Teksti suurus:

Teenistusülesannete täitmise tõttu politseiametnikule või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Teenistusülesannete täitmise tõttu politseiametnikule või tema perekonnaliikmele tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.12.2009 nr 222
RT I 2009, 66, 454
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse politseiametnikule või tema perekonnaliikmele (edaspidi kannatanu) tekitatud otsese varalise kahju hüvitamise taotlemise ning hüvitise suuruse määramise kord.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid, arvestades «Politsei ja piirivalve seadusest» tulenevaid erisusi.

§ 2.  Kahju hüvitamise taotlemine

  (1) Varalise kahju hüvitamiseks esitab kannatanu vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile, Kaitsepolitseiameti peadirektorile või Sisekaitseakadeemia rektorile taotluse 30 kalendripäeva jooksul arvates varalise kahju tekitamise või avastamise päevast. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kannatanu ees- ja perekonnanimi, isikukood, elu- ja töökoht;
  2) kui kannatanu on politseiametniku perekonnaliige, siis tõendid tema perekonnaliikmeks olemise kohta;
  3) hävinud, kadunud või rikutud vara nimetus, liik, soetusaasta, soetushind ning selle arvatav harilik väärtus vara hävimise, kaotsimineku või rikkumise päeval, vara rikkumise korral selle jääkväärtus;
  4) põhjuslik seos politseiametniku teenistusülesande täitmise ja varalise kahju tekkimise vahel;
  5) kinnitus selle kohta, et kahju ei ole kannatanule täielikult hüvitatud muudest allikatest;
  6) teave selle kohta, kas kahju on osaliselt hüvitatud või hüvitatakse tulevikus kannatanule teadaolevalt muudest allikatest;
  7) taotluse esitamise kuupäev ja kannatanu allkiri.

  (2) Taotlusele lisatakse varalise kahju tekitamist ja vara väärtust tõendavad dokumendid. Kui sama kahju on osaliselt või täielikult hüvitatud muudest allikatest, lisatakse taotlusele muudest allikatest saadud või saadavat hüvitist tõendavad dokumendid.

  (3) Kui taotlus ei vasta nõuetele või selle juurde ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente või dokumendid on vormistatud puudulikult, teavitab Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia (edaspidi asutus) kannatanut sellest kirjalikult ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 3.  Hüvitise suurus

  (1) Varalise kahju hüvitamise (edaspidi hüvitis) suuruse määramisel võetakse aluseks kahjustatud vara harilik väärtus «Tsiviilseadustiku üldosa seaduse» § 65 tähenduses.

  (2) Varalise kahju hüvitamise ülemmääraks on 25-kordne politseiametniku madalaim astmepalk.

  (3) Hüvitise suuruse määramise aluseks olevast kahjust arvatakse maha kõik summad, mis kannatanu on sama kahju hüvitamiseks saanud või on õigustatud saama muudest allikatest.

  (4) Kui kannatanu saab pärast hüvitise väljamaksmist muudest allikatest lisaks hüvitist (muu hüvitis), mida ei ole kahjust maha arvatud vastavalt lõikele 3, peab ta sellest teatama asutuse juhile viie tööpäeva jooksul muu hüvitise saamise päevast arvates ning tagasi maksma summa muu hüvitise ulatuses.

§ 4.  Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

  (1) Taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisel koostab asutus 30 kalendripäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte.

  (2) Vajaduse korral kogub asutus lisatõendeid ning määrab ekspertiisi kahju suuruse ja/või selle tekkimise asjaolude väljaselgitamiseks.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse seisukoht taotluse põhjendatuse kohta ning arvestus hüvitatava varalise kahju ja hüvitise suuruse kohta.

  (4) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab asutuse juht. Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte varalise kahju hüvitamiseks kuni 640 euro ulatuses võib kinnitada asutuse juhi volitatud isik.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Taotluse läbivaatamise kokkuvõte on aluseks hüvitise väljamaksmiseks. Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte koopia saadetakse kannatanule.

§ 5.  Taotluse lahendamine

  (1) Juhul kui asutuse eelarvest ei ole võimalik kulusid katta, edastab asutus varalise kahju hüvitamise taotluse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte ning kokkuvõtte koostamise aluseks olevad dokumendid Siseministeeriumile edasiseks menetlemiseks 10 tööpäeva jooksul arvates kokkuvõtte koostamisest ning teavitab sellest kannatanut.

  (2) Kui esitatud dokumendid ei ole nõuetekohased või ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, määrab Siseministeerium tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning vajaduse korral tagastab dokumendid nende esitajale.

  (3) Siseministeerium vaatab lõikes 1 nimetatud taotluse läbi ja esitab taotluse saabumisele järgnevast päevast arvates 30 kalendripäeva jooksul taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale.

§ 6.  Taotluse menetlemise erisused

  (1) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile või Kaitsepolitseiameti peadirektorile hüvitatakse varaline kahju käesolevas määruses ettenähtud korras, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ning Kaitsepolitseiameti peadirektori taotlus varalise kahju hüvitamiseks esitatakse Siseministeeriumile.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab Siseministeeriumi kantsler.

  (4) Hüvitis makstakse välja siseministri käskkirja alusel vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti või Kaitsepolitseiameti eelarves selleks ette nähtud vahenditest.

§ 7.  Hüvitise väljamaksmine

  Võimalikud kaasnevad kulud varalise kahju hüvitamiseks kaetakse riigieelarvest Siseministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu. Juhul kui Siseministeeriumi valitsemisala vahenditest ei ole võimalik kulusid katta, esitab Siseministeerium taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

/otsingu_soovitused.json