Teksti suurus:

Lõuna Kaitseringkonna põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:

Lõuna Kaitseringkonna põhimäärus

Vastu võetud 23.12.2008 nr 41
RTL 2008, 104, 1490
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2010RT I 2010, 60, 41301.09.2010

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 12 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Lõuna Kaitseringkonna staatus

  Lõuna Kaitseringkond (edaspidi kaitseringkond) on maaväe ülema alluvuses tegutsev sõjaväeliselt korraldatud kaitseväe väeüksus.

§ 2. Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab kaitseringkond riiki ja kaitseväge.

§ 3. Kaitseringkonna inglisekeelne nimetus

  Kaitseringkonna nimetus inglise keeles on «Southern Defence Command».
[RT I 2010, 60, 413 - jõust. 01.09.2010]

§ 4. Kaitseringkonna tegevust reguleerivad õigusaktid

  Kaitseringkond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5. Kaitseringkonna tegevuse koordineerimine ja koostöö

 (1) Kaitseringkond teeb koostööd teiste kaitseväe väeüksustega ning avalik- ja eraõiguslike institutsioonidega.

 (2) Kaitseringkond teeb koostööd välisriikide ja -organisatsioonidega kaitseväe juhataja poolt määratud ajal ja ulatuses.

§ 6. Asukoht

  Kaitseringkonna asukohaks on Luunja. Kaitseringkonna postiaadress on Sirgu küla, Luunja vald, Tartu maakond.

§ 7. Kaitseringkonna pitsat, sümboolika ja dokumentide vormistamine

 (1) Kaitseringkonnal on kaitseväe juhataja poolt kehtestatud kujundusega pitsat.

 (2) Kaitseringkonnal võivad olla õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ning kinnitatud teenetemärgid ja sümbolid.

 (3) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtutakse kaitseväe asjaajamiskorrast.

§ 8. Kaitseringkonna koosseis

  Kaitseringkonna koosseisu kinnitab kaitseväe juhataja, lähtudes kaitseministri poolt kaitseringkonnale kehtestatud sõjaväelise auastmega ametikohtade ning muude riigiteenistujate üldarvust.

2. peatükk KAITSERINGKONNA JUHTIMINE, STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 9. Kaitseringkonna juhtimine

 (1) Kaitseringkonda juhib kaitseringkonna ülem.

 (2) Kaitseringkonna ülema äraolekul asendab teda kaitseringkonna staabiülem või maaväe ülema poolt määratud kaitseväelane.

§ 10. Kaitseringkonna ülesanded

  Kaitseringkonna põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

§ 11. Kaitseringkonna ülema ülesanded

  Kaitseringkonna ülema põhiülesanded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus».

§ 12. Kaitseringkonna koosseis rahuajal

 (1) Kaitseringkonna koosseisu rahuajal kuuluvad:
 1) Lõuna Kaitseringkonna staap paiknemisega Luunjas;
 2) Staabi- ja tagalakeskus paiknemisega Luunjas;
 3) Kuperjanovi jalaväepataljon paiknemisega Võrus.

 (2) Kuperjanovi jalaväepataljoni ülesanded määratakse kindlaks Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2008. a määruses nr 161 «Kaitseväe põhimäärus» ja väeüksuse põhimääruses.

§ 13. Kaitseringkonna staap

 (1) Staabi põhiülesanded on:
 1) kaitseringkonna ülema nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
 2) kaitseringkonna rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmise planeerimine ja ettevalmistamine;
 3) kaitseringkonna väljaõppe korraldamine koostöös teiste kaitseväe struktuuriüksustega;
 4) mobilisatsiooni ettevalmistamine ja läbiviimine kaitseringkonnas;
 5) sõjaliste operatsioonide planeerimine ja läbiviimine;
 6) koostöö korraldamine avalik- ja eraõiguslike institutsioonidega;
 7) kaitseringkonna lahinguvalmiduse tagamine;
 8) «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise korraldamine kaitseringkonnas;
 9) asjaajamise korraldamine kaitseringkonnas;
 10) valve- ja korrapidamisteenistuse korraldamine kaitseringkonnas.

 (2) Staabi struktuuriüksused on:
 1) personalijaoskond;
 2) luure- ja julgeolekujaoskond;
 3) operatiivjaoskond;
 4) tagalajaoskond;
 5) side- ja infotehnoloogiajaoskond;
 6) rahandusjaoskond;
 7) kantselei.

 (3) Staabi jaoskondade struktuuri võivad kuuluda sektsioonid.

