Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär

Vastu võetud 25.11.2004 nr 339
RT I 2004, 82, 554
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.07.2005RT I 2005, 42, 34801.08.2005
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 73 lõike 11 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuse osutajale kutsealuse kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja makstava tasu piirmäär.

§ 2.  Kutsealuse kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajalik dokument

  Kutsealuse kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajalik dokument on «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel kehtestatud vormile vastav perearsti poolt väljastatav tervisetõend (edaspidi tõend ).

§ 3.  Tõendi väljastamise eest tasumise kord

  (1) Tervishoiuteenuse osutajale tasub tõendi väljastamise eest Kaitseressursside Amet.

  (2) Tervishoiuteenuse osutaja esitab kvartali jooksul väljastatud tõendite eest arve Kaitseressursside Ametile kvartalile järgneva kuu 7. kuupäevaks.

  (3) Kaitseressursside Amet tasub tervishoiuteenuse osutajatele 30 tööpäeva jooksul arvete laekumise päevast arvates, välja arvatud juhul, kui ilmnevad §-s 4 sätestatud, tasu maksmist välistavad asjaolud.
[RT I 2005, 42, 348 - jõust. 01.08.2005]

§ 4.  Tasu maksmisest keeldumine

  (1) Kaitseressursside Ametil on õigus tasu maksmisest keelduda, kui:
  1) tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud arvel puudub selle kutsealuse nimi ja isikukood, kelle kohta väljastatud tõendi eest arve esitatakse, või arvel märgitud isikut ei ole Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni kutsutud;
  2) tõend ei ole täidetud nõuetekohaselt või sellel puuduvad andmed kutsealuse varasemate meditsiiniliste läbivaatuste ja anamneesi kohta.

  (2) Lõikes 1 sätestatud, tasu maksmist välistava asjaolu ilmnemisel teavitab Kaitseressursside Amet tervishoiuteenuse osutajat tasu maksmisest keeldumisest 10 tööpäeva jooksul arve laekumise päevast arvates, ning tasu maksmine toimub kokkuleppel pärast tasu maksmist välistava asjaolu kõrvaldamist.
[RT I 2005, 42, 348 - jõust. 01.08.2005]

§ 5.  Tasu piirmäär

  Tõendi väljastamise eest makstava tasu piirmäär on 3 eurot tõendi kohta.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 6.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json