Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 122 «Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 428

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 122 «Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta» muutmine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 126

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 75 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määrust nr 122 «Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta» (RT I 2004, 31, 212) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

«Määruse lisas loetletud tegevuste puhul, välja arvatud maavara rikastamine, ei nõuta jäätmete tekitamiseks jäätmeluba, kui nende tegevuste tagajärjel aasta jooksul tekkivad:»;

2) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

«§ 21. Rakendussäte

Isik, kes tegeles käesoleva sätte jõustumisel maavara rikastamisega tootmismahu juures kuni 1000 tonni kaevist aastas, viib oma tegevuse määrusega kooskõlla 90 päeva jooksul käesoleva sätte jõustumisest arvates.»;

3) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT

Lisa 13354430 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json