Teksti suurus:

Eksporditoetuse andmise täpsem kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 427

Eksporditoetuse andmise täpsem kord

Vastu võetud 26.08.2010 nr 125

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 50 lõike 5, komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (ELT L 186, 17.07.2009, lk 1–58), artikli 5 lõike 7, artikli 33 lõike 4 ja artikli 34 lõike 1, komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007, millega kehtestatakse veise- ja vasikaliha ekspordi eritoetuse andmise tingimused (ELT L 104, 21.04.2007, lk 3–7), artikli 3 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1254/1999 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal (ELT L 93, 10.04.2003, lk 10–17), artikli 2 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eksporditoetuse andmise täpsem kord.

§ 2.  Eksporditoetuse andmiseks vajalikud toimingud

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 5 lõike 7 kohaselt esitab eksporditoetuse taotleja (edaspidi taotleja) vähemalt 24 tundi enne eksporditava põllumajandustoote laadimise alustamist Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) kohalikule asutusele (edaspidi eksporditolliasutus) elektrooniliselt tollideklaratsioonide töötlemiseks ettenähtud veebirakenduse kaudu teate (edaspidi eelteade), märkides ära põllumajandustoote laadimise koha ja laadimise oletatava kestuse. MTA võib seada tingimuseks ka 24 tunnist erineva tähtaja.

  (2) Taotleja esitab Euroopa Liidu asjakohastes määrustes sätestatud juhtudel koos taotluse ja ekspordideklaratsiooniga lisadokumendid, milleks on ekspordilitsents või -sertifikaat, vajaduse korral tootja ühekordne deklaratsioon kasutatud põhiainete kohta (R-vorm) ning kaubaarve.

  (3) Põllumajandustoode, mille kohta taotletakse eksporditoetust (edaspidi kaup), deklareeritakse järgmistes eksporditolliasutustes:
  1) Põhja maksu- ja tollikeskus: Veose teeninduskoht;
  2) Lääne maksu- ja tollikeskus: Saare teeninduskoht ja Pärnu teeninduskoht;
  3) Lõuna maksu- ja tollikeskus: Tartu teeninduskoht ja Võru teeninduskoht;
  4) Ida maksu- ja tollikeskus: Sillamäe tollipunkt.

§ 3.  Nõuded kauba laadimise kohta

  (1) Kaup esitatakse eksporditolliasutusele kontrollimiseks eelteates näidatud laadimise ajal ja kohas.

  (2) Kaupa võib laadida eksporditolliasutuse tööajal kella 9.00-st kuni 15.30-ni. Puistekauba ja pardavarude tarnimise korral võib pädev tolliasutus lubada kaupa laadida ka väljaspool tööaega.

  (3) Kui taotleja, kes on esitanud ekspordideklaratsiooni, keeldub viibimast kauba läbivaatuse juures või keeldub määramast isikut, kes on võimeline osutama tollile asjakohast abi, võib toll rakendada komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), artiklis 241 sätestatud meetmeid.

  (4) Kauba laadimist veokile või konteinerisse või kauba paigutamist tollilattu peab alustama eelteates näidatud ajal ja kohas.

  (5) Tollitõkendi panemiseks peab veok või konteiner vastama komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 357 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

  (6) Kaup paigutatakse kuni laadimise alustamise ajani laadimise ootele muust kaubast eraldi. Kui kaupa ei ole võimalik muust kaubast eraldi paigutada, siis paigutatakse kaup selliselt, et toll saaks seda selgelt eristada.

  (7) Kui lõigetes 1, 4 ja 5 nimetatud tingimused ei ole täidetud eelteates näidatud ajal ja kohas, võib toll anda nende täitmiseks kuni kaks tundi lisaaega.

§ 4.  Pardavarude ladustamise ja tarnimisega seotud loa taotlemine

  (1) Pardavarude ladustamise luba saab taotleda, kui kaup paigutatakse «Toiduseaduse» ja «Tolliseaduse» alusel tunnustatud tollilattu.

  (2) Taotleja võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 34 lõike 1 kohaselt pardavarude tarnimise korral lihtsustatud vormis ekspordideklaratsiooni koostamise luba.

  (3) Lõikes 2 nimetatud loa taotlemise korral peab taotleja komisjoni määruse (EÜ) nr 612/2009 artikli 34 lõikes 4 sätestatud arvestust.

§ 5.  Veise- ja vasikaliha ning elusveiste eksporditoetuse andmise eritingimused

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007 artikli 2 lõikes 2 nimetatud sertifikaadi taotlus esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) kirjalikult vähemalt kaks tööpäeva enne sertifikaadi taotluses märgitavat rümpade kontrollimiseks esitamise päeva. Sertifikaadi taotluses märgitakse tapamaja nimi ja aadress, kontrollitavate rümpade arv ning rümpade kontrollimiseks esitamise kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Taotleja esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 1359/2007, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused (ELT L 304, 22.11.2007, lk 21–31), artikli 3 lõikes 1 nimetatud rümba esi- või tagaveerandite konditustamise kavatsuse kohta VTA-le vähemalt kaks tööpäeva enne kavandatava konditustamise algust lisas 1 või 2 toodud vormi kohase deklaratsiooni.

  (3) Taotleja teavitab komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003 artikli 2 lõike 5 kohaselt elusveiste saabumisest väljumiskoha VTA järelevalveametnikku vähemalt kaks tööpäeva ette.

  (4) Lõikes 3 nimetatud väljumiskohaks on komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003 artikli 2 lõike 1 punktis a nimetatud piiripunkt.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määrus nr 159 «Eksporditoetuse andmise täpsem kord» (RT I 2004, 38, 260; 2006, 39, 295) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER


Riigisekretär Heiki LOOT

Lisa 1

Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json