Teksti suurus:

Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.06.2017
Avaldamismärge:

Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord

Vastu võetud 12.12.2000 nr 414
RT I 2000, 97, 626
jõustumine 17.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2001RT I 2001, 33, 18001.04.2001
24.07.2001RT I 2001, 68, 41303.08.2001
09.10.2003RT I 2003, 65, 44118.10.2003
27.11.2003RT I 2003, 76, 50908.12.2003
27.02.2004RT I 2004, 12, 8313.03.2004
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» paragrahvi 16 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse kutselise kalapüügi püügivõimaluste (edaspidi püügivõimalused) müügil enampakkumise teel, kui:
  1) esmakordselt kehtestatud lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses;
  2) esmakordselt uuel kujul kehtestatud agarikupüügivõimalus ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses ning kehtestatud püügivõimalus ületab varasemal kujul püügivõimalusi kasutanud taotlejatele eraldatavat püügivõimalust;
  3) esmakordselt uuel kujul kehtestatud lubatud püügivõimalused ei võimalda kalapüügilubade taotluste rahuldamist täies ulatuses, kuid püügivõimalusi varem kasutanud isikud püügivõimalusi ei taotle.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhtudel müüakse kutselise kalapüügi püügivõimalused suulisel enampakkumisel, kus püügivõimaluse alghinnaks on kalapüügiõiguse hind ning enampakkumise võitnud isikule antakse ostetud püügivõimaluste alusel kutselise kalapüügi luba.

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

§ 2.  Enampakkumise läbiviimise otsustamine
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

  (1) Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise otsustab kalapüügiloa andja (edaspidi enampakkumise korraldaja) 20 päeva jooksul pärast «Kalapüügiseaduse» § 134 lõike 2 kohase kalapüügiloa taotluste esitamise tähtaja saabumist.

  (2) Sama veeala samaliigiliste püügivõimaluste enampakkumiste läbiviimise otsused teeb enampakkumise korraldaja ühe otsusena ning enampakkumised viiakse läbi järjestikuste enampakkumistena samal päeval ja samas kohas.

  (3) Enampakkumise läbiviimise otsustamisel määratakse:
  1) läbiviimise aeg ja koht;
  2) millise veeala milliseid püügivõimalusi müüakse (nt Läänemere kilu; merel Ida-Viru maakonnas kuni 20 meetri samasügavusjooneni nakkevõrgud);
  3) püügivõimaluste korraga müüdav(ad) kogus(ed) (edaspidi enampakkumise objekt);
  4) enampakkumise objekti alghind;
  5) pakkumise samm;
  6) osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kord ning osavõtutasu suurus;
  61) enampakkumisest osavõtjaks registreerumise aeg;
  7) muud enampakkumise läbiviimise seisukohalt tähtsust omavad asjaolud.

  (4) Enampakkumise korraldaja ei või otsustada püügivõimaluste müümist ühe enampakkumise objektina, välja arvatud juhul, kui selle veeala suhtes kehtestatud püügivõimaluse enampakkumisel müüdavat kogust ei ole võimalik erinevateks müügiobjektideks jaotada.

  (5) Enampakkumise korraldaja teatab enampakkumise läbiviimise otsusest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja internetis Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist. Enampakkumise korraldaja võib enampakkumisest teatada täiendavalt ka muul viisil. Teates märgitakse lõikes 3 nimetatud tingimused , välja arvatud lõikes 51 sätestatud juhul.

  (51) Enampakkumise korraldaja ei pea teatama enampakkumise läbiviimise otsusest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui ta saadab enampakkumise teate igale enampakkumisel osalemise õigust omavale isikule vähemalt 1 nädal enne enampakkumise toimumist.

  (6) [Kehtetu - RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 3.  [Kehtetu - RT I 2003, 76, 509 - jõust. 08.12.2003]

§ 4.  Enampakkumisel osalejad

  (1) Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud:
  1) kes on tähtajaks esitanud nõuetekohase kutselise kalapüügi loa taotluse;
  2) kelle taotlusele ei ole vastatud keelduvalt «Kalapüügiseaduse» § 134 lõike 8 alusel;
  3) kes on tasunud nõutud osavõtutasu ja tagatisraha;
  4) kes on allkirjaga kinnitanud, et on nõus enampakkumise tingimustega.

  (2) Isik võib osaleda ainult selle püügivõimaluse enampakkumis(t)el, mille saamiseks ta on esitanud kutselise kalapüügi loa taotluse.