§ 14. Personalijaoskond

  Personalijaoskonna põhiülesanded on:
 1) kaitseringkonna personaliarvestuse korraldamine ja aruannete koostamine;
 2) reservväelaste teenistusse kutsumine;
 3) kaitseringkonna personalialase töö ning teenistujate hariduse ja täiendusõppe planeerimine, korraldamine, koordineerimine ja kontrollimine;
 4) reservväelaste üle arvestuse pidamine;
 5) personalialaste käskkirjade ja staabitöö juhendite koostamine;
 6) vaimuliku ja perekondliku toetustegevuse korraldamine kaitseringkonnas.

§ 15. Luure- ja julgeolekujaoskond

  Luure- ja julgeolekujaoskonna põhiülesanded on:
 1) luurealase tegevuse planeerimine, koordineerimine ja korraldamine kaitseringkonnas;
 2) julgeolekualase tegevuse ning riigisaladuse kaitse planeerimine ja koordineerimine kaitseringkonnas;
 3) luure- ja julgeolekualase väljaõppe läbiviimine ning arendusprojektide rakendamine kaitseringkonnas;
 4) kaitseringkonna ülema ja kaitseringkonna juhtkonna nõustamine luure- ja julgeolekuküsimustes;
 5) luure- ja julgeolekualase toetuse tagamine kaitseringkonna väeüksustele teiste funktsioonide täitmisel;
 6) luure- ja julgeolekualase koostöö korraldamine 1. Jalaväebrigaadi staabi ja teiste kaitseringkondadega.

§ 16. Operatiivjaoskond

  Operatiivjaoskonna põhiülesanded on:
 1) kaitseringkonna rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmise planeerimine ja ettevalmistamine;
 2) käskude ja juhendite koostamine ja uuendamine ning nende jaotamise ja rakendamise kontrolli teostamine;
 3) kaitseringkonna tegevuse koordineerimine koostöös teiste kaitseringkondade ning avalik- ja eraõiguslike institutsioonidega;
 4) kaitseringkonna struktuuri kuuluvate väeüksuste väljaõppealase tegevuse korraldamine;
 5) kaitseväe mobilisatsiooni planeerimine, ettevalmistamise koordineerimine ja valmisoleku kontroll vastutusala lõikes koostöös teiste jaoskondade ja tsiviilstruktuuridega;
 6) sõjaaja struktuuriüksuste arvestuse koordineerimine;
 7) koostöö korraldamine teiste kaitseväe struktuuriüksustega ning avalik- ja eraõiguslike institutsioonidega;
 8) väljaõppeks vajalike harjutus- ja maa-alade kasutamise kooskõlastamine nende omanikega;
 9) valve- ja korrapidamisteenistuse tagamine kaitseringkonnas;
 10) kaitseringkonna juhtimissüsteemide arendamine;
 11) kaitseringkonna koosseisu füüsilise ettevalmistuse korraldamine.

§ 17. Tagalajaoskond

  Tagalajaoskonna põhiülesanded on:
 1) kaitseringkonna logistikaalase tegevuse korraldamine ja selle üle kontrolli teostamine;
 2) väeüksuste varustuse, relvastuse ja transpordivahendite kasutamise, ladustamise, hoolduse ning kontrolli teostamine;
 3) kaitseringkonna infrastruktuuri haldamine, arendamine, hooldamine ja remontimine;
 4) kaitseringkonna üksustes logistikaalase väljaõppe läbiviimise koordineerimine;
 5) logistikaalaste plaanide koostamine ning uuendamine sõjaaja ülesannete täitmise tagamiseks;
 6) tagalateenistuse tegevuse tagamine koostöös kaitseringkonna allüksuste tagalaülemate ja kõrgema staabiga.

§ 18. Side- ja infotehnoloogiajaoskond

  Side- ja infotehnoloogiajaoskonna põhiülesanded on:
 1) sidevahendite hoolduse ja sidealase kontrolli korraldamine;
 2) infotehnoloogiliste vahendite ja -võrkude haldamise, hoolduse ja kontrolli korraldamine;
 3) erialase väljaõppe läbiviimise korraldamine kaitseringkonna allüksustes;
 4) sideplaani ja sidekäskude koostamine ning nende täitmise kontrollimine.

§ 19. Rahandusjaoskond

  Rahandusjaoskonna põhiülesanded on:
 1) kaitseringkonna eelarve eelnõu koostamine;
 2) eelarvevahendite sihipärase kasutamise kontrollimine.

§ 20. Kantselei

  Kantselei põhiülesanded on:
 1) asjaajamise korraldamine kaitseringkonnas;
 2) salastatud teabe käitlemise korraldamine kaitseringkonnas;
 3) arhiveerimise korraldamine kaitseringkonnas.

§ 21. Kaitseringkonna staabi juhtimine

 (1) Kaitseringkonna staapi juhib staabiülem, kes allub vahetult kaitseringkonna ülemale.

