Teksti suurus:

Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2014
Avaldamismärge:

Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord

Vastu võetud 27.04.2004 nr 149
RT I 2004, 35, 243
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 57 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse rakendusala

  (1) Määrust rakendatakse järgmiste isikute poolt kõigist maksudest vabastatud kaupade importimisel ja eksportimisel:
  1) välisriigi diplomaatiline esindus, konsulaarasutus, erimissioon ja rahvusvahelise organisatsiooni esindus (edaspidi välisesindus);
  2) välisesinduse diplomaatiline personal ja nende perekonnaliikmed (edaspidi diplomaat);
  3) välisesinduse haldustöötajad ja nende perekonnaliikmed (edaspidi haldustöötaja).

  (2) Määrust ei rakendata diplomaatilisele postile ja konsulaarsaadetisele.

§ 2.  Diplomaatilise kauba deklaratsiooni esitamine

  (1) Välisesinduse poolt imporditava või eksporditava kauba kohta esitab tollile käesoleva määruse lisa kohase diplomaatilise kauba deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) välisesinduse juht või tema poolt volitatud isik.

  (2) Diplomaadi või haldustöötaja poolt imporditava või eksporditava kauba kohta esitab tollile deklaratsiooni diplomaat või haldustöötaja või tema poolt volitatud isik.

§ 3.  Deklaratsiooni täitmine

  (1) Deklaratsioon täidetakse eesti või inglise keeles.

  (2) Välisesinduse juht või tema poolt volitatud isik täidab deklaratsiooni lahtrid 1–6. Diplomaat või haldustöötaja või tema poolt volitatud isik täidab deklaratsiooni lahtrid 1–5.

  (3) Deklaratsiooni lahtrites 2 ja 4 märgitakse ristiga vastavas kastikeses, kas toimub kauba importimine või eksportimine ning kas kaup on mõeldud välisesinduse ametialaseks või diplomaadi või haldustöötaja isiklikuks kasutamiseks.

  (4) Deklaratsiooni lahtris 3 märgitud kauba kirjeldus peab võimaldama kaupa identifitseerida. Kui kauba nimetusi on rohkem kui lahtris 3 ruumi, esitatakse kauba nimetused ja kirjeldused deklaratsioonile lisatavas nimekirjas ning märgitakse lahtrisse «kaup vastavalt juurdelisatud nimekirjale» ja nimekirja lehekülgede arv.

  (5) Imporditava mootorsõiduki korral märgitakse deklaratsiooni lahtris 3 lisaks kauba nimetusele mootorsõiduki mark, mudel, VIN-kood, väljalaskeaasta ja mootori töömaht.

  (6) Kui kauba importimise või eksportimise suhtes on seadusega kehtestatud piirang, märgitakse lahtrisse 3 lisaks kauba nimetusele:
  1) kohustusliku dokumendi väljaandnud asutuse nimi, dokumendi number ja väljaandmise kuupäev või
  2) riikliku registri nimetus ja registrikande number.

§ 4.  Deklaratsiooni kinnitamine

  (1) Diplomaadi või haldustöötaja poolt täidetud deklaratsiooni kinnitab esinduse, asutuse või organisatsiooni juht või tema poolt volitatud isik deklaratsiooni lahtris 6 allkirja ja pitsati jäljendiga.

  (2) Välisministeerium täidab kinnitusena lahtri 7.

  (3) Kui diplomaadi või haldustöötaja poolt täidetud deklaratsiooni kinnitanud esindus, asutus või organisatsioon ei asu Eestis, võib deklaratsiooni lahtri 7 kinnitusena täita selle esinduse, asutuse või organisatsiooni asukohariigis asuv Eesti Vabariigi välisesindus.

  (4) Tolliametnik märgib deklaratsioonile numbri ja kinnitab deklaratsiooni lahtris 8 kuupäeva, allkirja ja isikliku pitsati jäljendiga.

§ 5.  Deklaratsiooni eksemplarid

  (1) Deklaratsioon esitatakse tollile ühe komplektina, mis koosneb kolmest isekopeeruvast eksemplarist.

  (2) Pärast tolliformaalsuste teostamist tagastab toll välisesindusele, diplomaadile või haldustöötajale deklaratsiooni kolmanda eksemplari. Deklaratsiooni esimese eksemplari saadab Maksu- ja Tolliamet Välisministeeriumile, teine säilitatakse Maksu- ja Tolliametis.

§ 6.  Tolliläbivaatus

  (1) Välisesinduse, diplomaadi või haldustöötaja imporditav ja eksporditav kaup ei kuulu tolliläbivaatusele, välja arvatud juhul, kui riski hindamisele tuginedes on alust arvata, et:
  1) kaup ei vasta dokumentidele;
  2) imporditakse või eksporditakse kaupa, mille suhtes on seadusega kehtestatud keeld;
  3) imporditakse või eksporditakse kaupa, mille suhtes on seadusega kehtestatud piirang ning puuduvad § 3 lõikes 6 nimetatud andmed;
  4) kaup on deklareerimata.

  (2) Tolliläbivaatust võib teostada vaid välisesinduse juhi või tema poolt volitatud isiku juuresolekul.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 149 «Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kord»
lisa
[RT I 2010, 60, 407 – jõust. 1.01.2011]


DIPLOMAATILISE KAUBA DEKLARATSIOON
Declaration of diplomatic merchandise


[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

/otsingu_soovitused.json