Teksti suurus:

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate töötasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate töötasustamine

Vastu võetud 17.01.2008 nr 15
RT I 2008, 4, 29
jõustumine 25.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011

Määrus kehtestatakse « Kohtuekspertiisiseaduse » § 8 lõike 3 ning «Palgaseaduse» § 9 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.  Palgaastmete ja neile vastavate minimaalsete kuupalgamäärade kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (edaspidi instituut) töötajate palgaastmed ja neile vastavad minimaalsed kuupalgamäärad vastavalt lisale.

§ 2.  Minimaalsete kuupalgamäärade diferentseerimine

  (1) Minimaalset kuupalgamäära võib diferentseerida instituudile olulistel töökohtadel kvalifikatsiooninõuete, töötingimuste erisuse, piirkondlikkuse ja muude töö eripära iseloomustavate näitajate alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud aluseid arvestades diferentseeritakse minimaalset kuupalgamäära järgmiselt:
  1) vanemekspertidel ning peaekspertidel ja ekspertidel, kellele on omistatud kutsetase, kuni 40 protsenti;
  2) peaekspertidel ja ekspertidel, kellele ei ole kutsetaset omistatud, kuni 20 protsenti;
  3) osakonnajuhatajatel, direktoril ja asedirektoritel kuni 20 protsenti;
  4) muul personalil kuni 40 protsenti.

  (3) Lisas toodud minimaalsetest kuupalgamääradest kõrgemate palgamäärade kohaldamisel tuleb ära näidata palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

§ 3.  Lisatasude kehtestamine

  (1) Justiitsminister võib instituudi direktorile määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate tööülesannete täitmise eest.

  (2) Instituudi direktor võib instituudi töötajatele määrata lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö või täiendavate tööülesannete täitmise eest.

  (3) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks on töötajate töötulemuste hindamine.

  (4) Nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka instituudi töö tulemuslikkuse hindamine kollektiivse või individuaalse panuse kaudu instituudi eesmärkide saavutamisel. Instituudi töö tulemuslikkust eesmärkide saavutamisel hindab töötajatele lisatasu maksmise osas instituudi direktor ja direktorile lisatasu maksmise osas minister.

  (5) Nõutavast tulemuslikuma töö eest võib direktor määrata töötajale lisatasu kuni 50 protsenti tema töökoha palgaastmele vastavast, lisas toodud minimaalsest kuupalgamäärast.

  (6) Täiendavate tööülesannete täitmise eest võib direktor määrata töötajale lisatasu kuni 50 protsenti tema töökoha palgaastmele vastavast, lisas toodud minimaalsest kuupalgamäärast.

  (7) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse direktori või vahetu juhi poolt töötajale antud, kuid ametijuhendis nimetamata töökohustusi ja ülesandeid.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008. a.

Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruse nr 15
«Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töötajate töötasustamine»
lisa
(Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2010. a määruse nr 118 sõnastuses)
[RT I 2010, 60, 407 – jõust. 1.01.2011]EESTI KOHTUEKSPERTIISI INSTITUUDI TÖÖTAJATE PALGAASTMED JA NEILE VASTAVAD MINIMAALSED KUUPALGAMÄÄRAD

Töökoha nimetus

Palgaaste

Minimaalne kuupalgamäär (eurodes)

Abitööline (sh hooldustööline, koristaja)

  1

  293,99

Oskustööline (sh autojuht, preparaator, tekstitöötleja, infosekretär, raamatupidaja)

  2

  511,29

Spetsialist (sh juhiabi, raamatupidaja)

  3

  575,20

Juhtiv-/peaspetsialist, pearaamatupidaja

  4

703,03

Talitusejuhataja (sh asjaajamis-, fi-nants-, majandus-, kvaliteedi- ja personalijuht)

  5

958,67

Ekspert, peaekspert (kutsetasemeta)

  6

958,67

Ekspert, III kutsetase

  7

1 118,45

Osakonnajuhataja

  8

1 150,41

Vanemekspert, IV kutsetase

  9

1 278,23

Peaekspert, V kutsetase

10

1 438,01

Asedirektor

11

2 236,91

Direktor

12

2 556,47


[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json