 (2) Staabiülemat asendab äraolekul kaitseringkonna ülema määratud kaitseväelane.
[RT I 2010, 60, 413 - jõust. 01.09.2010]

§ 22. Staabiülema ülesanded ja pädevus

 (1) Staabiülema ülesanded on:
 1) kaitseringkonna staabi töö korraldamine ja juhtimine vastavalt kaitseringkonna ülema korraldustele, käskudele ja juhistele;
 2) oma pädevuse piires käskude ning korralduste andmine staabi tegevusega seotud küsimustes;
 3) staabi tööd reguleerivate juhendite kinnitamine ning töökorralduse eest vastutamine;
 4) staabi struktuuri- ja allüksuste koostöö ja väljaõppe korraldamine;
 5) kaitseringkonna ülemale ettepanekute tegemine staabi isikkoosseisu ametikohtadele määramiseks ja vabastamiseks ning staabi kaadrikaitseväelaste auastmes ülendamiseks;
 6) täidab teisi seadustest, muudest õigusaktidest tulenevaid ja otseste ülemate poolt antud ülesandeid.

 (2) Staabiülemal on talle alluvate kaitseväelaste suhtes «Kaitseväe distsiplinaarseaduses» pataljoniülemale ettenähtud distsiplinaarvõim.

§ 23. Jaoskonna ja kantselei juhtimine

 (1) Jaoskonda juhib jaoskonnaülem, kantseleid kantselei juhataja.

 (2) Jaoskonnaülema või kantselei juhataja äraolekul asendab teda kaitseringkonna ülema määratud isik.

 (3) Jaoskonnaülema ja kantselei juhataja õigused ning ülesanded kehtestab kaitseringkonna ülem ametijuhendiga.

 (4) Jaoskonnaülemal on kompaniiülema distsiplinaarvõim.
[RT I 2010, 60, 413 - jõust. 01.09.2010]

§ 24. Sektsiooni-, rühma- ja jaoülema ülesanded ja pädevus

  Sektsiooni-, rühma- ja jaoülema ülesanded ja pädevuse kehtestab kaitseringkonna ülem ametijuhendiga.

§ 25. Kaitseringkonna staabi- ja tagalakeskus

  Staabi- ja tagalakeskuse põhiülesanded on:
 1) kaitseringkonna tegevuse toetamine varustamise, ladustamise, hoolduse ja remondi, transpordi, toitlustuse ja meditsiinilise abiga;
 2) kaitseringkonna juhtimispunkti side- ja tagalaalase toetuse korraldamine.

§ 26. Kaitseringkonna staabi- ja tagalakeskuse juhtimine

 (1) Staabi- ja tagalakeskust juhib staabi- ja tagalakeskuse ülem, kes allub vahetult kaitseringkonna ülemale.

 (2) Staabi- ja tagalakeskuse ülema äraolekul asendab teda kaitseringkonna ülema poolt määratud kaitseväelane.

§ 27. Kaitseringkonna staabi- ja tagalakeskuse ülema ülesanded

  Staabi- ja tagalakeskuse ülema ülesanded on:
 1) staabi- ja tagalakeskuse töö juhtimine ja staabi- ja tagalakeskuse käsutusse antud ressursside kasutamise koordineerimine;
 2) ülesannete õigeaegse ja nõuetekohase täitmise tagamine;
 3) kaitseringkonna juhtimispunkti side- ja tagalaalase toetuse korraldamine;
 4) kaitseringkonna tegevuse toetuse varustamise, ladustamise, hoolduse, remondi, transpordi, toitlustuse ja meditsiinilise abiga tagamise korraldamine;
 5) varustuse, relvastuse ja transpordivahendite ladustamine, hooldus, remont ja väljaõppe korraldamine;
 6) varustuse, relvastuse ja transpordivahendite nõuetekohase kasutamise korraldamine ja kontrollimine;
 7) kaitseringkonna infrastruktuuri hoolduse korraldamine ja selle kasutamise koordineerimine;
 8) tagalaalase väljaõppe korraldamine kaitseringkonnas;
 9) ettepanekute tegemine kaitseringkonna ülemale staabi- ja tagalakeskuse isikkoosseisu ametikohtadele määramiseks ja vabastamiseks ning staabi- ja tagalakeskuse kaadrikaitseväelaste auastmes ülendamiseks;
 10) «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest» ning selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise korraldamine staabi- ja tagalakeskuses;
 11) tagab tervisekaitse-, töötervishoiu- ja tööohutus- ning tuleohutusnõuetest kinnipidamise kaitseringkonnas;
 12) keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse planeerimine ja korraldamine kaitseringkonnas;
 13) täidab teisi seadustest, muudest õigusaktidest tulenevaid ja otseste ülemate poolt antud ülesandeid.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 28. Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2009. aasta 1. jaanuarist.