Teksti suurus:

Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord

Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.05.2011
Avaldamismärge:

Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

Vastu võetud 30.07.2004 nr 263
RT I 2004, 61, 432
jõustumine 15.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.11.2004RT I 2004, 77, 53014.11.2004
09.06.2005RT I 2005, 33, 25319.06.2005
27.10.2005RT I 2005, 59, 46617.11.2005
30.03.2007RT I 2007, 28, 15807.04.2007
27.09.2007RT I 2007, 54, 36314.10.2007
11.11.2009RT I 2009, 57, 38101.01.2010, «Riigivaraseaduses» asuvad volitusnormid määruse andmiseks on koos varem kehtinud «Riigivaraseadusega» muutunud kehtetuks
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 126 lõigete 6 ja 7, § 4211 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 206 lõike 3 ja «Riigivaraseaduse» § 24 lõike 2 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 23 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolevat korda rakendatakse vara suhtes, mis on:
  1) kriminaalasjas konfiskeeritud kohtuotsuse või -määrusega;
  2) väärteoasjas konfiskeeritud kohtuvälise menetleja otsuse või määrusega või kohtuotsuse või -määrusega;
  21) kriminaalasjas arestitud eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumäärusega;
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]
  3) asitõendid kriminaal- või väärteomenetluses.

§ 2.  Kriminaalasjas ja väärteoasjas konfiskeeritud vara valitseja

  Kriminaalasjas kohtuotsuse või -määrusega või väärteoasjas kohtuvälise menetleja otsuse või määrusega või kohtuotsuse või -määrusega konfiskeeritud vara (edaspidi konfiskeeritud vara) valitsejaks on konfiskeeritud vara asukohajärgne maavalitsus, välja arvatud «Tolliseaduses» ja selle alusel antavate õigusaktidega ning käesoleva määruse §-des 6, 7 ja 8 sätestatud juhtudel.
[RT I 2004, 77, 530 - jõust. 14.11.2004]

2. peatükk KONFISKEERITUD VARA ÜLEANDMINE, VÕÕRANDAMINE, HINDAMINE JA HÄVITAMINE 

§ 3.  Konfiskeeritud vara üleandmine ja võõrandamine

  (1) Konfiskeeritud vara antakse maavalitsusele üle üleandmis-vastuvõtmisakti alusel, mille üks eksemplar jääb üleandjale ja teine vastuvõtjale.

  (2) Konfiskeeritud vara üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse:
  1) eseme nimetus;
  2) esemete kogus;
  3) viide otsusele või määrusele, mille alusel esemed üle antakse;
  4) eseme üleandmise koht ja aeg;
  5) üleandja ja vastuvõtja ametinimetused, nimed ja allkirjad.

  (3) Maavalitsus võõrandab konfiskeeritud vara «Riigivaraseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
[RT I 2004, 77, 530 - jõust. 14.11.2004]

§ 4.  Konfiskeeritud vara hindamine

  Konfiskeeritud vara hinnatakse «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 65 alusel, välja arvatud §-des 6 ja 7 sätestatud juhtudel.

§ 5.  Välisvaluuta hindamine

  (1) Välisvaluuta hinnatakse eurodes selle konfiskeerimisotsuse jõustumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui välisvaluuta ei ole Euroopa Keskpangas noteeritud, võetakse hindamisel aluseks välisvaluuta ja euro vaheline päevakurss, mis on noteeritud välisvaluuta emiteerinud riigi keskpanga poolt.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.  Väärtpaberite arvelevõtmine ja üleandmine

  Väärtpaberid võetakse arvele nende nominaalväärtuses ja nende üleandmine Rahandusministeeriumile toimub akti alusel.

§ 7.  Ajaloolise, teadusliku, kunsti- või muu kultuuriväärtusega asjade üleandmine

  Ajaloolise, teadusliku, kunsti- või muu kultuuriväärtusega asjad antakse Kultuuriministeeriumile üle akti alusel.

