Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2012
Avaldamismärge:

Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele
[RT I 2010, 60, 421 - jõust. 01.09.2010]

Vastu võetud 23.11.1999 nr 70
RTL 1999, 161, 2309
jõustumine 06.12.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2002RTL 2002, 55, 80712.05.2002
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010
26.08.2010RT I 2010, 60, 42101.09.2010

«Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 8 alusel määran:

Kehtestada «Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele».
[RT I 2010, 60, 421 - jõust. 01.09.2010]

 

Kinnitatud
sotsiaalministri 23. novembri 1999. a
määrusega nr 70

TERVISEKAITSENÕUDED NOORTE PÜSILAAGRITELE
[RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

I. ÜLDSÄTTED

1. Käesolevad nõuded kehtivad noorte püsilaagrite (edaspidi noortelaagrid) ruumide (hoonete), sisustuse, maa-ala ja noortelaagrisse lubatava noore tervisliku seisundi kohta.

[RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

2. Käesolevates nõuetes on kasutatud noorsootöö seaduse mõisteid.

3. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

4. Käesoleva määrusega reguleerimata valdkondades lähtutakse teistest kehtivatest tervisekaitsenõuetest ja muudest õigusaktidest.

II. NOORTELAAGRI TERVISEKAITSENÕUDED

5. Laagri maa-ala ning ruumide (hoonete) projekteerimine ja renoveerimine

5.1. Projekteeritava laagri maa-ala peab asuma võimalikult eemal magistraalteedest ja tänavatest, tööstus-, kommunaal- ning muudest ettevõtetest, mis võivad tekitada müra, saastata õhku või vähendada insolatsiooni. Laagrid projekteeritakse metsade, parkide ja veekogude lähedusse.

5.2. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

5.3. Laagri hooned projekteeritakse ühe- või kahekorruselisena.

5.4. Laagri eluruumid planeeritakse hoone ida-, kagu- ja lõunapoolsesse, köök põhjapoolsesse ossa. Laagri majandusõu planeeritakse maa-ala põhjapoolsesse ossa köögi ja teiste majandusruumide sissepääsude poolele.

5.5. Sissepääsud hoonetesse projekteeritakse tuulekojaga, välistrepid varikatusega.

5.6. – 5.10. [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

5.11. Ventilatsioonisüsteem projekteeritakse kehtivate normide kohaselt.

5.12. Projekteeritava laagri ruumide minimaalne pindala on toodud tabelis 1.

Tabel 1

Projekteeritava laagri ruumide koosseis ja pindala

Ruumi nimetus Pindala (m2), mitte alla
1. Eluruum* 4,0 ühele noorele (5,5-6,0 ühele täiskasvanule)
2. Rühmaruum või veranda 1,0 ühele noorele
3. Olmeruumid, sealhulgas:  
3.1. riietehoiuruum 0,8 ühele noorele
3.2. duširuum** 1,6 ühe kabiini kohta
3.3. tualettruum 0,35 ühele noorele
3.4. pesupesemisruum eraldi poistele ja tüdrukutele 0,08 ühele noorele
4. Rühmajuhi ruum olenevalt noorte arvust laagris
5. Tervishoiuruum 16,0
6. Köögiruumid olenevalt noorte arvust laagris ja vastavalt tehnoloogilistele vajadustele,
arvestades toidukäitlemisele esitatavaid nõudeid
7. Söögisaal 1,0 ühele noorele
8. Pesuladu 6,0

* Eluruumid peavad olema eraldi tüdrukutele ja poistele.
** Duširuum võib olla koos saunaga.

5.13. Laagri ehitamiseks ja remondiks kasutatavad materjalid peavad olema tervisele ohutud.

6. Nõuded maa-alale

6.1. Laagril peab olema omaette maa-ala. Asulas asuv laager piiratakse piirdeaiaga.

6.2. Vähemalt 60% maa-alast peab olema haljastatud. Mets ja park loetakse haljastuse sisse. Haljastuses on keelatud kasutada mürgiseid taimi.

6.3. Spordiväljaku mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ning pindade viimistlus peavad vastama noorte eale, kasvule ning tagama ohutu kasutuse.

6.4. – 6.5. [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

6.6. Pimedal ajal tagatakse õuealadel kunstlik valgustus.

6.7. Maa-ala peab olema eeskujulikus korras ja puhas ning muru niidetud. Laagri maa-alal ei ole lubatud põletada olmeprügi ja prahti laagri toimumise ajal.

