Teksti suurus:

Raha ja väärtpaberite veo kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2016
Avaldamismärge:

Raha ja väärtpaberite veo kord

Vastu võetud 11.05.2004 nr 187
RT I 2004, 42, 293
jõustumine 15.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Turvaseaduse» § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse raha ja väärtpaberite veo korda ning sellega seotud turvateenuse osutamist.

§ 2.  Raha ja väärtpaberite veo kord

  Raha ja väärtpaberite veole kohaldatakse turvatöötajate arvu ning neile ettenähtud tehnikavahendite ja sõiduki suhtes järgmisi nõudeid:
  1) kuni 4000 eurot on lubatud vedada ühe turvatöötajaga. Veoks võib kasutada mis tahes sõidukit;
  2) üle 4000 kuni 7000 euro veoks peab olema auto ja vähemalt üks tulirelvaga (edaspidi relvastatud) turvatöötaja;
  3) üle 7000 kuni 200 000 euro veoks peab olema auto ja vähemalt kaks relvastatud turvatöötajat. Veo puhul spetsiaalselt selleks toodetud turvakohvritega võib olla üks relvastatud turvatöötaja;
  4) üle 200 000 kuni 2 000 000 euro veoks peab olema soomusauto ja vähemalt kolm relvastatud turvatöötajat. Veo puhul spetsiaalselt selleks toodetud turvakohvritega võib kasutada tavalist autot kahe relvastatud turvatöötajaga;
  5) üle 2 000 000 euro veoks peab olema soomusauto ja vähemalt kolm relvastatud turvatöötajat ning vedu võib toimuda ainult kooskõlastatult politseiasutusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.  Turvatöötaja kohustused

  (1) Turvatöötaja on kohustatud:
  1) rakendama vajalikke meetmeid kuritegeliku ründe tõkestamiseks, sealhulgas «Turvaseaduses» ettenähtud juhtudel erivahendeid ja tulirelva;
  2) hoidma saladuses raha ja väärtpaberite veo marsruute ja veetavate väärtustega seotud andmeid, veoga seotud turvasüsteemide, veo- ja sidevahendite ning veoga seotud isikute andmeid;
  3) viivitamata informeerima politseid ja veetavate väärtuste omanikku või teenuse tellijat veose vastu toimepandud või temale teada olevast kuritegelikust ründest.

  (2) Turvatöötajale on keelatud tegevus või tegevusetus, mis võib tekitada raha ja väärtpaberite veol täiendavaid ohutegureid või otsest ohtu veose turvalisusele.

  (3) Raha ja väärtpaberite vedu teostavad isikud vastutavad nende poolt toimepandud õiguserikkumiste eest seadusega ettenähtud korras ning turvatöötajad ka töölepingus ja turvaettevõtja teenuse osutamise lepingus ettenähtud korras.

/otsingu_soovitused.json