  (3) [Kehtetu - RT I 2003, 65, 441 - jõust. 18.10.2003]

  (31) Isik, kelle tõttu enampakkumine on nurjunud, ei või osaleda sama aasta samaliigilise püügivõimaluse enampakkumisel.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

§ 5.  Osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Osavõtutasu ei tohi ületada 10% kõikide enampakkumisel müüdavate sama veeala samaliigiliste püügivõimaluste alghinnast ega olla suurem kui 19,18 eurot. Tagatisraha suurus on 50% nimetatud alghinnast.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Enampakkumise tagatisraha ja osavõtutasu makstakse enne enampakkumise avamist kohapeal või enne enampakkumist enampakkumise korraldaja näidatud arveldusarvele.

  (3) Enampakkumise võitja poolt enne pakkumist tasutud tagatisraha tasaarvestatakse omandatud püügivõimaluse ostuhinnaga. Teistele pakkujatele tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha täies ulatuses hiljemalt viie päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Isikule, kelle süül enampakkumine nurjus, tagatisraha ei tagastata.

  (4) Osavõtutasu ei tagastata.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

§ 6.  Enampakkumise samm

  (1) Enampakkumise korraldaja määrab enampakkumise minimaalse ja maksimaalse sammu suuruse, mille piires on võimalik enampakkumise käigus pakkumisi suurendada.

  (2) Enampakkumise maksimaalne samm ei või olla suurem kui viiekordne minimaalne samm.

§ 7.  Enampakkumise läbiviija

  (1) Enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustab enampakkumise korraldaja vähemalt kolmeliikmelise enampakkumise komisjoni (edaspidi komisjon) ja nimetab komisjoni esimehe. Komisjoni liikmed peavad olema sõltumatud enampakkumises osalevatest isikutest ning nende nimesid ega ametikohti ei tohi avaldada enne enampakkumise avamist. Kui enampakkumises osaleb isik, kelle suhtes komisjoni liige või liikmed omavad majanduslikku huvi või esineb muu asjaolu, mis annab alust kahelda liikmete otsuste usaldusväärsuses, kohustub komisjon või selle liige end viivitamata taandama. Kui selle tulemusel komisjoni liikmete arv langeb alla kolme, siis peab enampakkumise korraldaja viivitamata määrama väljalangenud liikme asemele uue liikme.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik komisjoni liikmed.

  (3) Komisjoni otsuste tegemisel osaleb iga komisjoni liige isiklikult. Komisjoni liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.

  (4) Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole komisjoni liikmetest.

2. peatükk ENAMPAKKUMISE LÄBIVIIMINE 

§ 8.  Enampakkumisest osavõtjaks registreerumine

  (1) Enne enampakkumise algust peavad enampakkumisest osa võtta soovijad ennast registreerima.

  (2) Enampakkumisest osavõtjaks registreerumine algab vähemalt üks tund enne ja lõpeb veerand tundi enne enampakkumise avatuks kuulutamist. Sama veeala samaliigiliste püügivõimaluste enampakkumistele registreeritakse osavõtjad enne esimese enampakkumise avatuks kuulutamist.

  (3) Registreerumiseks esitatakse enampakkumise komisjonile dokumentide ärakirjad, mis tõendavad enampakkumise tagatisraha ja osavõtutasu tasumist ning antakse allkiri selle kohta, et ollakse teadlik enampakkumise korrast ja müügiga seotud asjaoludest. Kui on tegemist esindamisega, esitatakse esindusõigust tõendav dokument.

  (4) Lõikes 3 sätestatud nõuded täitnud ning § 4 nõuetele vastav enampakkumisest osa võtta soovija registreeritakse enampakkumisest osavõtjana ja talle väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.

  (5) Isiku registreerimata jätmise põhjus kantakse enampakkumise protokolli ning tehakse asjaomasele isikule kohe teatavaks. Asjaomane isik kinnitab allkirjaga enampakkumise protokollil, et talle on osavõtjana registreerimata jätmise põhjus teatavaks tehtud. Kui asjaomane isik keeldub allkirja andmast, võetakse registreerimata jätmise põhjuse talle teatavaks tegemise kohta kahe tunnistaja allkirjad.
[RT I 2001, 33, 180 - jõust. 01.04.2001]

§ 9.  Enampakkumise avamine

  (1) Komisjoni esimees kuulutab kõigi komisjoni liikmete kohaloleku korral enampakkumise ettenähtud ajal ja kohas avatuks, tutvustab komisjoni liikmeid, enampakkumise korda, protestide esitamise korda, teatab enampakkumise minimaalse ja maksimaalse sammu, osalejate arvu ja nende registreerimisnumbrid.