7. Nõuded ruumidele (hoonetele)

7.1. Hoonete paigutus maa-alal peab tagama igale eluruumile soodsad valgustus- ja insolatsioonitingimused.

7.2. Tervishoiuruumil peab olema eraldi sissepääs.

7.3. Laagri ruumides peab olema loomulik valgustus, välja arvatud laoruumid, toidunõude pesemisruum ja personali tualettruum(id) ning duširuum(id).

7.4. Laagris peavad olema köetavad eluruumid, rühmaruum(id), söögisaal, tervishoiuruum, riietehoiuruumid, duširuumid.

7.5. Ahjuküttega ruumides peab küttekolle asuma koridoris. Vingugaasiga õhu saastamise vältimiseks võib ahjulõõrid sulgeda pärast kütuse täielikku põlemist.

7.6. Eluruumides ja muudes ruumides, kus inimesed töötavad või viibivad pikemat aega, peab suhteline õhuniiskus olema alla 60% ning õhutemperatuur ruumides mitte alla 18 °C.

7.7. Vähemalt 2/3 iga ruumi akendest peab olema tuulutamiseks avatav. Eluruumides kaetakse avatavad aknaavad suvekuudel putukavõrguga.

7.8. Eluruumides peab olema loomulik ventilatsioon. Köögis, pesuköögis, tervishoiuruumis, duširuumis, tualettruumis, siseujulas ja riietekuivatusruumis on nõutav sundventilatsioon.

7.9. Eluruumide seinad peavad olema siledad ja kaetud kergesti puhastatava materjaliga.

7.10. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

7.11. Laagris on noortel lubatud magada telkmajades. Telkmajade ümbert tagatakse vihmavee äravool. Telkmajades peab olema laudpõrand ja automaatselt sisselülituv kütteseade. Õhutemperatuur telgis peab vastama käesolevate nõuete punktis 7.6 toodule.

8. Laagri ruumide (hoonete) sisustus

8.1. Laagri ruumide kunstlik (tehis-) valgustus peab tagama kõikide ruumide normile vastava, ühtlase ja hajutatud valguse.

8.2. Kunstliku (tehis-) valgustuse valgustustiheduse minimaalväärtused peavad vastama tabelis 2 toodule.

Tabel 2

Kunstliku valgustuse valgustustiheduse minimaalväärtused laagri ruumides

Ruumi nimetus Minimaalne valgustustihedus (luksides) Pind, mille kohta kehtib valgustatuse minimaalväärtus
1. Eluruum 200 0,8 m kõrgusel põrandast
2. Rühmaruum 300* tööpind
3. Olmeruumid, sealhulgas:    
3.1. riietehoiuruum 50 põrandal
3.2. pesupesemisruum 75 põrandal
3.3. tualettruum 75 põrandal
3.4. duširuum 75 põrandal
4. Rühmajuhi ja pedagoogi ruum 300 0,8 m kõrgusel põrandast
5. Tervishoiuruum 150* põrandal
6. Köögiruumid 200 0,8 m kõrgusel põrandast
7. Laoruumid 75 0,8 m kõrgusel põrandast
8. Söögisaal 200 0,8 m kõrgusel põrandast

* Peale üldvalgustuse peab olema ka kohtvalgustus.

8.3. Kõikidel valgustitel peavad olema armatuurid. Valgustid peavad olema puhtad ja töökorras.

8.4. Eluruumidesse paigaldatakse kapid ja voodid. Igal noorel peab olema oma voodi. Voodi põhi peab olema kõva.

8.5. Ruumides, kuhu on paigutatud kahekordsed narid, peab ülemisest magamisasemest laeni olema vähemalt 1,2 m. Nari ülemise magamisaseme servad peavad olema kõrgendatud.

