta avaldusel märgitud andmeid, esitatakse need Rahandusministeeriumile.

§ 4.  Hüvitise väljamaksmine tähtaegselt esitatud avalduse korral

  (1) Hüvitis makstakse välja sõltuvalt kasutamata erastamisväärtpaberi nimiväärtusest järgmises korras:
  1) 250 kuni 3000 krooni – ühekordse maksena 2007. aastal;
  2) 3001 kuni 5000 krooni – võrdsetes osades 2007. ja 2008. aastal;
  3) 5001 kuni 9000 krooni – võrdsetes osades 2007., 2008. ja 2009. aastal;
  4) 9001 kuni 25 000 krooni – võrdsetes osades 2007., 2008., 2009. ja 2010. aastal;
  5) üle 1597,79 euro – võrdsetes osades 2007., 2008., 2009., 2010. ja 2011. aastal.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui isik on tähtaegselt esitanud ühe ja sama kasutamata erastamisväärtpaberi eest hüvitise saamiseks mitu avaldust, makstakse hüvitis viimasena esitatud avaldusel näidatud pangakontole.

§ 5.  Hüvitise väljamaksmine avalduse esitamise tähtaja ennistamisel

  (1) Kui rahandusminister on avalduse esitamise tähtaja ennistanud, sõltub hüvitise väljamaksmise kord tähtaja ennistamise otsuse tegemise kuupäevast.

  (2) Kui tähtaeg on ennistatud 30. juuniks 2008. a, makstakse hüvitis vastavalt kasutamata erastamisväärtpaberi nimiväärusele välja järgmiselt:
  1) 250 kuni 3000 krooni – ühekordse maksena 2008. aastal;
  2) 3001 kuni 5000 krooni – võrdsetes osades 2008. ja 2009. aastal;
  3) 5001 kuni 9000 krooni – võrdsetes osades 2008., 2009. ja 2010. aastal;
  4) 575,21 kuni 1597,79 eurot – võrdsetes osades 2008., 2009., 2010. ja 2011. aastal;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  5) üle 1597,79 euro – võrdsetes osades 2008., 2009., 2010., 2011. ja 2012. aastal.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kui tähtaeg on ennistatud 30. juuniks 2009. a, makstakse hüvitis välja järgmiselt:
  1) 250 kuni 3000 krooni – ühekordse maksena 2009. aastal;
  2) 3001 kuni 9000 krooni – võrdsetes osades 2009. ja 2010. aastal;
  3) 575,21 kuni 1597,79 eurot – võrdsetes osades 2009., 2010. ja 2011. aastal;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  4) üle 1597,79 euro – võrdsetes osades 2009., 2010., 2011. ja 2012. aastal.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Kui tähtaeg on ennistatud 30. juuniks 2010. a, makstakse hüvitis välja järgmiselt:
  1) 250 kuni 3000 krooni – ühekordse maksena 2010. aastal;
  2) 191,74 kuni 1597,79 eurot – võrdsetes osades 2010. ja 2011. aastal;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  3) üle 1597,79 euro – võrdsetes osades 2010., 2011. ja 2012. aastal.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kui tähtaeg on ennistatud 30. juuniks 2011. a, makstakse hüvitis välja järgmiselt:
  1) 15,98 kuni 191,74 eurot – ühekordse maksena 2011. aastal;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  2) üle 191,74 euro – võrdsetes osades 2011. ja 2012. aastal.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Kui tähtaeg on ennistatud pärast 30. juunit 2011. a, makstakse hüvitis välja ühekordse maksena, sõltumata summa suurusest, ennistamise aastale järgneval aastal.

§ 6.  Hüvitise väljamaksmine kasutamata erastamisväärtpaberi pärijale

  (1) Kasutamata erastamisväärtpaberi pärijale makstakse välja tema pärandiosa suurusele vastav hüvitis pärandajale kuulunud kasutamata erastamisväärtpaberi nimiväärtusele vastava maksegraafiku alusel kooskõlas §-des 4 ja 5 sätestatud tingimustega.

  (2) Isiku erastamisväärtpaberiarvele jäänud kasutamata erastamisväärtpaber ja iga tema poolt pärimise teel omandatud kasutamata erastamisväärtpaber hüvitatakse eraldi ning iga hüvitis makstakse välja eraldi maksegraafiku alusel kooskõlas §-des 4 ja 5 sätestatud tingimustega.

  (3) Ühel ja samal ajal väljamakstavad hüvitised summeeritakse väljamaksmisel, kui isik on erinevatel avaldustel näidanud ühe ja sama pangakonto numbri.

§ 7.  Hüvitise väljamaksmise tähtpäev

  (1) Hüvitis makstakse välja rahandusministri käskkirja alusel tema määratud tähtpäevadel, kusjuures väljamaksmisele kuuluv hüvitise osa kantakse õigustatud subjekti pangakontole ajavahemikul 1. oktoobrist 1. detsembrini.

  (2) Kui taotlus andmete muutmiseks kooskõlas § 2 lõikega 8 või § 3 lõikega 4 esitatakse hiljemalt 30 päeva enne lõikes 1 nimetatud ajavahemiku algust, tagatakse hüvitise või selle osa väljamaksmine vastavalt muudetud andmetele.

  (3) Kui andmetes avastatud vea tõttu ei ole hüvitise või selle osa väljamaksmine ettenähtud ajavahemikul võimalik, lükkub väljamaksmine lõikes 1 nimetatud ajavahemikule järgmisel aastal, kui viga parandatakse hiljemalt 30 päeva enne nimetatud ajavahemiku algust.

§ 8.  Hüvitise pangakontole kandmise kulud

  (1) Avalduse esitamisel maksab isik erastamisväärtpaberiarvet teenindavale krediidiasutusele hüvitise pangakontole kandmise kulud.

  (2) Hüvitise kandmisel välismaal asuva krediidiasutuse pangakontole arvatakse hüvitise summast maha täiendavad ülekandekulud.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json