Teksti suurus:

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2010/2011. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2011
Avaldamismärge:

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2010/2011. õppeaastal
[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

Vastu võetud 30.03.2010 nr 16
RTL 2010, 19, 226
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2010RT I 2010, 39, 23604.07.2010
24.08.2010RT I 2010, 60, 41001.09.2010


Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 84 lõike 2, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 34 lõike 2 ning «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 28 lõike 2 alusel.


[RT I 2010, 60, 410 - jõust. 01.09.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid ning temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2010/2011. õppeaastal.

§ 2.  Järelevalve teostajad

  Temaatilist riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ja gümnaasiumide (edaspidi üldhariduskoolid) ning kutseõppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab õppeasutuse asukohajärgne maavanem.

§ 3.  Järelevalve prioriteedid

  Järelevalve prioriteedid 2010/2011. õppeaastal on toodud lisas 1.

2. peatükk JÄRELEVALVE LÄBIVIIMINE 

§ 4.  Järelevalve läbiviimise aeg, läbiviijad, õppeasutuste valim ning järelevalve kestus õppeasutuses

  (1) Järelevalve läbiviimise aja ning järelevalvet läbiviivad ametnikud ja kaasatavad eksperdid määrab maavanem.

  (2) Järelevalve läbiviijad ning järelevalve läbiviimisele kaasatud eksperdid peavad vastama haridus- ja teadusministri määrusega järelevalve läbiviijatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Õppeasutused, kus 2010/2011. õppeaastal järelevalvet teostatakse, on loetletud lisas 2.

  (4) Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni viis tööpäeva.

  (5) Õppe- ja kasvatustegevuse vaatlemine järelevalve käigus toimub õppeasutuse juhi või tema poolt määratud isiku juuresolekul.

§ 5.  Õppeasutuse teavitamine järelevalvest

  Järelevalve läbiviimise ajast teavitab järelevalve teostaja õppeasutust, tema pidajat, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgset kohalikku omavalitsust 15. septembriks 2010. a.

§ 6.  Järelevalve läbiviimiseks kasutatav metoodika

  Järelevalve läbiviimisel kasutatakse järgmisi meetodeid:
  1) statistiliste ja finantsaruannete, õpitulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüsimine, sh Eesti Hariduse Infosüsteemis kajastuvate andmete analüüsimine ja kontrollimine;
  2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisu analüüsimine;
  3) vestlused õppeasutuse töötajate, hoolekogu (nõukogu) liikmete, lastevanemate, õpilaste (laste) ning õppeasutuse pidaja, riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse esindajaga;
  4) tutvumine õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonnaga, sh õppe- ja kasvatustegevustega.

3. peatükk JÄRELEVALVE TULEMUSTE ESITAMINE 

§ 7.  Järelevalve tulemuste vormistamine

  (1) Järelevalve tulemused vormistatakse eraldi õiendiga iga õppeasutuse kohta.

  (2) Õiendis esitatavad andmed on toodud lisades 3–6.

  (3) Kõik õiendis kajastuvad andmed peavad olema õppeasutuses kontrollitud.

§ 8.  Õiendi projekti edastamine õppeasutusele

  (1) Maavanem edastab õppeasutusele õiendi projekti 10 tööpäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates.

  (2) Õppeasutus võib 3 tööpäeva jooksul teha ettepanekuid õiendi täpsustamiseks.

§ 9.  Õiendi allkirjastamine, kinnitamine ja edastamine

  (1) Õiendile kirjutavad alla kõik järelevalve läbiviimises osalenud ametnikud.

  (2) Õiendi kinnitab maavanem.

  (3) Maavanem edastab õiendi ametlikult kinnitatud ärakirja digiallkirjastatult või postiga õppeasutusele, õppeasutuse pidajale, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 20 tööpäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates.

§ 10.  Koondkokkuvõte

  (1) Iga õppeaasta 15. juuniks esitab maavanem Haridus- ja Teadusministeeriumile posti teel ning elektrooniliselt eraldi koondkokkuvõtted õppeasutuste kohta, kus on analüüsitud järelevalve tulemusi maakonna lõikes.

  (2) Koondkokkuvõttes esitatakse olukorra kirjeldus, analüüs ja koondtabelid lisades 3–5 toodud andmetest lähtudes. Koolieelsete lasteasutuste kohta koostatavas koondkokkuvõttes esitatavad andmed on toodud lisas 3, üldhariduskoolide kohta on toodud lisas 4 ning kutseõppeasutuste kohta on toodud lisas 5.

§ 11.  Ettekirjutuste täitmisest teavitamine

  Ettekirjutuse adressaat esitab õiendis ettenähtud tähtaja jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumile ning maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.

Lisa 13351889 Lisa 1

Lisa 13351894 Lisa 2

Lisa 13351890 Lisa 3

Lisa 13351891 Lisa 4

Lisa 13351892 Lisa 5

Lisa 13351893 Lisa 6

/otsingu_soovitused.json