  (2) Enampakkumise ruumis võivad viibida komisjoni liikmed, protokollija ning registreeritud osavõtjad. Muud isikud võivad enampakkumise ruumis viibida komisjoni loal.

  (3) Kui enampakkumisest osavõtjana ei registreeritud ühtegi isikut või kui ükski registreeritud osavõtja enampakkumisele ei ilmunud, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.

§ 10.  Enampakkumine

  (1) Pärast §-des 8 ja 9 nimetatud toiminguid ning komisjoni esimehe vastava märguande tegemist alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist.

  (2) Pakkumisi alustatakse alghinnast. Enampakkumisest osavõtja annab komisjonile märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud komisjoni esimehelt vastava loa. Pakkumised tehakse kehtestatud sammu kaupa. Komisjoni esimees teatab osaleja numbri ja pakkumise suuruse. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste lehel.

  (3) Kõik osalejad ja kohalviibijad on kohustatud enampakkumise ajal alluma komisjoni esimehe korraldustele. Komisjoni esimehel on õigus nõuda osalejate või teiste kohalviibijate lahkumist, kui nad teistkordselt on rikkunud enampakkumise läbiviimise korda või ei ole täitnud komisjoni esimehe korraldust. Komisjoni esimehe korraldus enampakkumise korrale allumiseks, samuti esitatud vastuväited kantakse protokolli.

  (4) Komisjonil on õigus tunnistada enampakkumine nurjunuks, kui osalejad ei täida komisjoni esimehe korraldusi.

§ 11.  Enampakkumise lõppemine

  (1) Komisjoni esimees kuulutab enampakkumise lõppenuks pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist.

  (2) Komisjon tunnistab kõrgeima ostusumma pakkunud isiku enampakkumise võitjaks.

  (3) Enampakkumise võitjaks tunnistatud isik annab enne lahkumist enampakkumiste protokollis allkirja selle kohta, et ta maksab püügivõimaluse eest tema pakutud hinna. Enampakkumise võitjaks tunnistatud isik, kes keeldub allkirja andmast, kaotab püügivõimaluse saamise õiguse ja tema makstud tagatisraha ei tagastata.

  (4) Komisjoni esimees teeb enampakkumise tulemused kohe teatavaks kõigile enampakkumise ruumis viibijatele.

§ 12.  Enampakkumise protokoll

  (1) Enampakkumise läbiviimise kohta vormistatakse protokoll, kuhu kantakse:
  1) enampakkumise toimumise aeg ja koht ning komisjoni liikmete nimed;
  2) enampakkumise objekt;
  3) eduka pakkumise teinud isiku nimi ja tema poolt pakutud ostuhind;
  4) enampakkumise nurjumise põhjustanud asjaolu, kui see leiab aset enampakkumise käigus;
  5) muud käesolevas määruses sätestatud või enampakkumisel tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Enampakkumise protokolli lahutamatuteks osadeks on enampakkumisel osalejate registreerimisleht ja pakkumiste leht.

  (3) Enampakkumise protokollija määrab komisjoni esimees. Enampakkumise protokollile kirjutavad alla komisjoni liikmed ja protokollija.

§ 13.  Enampakkumise nurjunuks tunnistamise otsus

  (1) Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui:
  1) selgub, et vähemalt ühel enampakkumisel pakkumisi teinud osalejal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
  2) enampakkumisele ei ilmunud ühtegi osalejat või ühelgi kohaletulnud osaleda soovival isikul ei lubatud pakkumisest osa võtta, või ei tehtud ühtegi pakkumist;
  3) muudel käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

  (2) Enampakkumise nurjunuks tunnistamise otsus tehakse kirjalikult ning selles viidatakse enampakkumise nurjunuks tunnistamise põhjusele ja alusele.

  (3) Enampakkumise nurjunuks tunnistamise korral teeb enampakkumise korraldaja viie päeva jooksul kooskõlas §-s 2 sätestatuga otsuse uue enampakkumise läbiviimise kohta. Uus enampakkumine viiakse läbi hiljemalt kahekümne päeva jooksul eelmise enampakkumise nurjunuks tunnistamisest.

