Teksti suurus:

Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

Vastu võetud 28.11.2000 nr 382
RT I 2000, 89, 582
jõustumine 02.12.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2003RT I 2003, 30, 18601.04.2003
14.06.2007RT I 2007, 41, 30001.07.2007
24.09.2009RT I 2009, 47, 31501.10.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011

Määrus kehtestatakse « Vangistusseaduse » § 43 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib kinnipeetavale pakutud töö eest tasu maksmist.

  (2) Kinnipeetava töö võib olla ajatöö või tükitöö.

§ 2.  Töötasu maksmine ajatöö eest

  (1) Ajatööaega arvestatakse tundides.

  (2) Täistööajaga ajatööl töötava kinnipeetava töötasu alammäär vangla pakutaval tööl on 95,87 eurot kuus.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Ajatööl töötava kinnipeetava töötasu alammäär tunnis füüsilise isiku või äriühingu (edaspidi käitis) pakutavatel töödel on 10 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast tunnis.
[RT I 2009, 47, 315 - jõust. 01.10.2009]

§ 3.  Töötasu maksmine tükitöö eest

  (1) Tükitöö palgamäära tooteühiku kohta arvutab tööandja.

  (2) Tükitöö palgamäär tooteühiku kohta ei tohi olla väiksem kui §-s 2 nimetatud töötasu alammäära tunnis ja tükitöö tegemiseks normaaloludes kuluvate tundide korrutis.
[RT I 2009, 47, 315 - jõust. 01.10.2009]

§ 4.  Lisatöötasu vangla pakutava töö eest

  Eriti rasketes või tervist kahjustavates töötingimustes töötamise või tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest vangla pakutaval tööl võib kinnipeetavale vangla direktori korraldusega määrata lisatasu kuni 30 protsenti kuus väljateenitud töötasust.

§ 5.  Lisatöötasu käitise pakutava töö eest

  (1) Eriti rasketes või tervist kahjustavates töötingimustes töötamise või tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest käitise pakutaval tööl võib kinnipeetavale äriühingu juhatuse korraldusega määrata lisatasu piiramata ulatuses.

  (2) Lisatasu makstakse ka vastavalt töö keerukuse astmele.

  (3) Lisatasude maksmise tingimused vastavalt töö iseloomule ja headele töötulemustele määratakse käitise ja vangla või vangla haldusülesannet täitva eraõigusliku juriidilise isiku vahelises lepingus.
[RT I 2003, 30, 186 - jõust. 01.04.2003]

§ 6.  Töötasu arvutamine

  (1) Töötasu arvutatakse ja makstakse üks kord kuus.

  (2) Töötasu suurus tehakse kinnipeetavatele kirjalikult teatavaks nelja tööpäeva jooksul pärast töötasu arvutamist.

  (3) Tööandja kannab töötasu kinnipeetavale vanglasisesteks arveldusteks ettenähtud isikuarvele hiljemalt järgmise kuu kümnendaks kuupäevaks.
[RT I 2009, 47, 315 - jõust. 01.10.2009]

  (4) «Vangistusseaduses» ettenähtud mahaarvamised ja mahaarvamiste järgsed kanded kinnipeetava isikuarvel tehakse kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestussüsteemis viie tööpäeva jooksul pärast töötasu laekumist.
[RT I 2009, 47, 315 - jõust. 01.10.2009]

  (5) Töötasu arvestust peetakse tööandja raamatupidamises.

§ 7.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. detsembril 2000. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json