Teksti suurus:

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 60, 418

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.08.2010 nr 50

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 50 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord.

§ 2. Nõustamiskomisjonile taotluse esitamine

  Taotlus nõustamiskomisjonile soovituse saamiseks esitatakse:
 1) haridusliku erivajadusega isiku sobitus- või erirühma vastuvõtmiseks vastavalt «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 6 lõikele 6;
 2) haridusliku erivajadusega isiku arendamiseks vajalike tingimuste rakendamiseks koolieelse lasteasutuse sobitus- või erirühmas vastavalt «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 6 lõikele 5;
 3) õpilasele lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe kohaldamiseks;
 4) individuaalse õppekavaga riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate õpitulemuste asendamiseks või vähendamiseks, kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamiseks;
 5) õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks;
 6) «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 51 lõike 1 punktides 5–12 sätestatud klassi või rühma tingimustes õppe rakendamiseks või vastava klassi, rühma või õpilasele sobiva kooli leidmiseks;
 7) hariduslike erivajadustega õpilasi kaasava õppe jaoks vajalike tingimuste loomiseks ja rakendamiseks koolis;
 8) koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarse õppevormi rakendamiseks;
 9) ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamiseks;
 10) koolikohustusliku lapse arengust ja terviseseisundist tulenevalt koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks ühe õppeaasta võrra;
 11) alla seitsmeaastase isiku kooli vastuvõtmiseks.

§ 3. Taotluse esitaja

  Taotluse nõustamiskomisjonile soovituse saamiseks esitab:
 1) vanem või vanema nõusolekul koolieelse lasteasutuse direktor § 2 punktides 1, 10 ja 11 sätestatud juhul;
 2) vanem või vanema nõusolekul kooli direktor § 2 punktides 3–6, 8 ja 9 sätestatud juhul;
 3) koolieelse lasteasutuse direktor § 2 punktis 2 sätestatud juhul;
 4) kooli direktor § 2 punktis 7 sätestatud juhul.

§ 4. Nõustamiskomisjon, kellele taotlus esitatakse

  Nõustamiskomisjonilt soovituse saamiseks esitatakse taotlus:
 1) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse elukohajärgsele, kooli või koolieelse lasteasutuse puhul nende asukohajärgsele, maavanema moodustatud nõustamiskomisjonile;
 2) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse elukohajärgsele, kooli või koolieelse lasteasutuse puhul nende asukohajärgsele, linnavalitsuse moodustatud nõustamiskomisjonile, kui asukohajärgse maavanema nõusolekul on linnavalitsus moodustanud linna nõustamiskomisjoni.

§ 5. Taotlusele lisatavad dokumendid

 (1) Koos taotlusega esitatakse nõustamiskomisjonile, v.a käesoleva määruse § 2 lõigetes 2 ja 7 sätestatud juhul, järgmised dokumendid:
 1) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte;
 2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
 3) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
 4) õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
 5) perearsti ja eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks, et nõustamiskomisjon saaks soovitada sobilikku rakendatavat meedet;
 6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

 (2) Nõustamiskomisjon võib vajadusel nõuda täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu täpsustamiseks.

§ 6. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. septembril.

Tõnis LUKAS
Minister

Janar HOLM
Kantsler