3. peatükk PROTESTIDE ESITAMINE JA ENAMPAKKUMISE JÄRELTOIMINGUD 

§ 14.  Protestid

  (1) Enampakkumise läbiviimisel tehtud toimingute ja otsuste peale võivad pakkumises osalejad esitada enampakkumise korraldajale proteste.

  (2) Protest esitatakse enampakkumise korraldajale hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast enampakkumise lõppemist kirjalikult ja selles peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi;
  2) protestitava toimingu või otsuse sisu ja põhjused, miks protesti esitaja peab seda oma õigusi rikkuvaks;
  3) esitaja selgelt väljendatud taotlus.

  (3) Enampakkumise korraldaja vaatab protesti läbi kolme tööpäeva jooksul pärast protesti saamist ja teeb otsuse selle rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (4) Protesti rahuldamise korral tunnistab enampakkumise korraldaja enampakkumise nurjunuks ja kuulutab kooskõlas § 13 lõikega 3 välja uue enampakkumise.

§ 15.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine

  (1) Üheteistkümne päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist kinnitab enampakkumise korraldaja enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata. Paragrahvi 17 lõikes 1 sätestatud juhul pikeneb enampakkumise tulemuste kinnitamise tähtaeg uue enampakkumise võitjaks tunnistatud isiku poolt enampakkumise korraldajale ostuhinna tasumist tõendava dokumendi esitamiseni.

  (2) Enampakkumise korraldaja jätab enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
  1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda;
  2) vähemalt ühel enampakkumisel pakkumisi teinud isikul ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta ja nimetatud isiku või isikute osavõtt mõjutas oluliselt enampakkumise tulemust;
  3) tal on alust arvata, et enampakkumise tulemust mõjutas oluliselt enampakkumisest osavõtjate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus.

  (3) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisel tuleb märkida selle põhjus.

  (4) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisest teatatakse enampakkumise võitnud isikule viivitamata.

  (5) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral teeb enampakkumise korraldaja viie päeva jooksul kooskõlas §-s 2 sätestatuga otsuse uue enampakkumise läbiviimise kohta. Uus enampakkumine viiakse läbi hiljemalt 20 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

§ 16.  Ostuhinna tasumine

  Enampakkumise võitnud isik peab tema pakutud hinna tasuma täies mahus, arvestades § 5 lõikes 3 sätestatut, 10 päeva jooksul enampakkumise võitjaks tunnistamisest ning esitama enampakkumise korraldajale ostuhinna tasumist tõendava dokumendi.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

§ 17.  Pakkumisest loobumine ja uue võitja määramine

  (1) Kui enampakkumise võitnud isik ei ole 10 päeva jooksul enampakkumise võitjaks tunnistamisest esitanud enampakkumise korraldajale ostuhinna tasumist tõendavat dokumenti, loetakse ta pakkumisest loobunuks.

  (2) Kui enampakkumise võitnud isik on pakkumisest loobunud, tunnistab enampakkumise korraldaja pakkumisest loobumisest viie päeva jooksul enampakkumise võitjaks vastavalt pakkumise lehele järgmise kõrgeima pakkumise teinud isiku.

  (3) Enampakkumise korraldaja märgib enampakkumise protokolli uue võitjaks tunnistatud isiku nime ja tema poolt pakutud ostuhinna. Eelmise võitjaks tunnistatud isiku nimi kriipsutatakse protokollis läbi.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

§ 18.  Kalapüügiluba

  Enampakkumise korraldaja väljastab enampakkumise võitnud isikule pärast pakkumise ostuhinna tasumist tema nõudmisel kalapüügiloa kooskõlas «Kalapüügiseaduse» alusel kehtestatud kalapüügilubade andmise korraga.

§ 19.  Enampakkumise korduv nurjumine

  Kui enampakkumine kolm korda nurjub osalejate puudumise või võitja loobumise tõttu, võib enampakkumise korraldaja otsustada viia sama objekti uus enampakkumine läbi § 13 lõikes 3 sätestatust pikema tähtaja jooksul.

§ 20.  Rakendussäte

  2004. aastal otsustab kalapüügiloa andja püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise hiljemalt 10. märtsiks.
[RT I 2004, 12, 83 - jõust. 13.03.2004]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json