§ 8.  Teatud konfiskeeritud vara suhtes kohaldatav erikord

  (1) Konfiskeeritud relvad ja laskemoon võõrandatakse ja hävitatakse «Relvaseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Konfiskeeritud narkootilise või psühhotroopse aine säilitamine ja hävitamine toimub «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (3) Kriminaalasjas konfiskeeritud arvutisüsteem antakse üle asukohajärgsele maavalitsusele, kes annab selle vastavalt «Riigivaraseadusele» tasuta üle kuritegu menetlenud politseiasutusele infotehnoloogiakuritegude menetlejate tehniliseks varustamiseks. Väärteoasjas konfiskeeritud arvutisüsteem antakse üle käesoleva määruse §-s 3 nimetatud üleandmis-vastuvõtmisakti alusel «Autoriõiguse seaduses» sätestatud korras.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (4) Konfiskeeritud alkohol võõrandatakse ja hävitatakse «Alkoholiseaduses» sätestatud korras.

  (5) Konfiskeeritud võltsitud kauba ja piraatkauba hävitamiseks või üleandmiseks annab uurimisasutus esemed pärast konfiskeerimisotsuse või -määruse jõustumist üleandmis-vastuvõtmisakti alusel üle tollile.

  (6) Konfiskeeritud lõhkematerjal ja pürotehniline toode võõrandatakse ja hävitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruses nr 124 «Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» § 4 alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord» sätestatud korras.
[RT I 2005, 33, 253 - jõust. 19.06.2005]

§ 9.  Konfiskeeritud vara hävitamine

  (1) Konfiskeeritud vara hävitamise aluseks on menetleja määrus.

  (2) Väärtusetu asja hävitab vastavalt uurimisasutuse juhi või kohtu esimehe moodustatud konfiskeeritud vara hävitamise komisjon. Komisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelises koosseisus, kelle hulgas on asitõendite arvelevõtja või väärteomenetluse kohtuväline menetleja või isik, kellele kriminaalasi on käesoleva määruse § 10 kohaselt üle antud.

  (3) Konfiskeeritud vara hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ning mis välistab asja taaskasutuselevõtu.

  (4) Kui konfiskeeritud varaks on ese või aine, mille hävitamiseks on kehtestatud erikord või erinõuded, tuleb hävitamine korraldada nimetatud korra või nõuete kohaselt.

  (5) Konfiskeeritud vara hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse hävitamise teostaja, eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed üle antakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Konfiskeeritud vara hävitamise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikule ja teine jääb akti koostanud asutusele. Akti kinnitavad allkirjaga hävitamise teostaja ja hävitamise juures viibinud ametnikud.

  (6) Konfiskeeritud vara hävitamisega seonduvad kulud kannab hävitamist korraldanud uurimisasutus või kohus.
[RT I 2005, 33, 253 - jõust. 19.06.2005]

3. peatükk ASITÕENDITE ARVELEVÕTMINE JA HÄVITAMINE 

§ 10.  Asitõendite arvelevõtmine

  Uurimistoimingu protokollis märgitakse asitõendina kasutatava objekti nimetus, number, üksikasjalik kirjeldus ja asitõendi hoiukoht. Kui kriminaalasi antakse ühelt menetlejalt teisele, antakse koos toimikuga üle ka asitõendid.

§ 11.  Asitõendite hävitamine

  (1) Asitõendi hävitamise aluseks on menetleja määrus, kohtuvälise menetleja otsus või määrus, kohtuotsus või kohtumäärus. Kiiresti riknevate asitõendite korral on asitõendi hävitamise aluseks menetleja määrus, kohtuvälise menetleja otsus või määrus.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (2) Hävitamisele kuuluva asitõendi hävitab vastavalt uurimisasutuse või kohtuvälise menetleja juhi või kohtu esimehe moodustatud asitõendi hävitamise komisjon. Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline. Komisjon võib olla moodustatud ka alaliselt.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

  (3) Asitõend hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ning mis välistab asitõendi taaskasutuselevõtu.

  (4) Kui asitõendiks on ese või aine, mille hävitamiseks on kehtestatud erikord või erinõuded, tuleb asitõendi hävitamine korraldada nimetatud korra või nõuete kohaselt.

  (5) Asitõendi hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse asitõendi hävitaja, eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed üle antakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Asitõendi hävitamise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikule ja teine jääb akti koostanud asutusele. Akti kinnitavad allkirjaga asitõendi hävitaja ja hävitamise juures viibinud ametnikud.

