Teksti suurus:

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

Vastu võetud 12.02.2003 nr 48
RT I 2003, 16, 93
jõustumine 01.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011


Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 56 alusel.

1. peatükk JAHIULUKI EBASEADUSLIKU HUKKAMISEGA KESKKONNALE TEKITATUD KAHJU MÄÄRAD 

§ 1.  Jahiuluki ebaseaduslik hukkamine

  Jahiuluki ebaseaduslikuks hukkamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse jahiuluki isendi hukkamist või jahilinnu muna korjamist, kui selle tegevusega kaasneb seaduse või seaduse alusel antud õigusakti nõuete rikkumine.

§ 2.  Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

  Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad (edaspidi kahjumäär) jahiuluki ühe isendi kohta on järgmised:

Jahiuluki nimetus

Kahjumäär isendi
kohta (eurodes)

 Eestikeelne tavanimetus  Teaduslik nimetus
Pruunkaru Ursus arctos 2000
Ilves Felis lynx   960
Põder Alces alces   770
Punahirv Cervus elaphus   770
Metskits Capreolus capreolus   385
Metssiga Sus scrofa   385
Hunt Canis lupus   385
Mäger Meles meles     96
Jänes Lepus sp.     64
Punarebane Vulpes vulpes     32
Kobras Castor fiber     32
Metsnugis Martes martes     32
Tuhkur Mustela putorius     32
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis     39
Rabahani Anser fabalis     39
Suur-laukhani Anser albifrons     39
Hallhani Anser anser     39
Laanepüü Bonasa bonasia     20
Nurmkana Perdix perdix     20
Hallhaigur Ardea cinerea     20
Viupart Anas penelope     20
Rääkspart Anas strepera     20
Piilpart Anas crecca     20
Sinikael-part Anas platyrhynchos     20
Soopart Anas acuta     20
Rägapart Anas querquedula     20
Luitsnokk-part Anas clypeata     20
Punapea-vart Aythya ferina     20
Tuttvart Aythya fuligula     20
Merivart Aythya marila     20
Hahk Somateria mollissima     20
Aul Clangula hyemalis     20
Mustvaeras Melanitta nigra     20
Sõtkas Bucephala clangula     20
Lauk Fulica atra     20
Metskurvits Scolopax rusticola     20
Tikutaja Gallinago gallinago     20
Kaelustuvi Columba palumbus     20
Naerukajakas Larus ridibundus     10
Hõbekajakas Larus argentatus     10
Merikajakas Larus marinus     10
Kalakajakas Larus canus     10
Ronk Corvus corax     10
Künnivares Corvus frugilegus            3,20
Hallrästas Turdus pilaris            3,20

[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.  Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamine

  (1) Kui jahiuluki isendi hukkas jahipidamisõiguseta isik või ta hukati kohas, mis ei kuulu jahiloa väljaandja jahipiirkonda, samuti kui jahil hukati rohkem loomi kui oli jahiloaga lubatud või kui suuruluki küttimise loale jäeti suuruluki hukkamise kohta vastav märkus tegemata, arvestatakse keskkonnale tekitatud kahju §-s 2 sätestatud kahjumäära järgi, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul.

  (2) Jahiuluki tiine isendi või jahilinnu isendi pesitsusajal hukkamise korral arvutatakse keskkonnale tekitatud kahju §-s 2 toodud kahjumäära kolmekordses ulatuses.

  (3) Jahilinnu pesitsusaeg käesoleva määruse tähenduses on ajavahemik 1. aprillist kuni 31. juulini.

  (4) Suurulukiküttimise loal märgitust erinevas vanuses või erinevast soost suuruluki küttimisel keskkonnale tekitatud kahju hüvitamist ei nõuta.

  (5) Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju suuruse kohta koostab «Jahiseaduse» § 55 lõikes 1 nimetatud isik määruse lisas esitatud vormi kohase akti.

2. peatükk JAHIULUKI ELUPAIGA HÄVITAMISE VÕI KAHJUSTAMISEGA KESKKONNALE TEKITATUD KAHJU MÄÄRAD 

§ 4.  Jahiuluki elupaik

  Jahiuluki elupaik käesoleva määruse tähenduses on piirkond, kus loomad püsivalt elavad, samuti imetajate urud ja imetajate ning lindude pesad ja perioodilise koondumise paigad.

§ 5.  Jahiulukite elupaiga hävitamine või kahjustamine

  (1) Jahiuluki elupaiga hävitamine käesoleva määruse tähenduses on elupaiga muutmine ulukile elamiskõlbmatuks. Jahiuluki elupaiga kahjustamine on elupaiga tingimuste ebasoodsamaks muutmine (varje-, sigimis- või toitumistingimuste halvendamine), välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhul.

  (2) Õiguspärase jahipidamise käigus jahiuluki uru lahtikaevamist, kopra pesa, uru või tammi lammutamist, samuti seaduspärast tegevust jahiulukikahjustuste kõrvaldamiseks ei loeta jahiuluki elupaiga hävitamiseks ega kahjustamiseks.

§ 6.  Jahiulukite elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamine

  (1) Jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamise korral arvestatakse keskkonnale tekitatud kahju sõltuvalt uluki elupaiga taastamiseks tegelikult tehtud kulutustest järgmiselt:
  1) uruloomade (rebane, kährik, mäger) urusüsteemi hävitamise või kahjustamise korral kuni 96 eurot;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  2) kopra urusüsteemi või pesa hävitamise korral kuni 32 eurot;
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
  3) kopratammi hävitamise korral kuni 20 eurot.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Jahilinnu pesa kahjustamise või jahilinnu munade ebaseadusliku kogumise korral arvestatakse keskkonnale tekitatud kahju vastava linnu eest kehtestatud kahjumäära pooles ulatuses ühe muna kohta või kui munade arvu ei ole võimalik kindlaks teha, siis kolmekordses ulatuses ühe pesa kohta.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2003. a.

Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2003. a määruse nr 48 «Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad»
lisa


/otsingu_soovitused.json