Teksti suurus:

Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2013
Avaldamismärge:

Õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute kvalifikatsiooninõuded
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

Vastu võetud 09.08.2006 nr 24
RTL 2006, 64, 1168
jõustumine 01.09.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.11.2008RTL 2008, 96, 132405.12.2008
24.08.2010RT I 2010, 60, 41001.09.2010

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 84 lõike 4, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 34 lõike 4 ning «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 28 lõike 4 alusel.


[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab õppeasutustes riiklikku järelevalvet teostatavatele ametiisikutele (edaspidi riikliku järelevalve läbiviija) esitatavad kvalifikatsiooninõuded, kirjeldades nõutavat haridust ja töökogemust.
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

  (2) Välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis riikliku järelevalve läbiviijana töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks «Välisriigis kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.
[RTL 2008, 96, 1324 - jõust. 05.12.2008]

§ 2.  Riikliku järelevalve läbiviija kvalifikatsiooninõuded

  Riikliku järelevalve läbiviijal on
  1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja
  2) vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi ametijärku ja
  3) läbitud 160 tundi juhtimiskoolitust ja
  4) vähemalt kolmeaastane kooli või koolieelse lasteasutuse juhtimise kogemus direktori või juhatajana, direktori või juhataja asetäitjana ja
  5) viimase viie aasta jooksul läbitud vähemalt 160 tundi tööalast täienduskoolitust.

§ 3.  Kvalifikatsiooninõuete täitmiseks vajalikud kursused

  Juhtimiskoolituse õppekavad peavad olema registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis vastavalt haridusministri 17. märtsi 1998. a määrusega nr 4 kinnitatud «Haridustöötajate kutseoskuste täiustamise korrale».

§ 4.  Kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamine

  Juhtimiskoolituse ja tööalase täienduskoolituse osas pikendatakse riikliku järelevalve läbiviija, kes käesoleva määruse jõustumisel töötab riikliku järelevalve läbiviijana, vastab muude nõuete osas kvalifikatsiooninõuetele, ning on asunud läbima tema ametikohale käesoleva määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat koolitust, kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaega 31. augustini 2008. a.

§ 5.  Kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugemine

  (1) Käesoleva määruse jõustumisel õppeasutuse riikliku järelevalve läbiviijana töötav isik loetakse kvalifikatsiooninõuetele vastavaks 2007. aasta 31. augustini.

  (2) Riigi- või ametiasutuse juhi otsusel võib kvalifikatsiooninõuetele vastavaks lugeda isiku, kes käesoleva määruse jõustumisel töötab riikliku järelevalve läbiviijana ning kellel viie aasta jooksul määruse jõustumisest tekib õigus vanaduspensionile, kuni hetkeni, mil tal tekib õigus vanaduspensionile.

  (3) Juhtimiskoolituse osas loetakse kvalifikatsiooninõuetele vastavaks ka isik, kes enne käesoleva määruse jõustumist on läbinud juhtimisalase koolituse 160 tunni ulatuses, mis ei ole registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

  (4) Määruse jõustumisel riikliku järelevalve läbiviijana töötav isik loetakse kvalifikatsiooninõuetele vastavaks käesoleva määruse § 2 punktis 4 esitatud nõudele, kui ta on töötanud maavalitsuse haridusosakonna- või haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana vähemalt kolm aastat või riikliku järelevalve läbiviijana vähemalt viis aastat töökoormusega, mis vastab tööaja üldisele riiklikule normile.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. septembril

/otsingu_soovitused.json