8.6. Sanitaarseadmete minimaalne hulk laagris on toodud tabelis 3.

Tabel 3

Sanitaarseadmete minimaalne hulk

Ruumi nimetus Seadmete arv
1. Duširuum eraldi tütarlastele ja poistele 1 dušš 20 noore kohta
2. Tualettruum  
2.1. tütarlastele 1 klosetipott või kuivkäimla koht 15 noore kohta
1 kätepesuvalamu 8 noore kohta
1 bidee või käsidušš 4 rühma kohta
2.2. poistele 1 klosetipott või kuivkäimla koht ja 1 pissuaar 20 noore kohta
1 kätepesuvalamu 8 noore kohta
3. Söögisaal 1 kätepesuvalamu 40 istekohale

8.7. Laagris kasutatav vesi peab vastama veeseaduse alusel kehtestatud joogiveenõuetele.

8.8. Sooja veega peavad olema varustatud köögi- ja duširuumid. Sooja vee temperatuur peab olema vähemalt 65 °C (mitte rohkem kui 80 °C).

8.9. – 8.11. [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

8.12. Laagri ruumid peavad olema eeskujulikus korras ja puhtad. Ruume peab vähemalt üks kord päevas niiskelt koristama ja tuulutama. Eluruumi põrandaid pesevad noored alates 10. eluaastast, alla 10-aastaste noorte eluruume koristab teenindav personal. Iga vahetuse lõpus peab laagri personal tegema suurpuhastuse, kloppima ja tuulutama vooditarbed.

8.13. Tualettruume pestakse kaks korda päevas 0,5%-lise kloorlubja, kloramiini või muude desinfitseerimisomadustega pesemisvahenditega. Tualettruumide koristusvahendid peavad olema märgistatud ja neid hoitakse eraldi eluruumide koristusvahenditest. Kuivkäimlaid peab iga päev desinfitseerima (kloreerima). Käimlakaste tuleb puhastada 2/3 täitumisel nende mahust.

8.14. Igale noorel peavad olema individuaalsed voodiriided ja käterätikud. Voodipesu ning käterätte vahetatakse olenevalt määrdumisastmest, kuid mitte harvem kui üks kord seitsme päeva jooksul ja kümnepäevase vahetuse puhul üks kord kümme päeva jooksul. Kasutatud ja määrdunud pesu tuleb koguda kohe plastikkotti ja viia selleks ettenähtud kohta.

8.15. Kohtade arv söögisaalis peab võimaldama kõikide noorte toitlustamist ühe tunni jooksul, kusjuures noorele nähakse söömiseks ette vähemalt 30 minutit.

9.  [Kehtetu – RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

9.1. [Kehtetu – RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

9.2. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

9.3. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

Tabel 4 [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

9.4. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

9.5. [Kehtetu – RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

9.6. – 9.7. [Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

9.8. – 9.11. [Kehtetud – RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

III. NOORE TERVISESEISUNDI NÕUDED

10. [Kehtetu – RT I 2010, 60, 421– jõust. 1.09.2010]

11. Lapsevanem peab teatama laagri juhatajale lapse tervisehäiretest ja terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

[RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

12. – 15. [Kehtetud – RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

Tabel 5 [Kehtetu – RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

16. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

Tabel 6 [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

17. Noori ei ole lubatud rakendada suure füüsilise koormusega, eluohtlikkusega või epidemioloogilise ohuga (sanitaarsõlmede koristamine) seotud töödel. Põllu- ja haljastustööle võib rakendada noori alates 10. eluaastast. Noori ei ole lubatud rakendada toidu valmistamisele, keedetud köögiviljade puhastamisele, valmistoidu väljastamisele köögis, leiva lõikamisele ning laua- ja kööginõude pesemisele.

18. Spordiüritused peavad vastama noorte vanusele, tervislikule seisundile ja füüsilisele ettevalmistusele.

19. Noortelaagrites pakutav toit peab olema eakohane, ohutu ning vastama toiduseaduse ja teiste selle alusel õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Toidukorrad peavad olema kindlal kellaajal ning toidukordade vahe päeval ei tohi ületada nelja tundi.

[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

20. [Kehtetu – RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

21. Laagris haigestunud noore haigestumisest teavitatakse kohe lapsevanemaid (vajadusel arsti). Kuni lapsevanema või arsti tulekuni peab haigestunud noor viibima tervishoiutöötaja või laagri muu töötaja jälgimisel.

22. Haigestunud noor toimetatakse olenevalt noore terviseseisundist koju (vanemate eemalviibimisel nende määratud hooldaja juurde) või tervishoiuasutusse.

IV. [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]

 

Lisa
«Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi» juurde
[Kehtetu – RT I 2010, 60, 421 – jõust. 1.09.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json