Teksti suurus:

Vahipataljoni põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2014
Avaldamismärge:

Vahipataljoni põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2008 nr 30
RTL 2008, 101, 1438
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2010RT I 2010, 60, 41301.09.2010

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Vahipataljoni staatus

  Vahipataljon (edaspidi pataljon) on kaitseväe väeüksus Põhja Kaitseringkonna koosseisus.

§ 2. Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab pataljon riiki ja kaitseväge.

§ 3. Pataljoni nimi inglise keeles

  Pataljoni nimi inglise keeles on Guard Battalion.

§ 4. Pataljoni tegevust reguleerivad õigusaktid

  Pataljon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5. Koostöö tegemine

  Pataljon teeb koostööd teiste kaitseväe väeüksustega ja avalik- või eraõiguslike isikutega.

§ 6. Asukoht

  Pataljoni asukohaks on Tallinn. Pataljoni postiaadress on Rahumäe tee 4a, 11316 Tallinn.

§ 7. Pataljoni pitsat, sümboolika ja asjaajamine

 (1) Pataljonil on kaitseväe juhataja poolt kehtestatud kujundusega pitsat.

 (2) Pataljonil võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ja kinnitatud teenetemärgid ning sümboolika.

 (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub pataljon kaitseväe asjaajamiskorrast.

§ 8. Pataljoni koosseisu kinnitamine

  Pataljoni koosseisu kinnitab kaitseväe juhataja, lähtudes kaitseministri poolt pataljonile kehtestatud sõjaväelise auastmega ametikohtade ning muude riigiteenistujate üldarvust.

2. peatükk KOOSSEIS, ÜLESANDED JA PÄDEVUS 

§ 9. Pataljoni juhtimine

 (1) Pataljoni juhib pataljoniülem.

 (2) Pataljoniülema ära olekul asendab teda staabiülem või kaitseringkonna ülema poolt määratud kaitseväelane.

§ 10. Pataljoni ülesanded

 (1) Pataljoni põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

 (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule on pataljoni ülesandeks
 1) arestimaja tegevuse tagamine;
 2) sõjaväeliste tseremoniaalkohustuste täitmine.

§ 11. Pataljoniülema ülesanded

  Pataljoniülema põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

§ 12. Pataljoni koosseis

 (1) Pataljon koosneb staabist ja järgmistest allüksustest:
 1) 1. õppekompanii;
 2) 2. õppekompanii;
 3) 3. õppekompanii;
 4) staabi- ja tagalakeskus.

 (2) Staabi kooseisus võivad olla sektsioonid.

 (3) Allüksus võib jaguneda rühmadeks ja jagudeks.
[RT I 2010, 60, 413 - jõust. 01.09.2010]

§ 13. Staabi ülesanded

 (1) Staabi põhiülesanded on:
 1) pataljoniülema nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
 2) pataljoni luure- ja julgeolekualase tegevuse planeerimine ja elluviimine;
 3) staabis ja allüksustes läbi viidava välja- ja täiendusõppe planeerimine, koordineerimine, ettevalmistamine ning tagamine;
 4) allüksuste väljaõppetaseme ja lahinguvõime hindamine ning relvaliigi väljaõppe arendamine;
 5) pataljoni õppekogunemiste, sõjaliste operatsioonide, sõjaaja ning reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ning läbiviimine;
 6) staabi väljaõppe taseme hoidmine ja arendamine vastavalt kaitseringkonna väljaõppekavale;
 7) pataljoni logistilise toetuse, töö- ja abivahendite ning meditsiinitoetuse vajaduse planeerimine;
 8) pataljoni eelarve eelnõu koostamisel osalemine;
 9) pataljonile eraldatud vahendite eesmärgipärase kasutamise tagamine;
 10) «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine ja julgeoleku tagamine;
 11) pataljoni asjaajamise korraldamine;
 12) arestimaja tegevuse korraldamine ja selle tegevuse eest vastutamine;
 13) muude õigusaktidega või kõrgemal seisva ülema poolt antud ülesannete täitmine.

 (2) Staapi juhib staabiülem.

§ 14. Õppekompanii ülesanded

  Käesoleva määruse § 12 lõike 1 punktides 1 kuni 3 nimetatud allüksuse põhiülesanded on:
 1) Ajateenistuse ja ajateenijate väljaõppe läbiviimine;
 2) reservüksuste ettevalmistamine ajateenijate väljaõppe kaudu;
 3) sõjaväeliste tseremoniaalkohustuste täitmine.

§ 15. Staabi- ja tagalakeskuse ülesanded

  Staabi- ja tagalakeskuse põhiülesanded on:
 1) üksuste tegevuse toetamine varustamise, ladustamise, hoolduse ja remondi, transpordi, toitlustuse ja meditsiinilise abiga;
 2) pataljoni juhtimispunkti side- ja tagalaalase toetuse korraldamine;
 3) pataljonis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest teavitamine ning nõuetest kinnipidamise tagamine.

§ 16. Staabi ja allüksuse ülema ülesanded ja pädevus

 (1) Staabiülem ja käesoleva määruse § 12 lõikes 1 nimetatud allüksuse ülem:
 1) juhib üksuse teenistust ja vastutab ülesannete õigeaegse ning nõuetekohase täitmise eest;
 2) vastutab üksuse lahinguvalmiduse eest;
 3) vastutab distsipliini ja sisekorra eest üksuses;
 4) vastutab kaitseväelaste välja- ja täiendusõppe eest kinnitab koostatud õppematerjalid ja väljaõppeplaanid;
 5) kinnitab oma pädevuse piires üksuse tegutsemiseks vajalikud dokumendid;
 6) juhib üksuse õppust;
 7) vastutab ning teostab kontrolli üksuse relvastuse, laskemoona, lahingutehnika ja vara nõuetekohase kasutamise, hoidmise, hooldamise ja säilitamise eest;
 8) vastutab talle või tema alluvale antud ülesannete õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest;
 9) teeb pataljoniülemale ettepanekuid isiku ametikohale määramiseks või vabastamiseks;
 10) teeb pataljoniülemale ettepaneku kaitseväelase auastme muutmiseks;
 11) vastutab «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel välja antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise eest üksuses;
 12) korraldab üksuse käsutusse antud hoone, rajatise ja territooriumi sihipärast kasutamist;
 13) tagab tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamise üksuses;
 14) täidab teisi õigusaktidega või kõrgema ülema poolt antud ülesandeid.

 (2) Staabiülemal ja staabi- ja tagalakeskuse ülemal on kompaniiülema distsiplinaarvõim.

 (3) Staabiülem ja käesoleva määruse § 12 lõikes 1 nimetatud allüksuse ülem allub vahetult pataljoniülemale.

 (4) Staabi või allüksuse ülema äraolekul täidab tema ülesandeid pataljoniülema poolt määratud kaitseväelane.

§ 17. Sektsiooniülema ülesanded

  Sektsiooniülema ülesanded kehtestab pataljoniülem ametijuhendiga.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 18. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.