Teksti suurus:

Kinnipeetavale õppimise eest tasu maksmise määrad ning tasu arvutamise ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kinnipeetavale õppimise eest tasu maksmise määrad ning tasu arvutamise ja maksmise kord

Vastu võetud 28.06.2007 nr 182
RT I 2007, 45, 321
jõustumine 01.09.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 341 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib kinnipeetavale õppimise eest tasu maksmise määrasid ning tasu arvutamise ja maksmise korda.

  (2) Tasustatavaks õppimiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse osalemist vangla poolt vahendataval riigikeele koolitusel õppeasutuse või õpetaja kinnitatud õppekava ja tunniplaani alusel.

  (3) Õppimise eest makstakse tasu täiskasvanud kinnipeetavale, kes on ületanud õpikohustusliku vanuse piiri vastavalt «Vangistusseaduse» § 84 lõikele 1 ja kellele õppimine on ette nähtud kinnipeetava individuaalses täitmiskavas.

§ 2.  Tasu maksmine õppimise eest

  (1) Õppetöös osalemist arvestatakse kuudes.

  (2) Õppimise tasu määr on 69,03 eurot kuus. Õppimise tasu määrast makstakse kinnipeetavale iga kuu hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks välja 30 protsenti. Pärast õppetöö läbimist positiivsete tulemustega makstakse kinnipeetavale õppetöö lõpus välja ülejäänud 70 protsenti õppimise tasu igakuisest määrast.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Õppetöö on läbitud positiivsete tulemustega, kui kinnipeetav on pärast õppekava läbimist omandanud vähemalt 51 protsenti õppeasutuse või õpetaja poolt kinnitatud õppekava materjalist.

  (4) Tasu maksmine vormistatakse vangla direktori käskkirjaga.

§ 3.  Tasu maksmise peatamine

  (1) Igakuise tasu maksmine peatatakse selleks kuuks, kui kinnipeetav on puudunud õppetöölt põhjuseta.

  (2) Tasu maksmist ei peatata, kui kinnipeetav on puudunud õppetöölt põhjusega.

  (3) Põhjusega puudumiseks loetakse lühiajalisel väljaviimisel ja väljasõidul viibimist, kohtuistungil osalemist, lühi- ja pikaajalisel kokkusaamisel viibimist, puudumist tervislikel põhjustel, sotsiaalprogrammis osalemist või muud vangla poolt aktsepteeritud põhjust.

§ 4.  Tasu maksmise lõpetamine

  (1) Tasu maksmine lõpetatakse, kui kinnipeetav vabaneb vanglast või ta arvatakse välja õpilaste nimekirjast. Tasu maksmine lõpetatakse ka kinnipeetava ümberpaigutamisel teise vanglasse juhul, kui tal ei ole ümberpaigutamise tõttu võimalik õpinguid jätkata.

  (2) Tasu maksmise lõpetamisel makstakse kinnipeetavale välja 30 protsenti igakuisest tasust, mida arvutatakse proportsionaalselt õppetöös osaletud ajaga.

§ 5.  Tasu arvutamine

  (1) Tasu arvutatakse ja makstakse üks kord kuus.

  (2) Nende kalendrikuude eest, millal auditoorne õppetöö ei toimu terve kuu ulatuses, arvutatakse tasu proportsionaalselt õppetöös osaletud ajaga.

  (3) Kinnipeetava osalemise üle õppetöös õppeasutuse või õpetaja kinnitatud õppekava ja tunniplaani alusel peab arvestust õppeasutus või õpetaja koos vangla hariduskorraldajaga või muu vangla direktori poolt määratud vangla teenistujaga, kes edastab andmed raamatupidamisele.

  (4) Tasu suurus tehakse kinnipeetavale kirjalikult teatavaks nelja tööpäeva jooksul pärast tasu arvutamist.

  (5) Vangla kannab tasu kinnipeetava vanglasisesele isikuarvele.

  (6) Summa, mis jääb järele pärast «Vangistusseaduses» ettenähtud mahaarvamiste tegemist, kannab vangla kinnipeetava vanglasisesele isikuarvele seitsme tööpäeva jooksul pärast tasu arvutamist.

  (7) Tasu arvestust peetakse vangla raamatupidamises.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2007. a.

/otsingu_soovitused.json