  (6) Asitõendi hävitamisega seonduvad kulud kannab asitõendi hävitamist korraldanud uurimisasutus või kohus.
[RT I 2005, 33, 253 - jõust. 19.06.2005]

31. peatükk ARESTITUD VARA HOIDMINE, HINDAMINE JA VÕÕRANDAMINE 
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

§ 111.  Arestitud vara hoidmine

  (1) Arestitud vara tuleb hoida viisil, mis tagab vara säilimise, või võõrandada vara väärtuse säilimise tagamiseks «Kriminaalmenetluse seadustikus» sätestatud alustel.

  (2) Arestitud vara võõrandamisest saadud rahasummat hoitakse Rahandusministeeriumi vastaval arvelduskontol.
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

§ 112.  Arestitud vara võõrandamine

  (1) Konfiskeerimise tagamiseks arestitud vara võõrandatakse eeluurimiskohtuniku määruse alusel.

  (2) Arestitud vara hindab ja võõrandab ministeerium, kelle haldusalas on kriminaalasja menetlev uurimisasutus või ministri volitusel kriminaalasja menetlev uurimisasutus.

  (3) Arestitud vara hinnatakse «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 65 alusel.

  (4) Arestitud vara võõrandatakse avalikul suulisel, elektroonilisel või kirjalikul enampakkumisel või eelläbirääkimistega pakkumisel, järgides Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 286 «Riigivara võõrandamise korra kinnitamine» kinnitatud korra III peatükis sätestatud korda.
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

§ 113.  Arestitud vara võõrandamisest saadud raha hoidmine

  (1) Arestitud vara võõrandamisest saadud summa kantakse Rahandusministeeriumi vastavale arvelduskontole.

  (2) Kui kohus teeb õigeksmõistva kohtuotsuse või kui arestitud vara osaliselt või täielikult ei konfiskeerita, siis tagastatakse arestitud vara omanikule vara võõrandamisest saadud raha koos intressidega viie pangapäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Kohtulahendi koopia saadab Rahandusministeeriumile lahendi teinud kohus.

  (3) Kui kohus teeb süüdimõistva kohtuotsuse ja vara konfiskeeritakse, siis kantakse arestitud vara võõrandamisest saadud raha koos intressidega riigieelarve tuludesse viie pangapäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Kohtulahendi koopia saadab Rahandusministeeriumile lahendi teinud kohus.
[RT I 2007, 54, 363 - jõust. 14.10.2007]

4. peatükk KONFISKEERITUD VARA JA KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE VÕÕRANDAMISEST SAADUD RAHA RIIGITULUDESSE KANDMINE 

§ 12.  Vara riigieelarve tuludesse kandmise kord

  (1) Konfiskeeritud vara või kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud tulu kantakse riigieelarve tuludesse kolme pangapäeva jooksul vara või asitõendite võõrandamisest arvates.

  (2) Maavalitsuse, tolli või välisesinduse valitsemisel või valduses olev konfiskeeritav:
  1) välisvaluuta arvestatakse arvelevõtmise päeval kehtiva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel eurodesse ja kantakse riigieelarve tuludesse;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  2) sularaha kantakse riigieelarve tuludesse kahe pangapäeva jooksul;
  3) arvelduskontol olev raha kantakse riigieelarve tuludesse kahe pangapäeva jooksul arvelduskonto kasutamise õiguse saamise päevast arvates.

  (3) Ettevõtja, kes võõrandab konfiskeeritud vara, kannab võõrandamisest saadud summad riigieelarve tuludesse pärast dokumentaalselt tõestatud hoidmis-, üleandmis- ja võõrandamiskulude mahaarvamist.

§ 13.  Dokumentide säilitamine

  Konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest laekunud summa riigieelarve tuludesse ülekandmise, võõrandamise ja hävitamise dokumente säilitatakse kümme aastat dokumendi loomisest arvates.

5. peatükk KONFISKEERITUD VARA JA KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE VÕÕRANDAMISEST SAADUD RAHA RIIGIEELARVEST SEADUSLIKULE VALDAJALE TAGASTAMINE 

§ 14.  Seadusliku valdaja nõudeõigus

  (1) Sellise konfiskeeritud vara või kiiresti riknevate asitõendite, mille seaduslikku valdajat ei tuvastatud enne vara võõrandamist, hiljem tuvastatud seaduslikul valdajal on õigus nõuda konfiskeeritud vara või kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud summa riigieelarvest tagasi pärast sellest summast vara dokumentaalselt tõestatud hoidmis-, üleandmis-, uurimis- ja võõrandamiskulude mahaarvamist.

  (2) Konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite seaduslikul valdajal ei ole lõikes 1 märgitud nõudeõigust «Karistusseadustiku» § 83 lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel.

§ 15.  Võõrandamisest saadud summa seaduslikule valdajale tagastamine

  (1) Paragrahvi 14 lõikes 1 nimetatud summa tagastab Rahandusministeerium seaduslikule valdajale kirjaliku avalduse alusel, kus on märgitud tema arvelduskonto andmed. Avaldusele tuleb lisada kohtuvälise menetleja lahendi või kohtulahendi tõestatud ärakiri.

  (2) Rahandusministeerium kontrollib esitatud dokumentide õigsust ja võrdleb seadusliku valdaja poolt nõutavat summat võõrandamisest saadud ning riigieelarvesse ülekantud summaga.

  (3) Rahandusministeerium kannab konfiskeeritud vara ja kiiresti riknevate asitõendite võõrandamisest saadud summa seadusliku valdaja arvelduskontole või teatab talle taotluse rahuldamata jätmisest ühe kuu jooksul kõikide dokumentide esitamise päevast arvates.

6. peatükk KIIRESTI RIKNEVATE ASITÕENDITE HINDAMINE, VÕÕRANDAMINE JA HÄVITAMINE 

§ 16.  Kiiresti riknevate asitõendite hindamine

  Kui kiiresti rikneva asitõendi väärtust on võimalik määrata, hinnatakse seda «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 65 alusel.

§ 17.  Kiiresti riknevate asitõendite võõrandamine

  (1) Riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele kiiresti riknevate asitõendite üleandmise kohta koostatakse üleandmis-vastuvõtmisakt, milles märgitakse asitõendite väärtus ja § 3 lõikes 2 nimetatud andmed. Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikusse, teine jääb üleandjale ja kolmas vastuvõtjale. Aktile lisatakse menetleja määrus kiiresti riknevate asitõendite tasuta üleandmise kohta. Üleandmis-vastuvõtmisakti tuleb uurimisasutuses säilitada kümme aastat.

  (2) Veterinaar- ja Toiduameti või Terviseameti analüüside tulemuste põhjal nõuetekohaseks tunnistatud kiiresti riknev toidutoore ja toit võõrandatakse § 3 lõike 3 kohaselt või antakse tasuta lõikes 1 nimetatud asutusele.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Hiljem tuvastatud seaduslikul valdajal on nimetatud asitõendite realiseerimisest saadud summade eelarvest tagasinõudmise õigus pärast neist selle vara hoidmis-, üleandmis-, uurimis- ja realiseerimiskulude mahaarvamist. Nimetatud summad tagastab Rahandusministeerium õigustatud isiku kirjaliku avalduse alusel.

§ 18.  Kiiresti riknevate asitõendite hävitamine

  (1) Kiiresti rikneva asitõendi võõrandamise võimatuse korral see hävitatakse menetleja määruse alusel.

  (2) Asitõendiks olev kiiresti riknev narkootiline või psühhotroopne aine hävitatakse «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Kiiresti rikneva asitõendi hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse asitõendi hävitaja, hävitatava eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed või ained hävitatakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Asitõendi hävitamise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks lisatakse väärteo- või kriminaaltoimikusse ja teine jääb akti koostanud asutusele. Akti kinnitavad allkirjaga asitõendi hävitaja ja hävitamise juures viibinud ametnikud.

§ 19.  Kiiresti rikneva konfiskeeritud vara hindamine, võõrandamine ja hävitamine

  Kiiresti rikneva konfiskeeritud vara hindamisel, võõrandamisel ja hävitamisel kohaldatakse §-des 16–18 sätestatut.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 20.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json