Teksti suurus:

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 443

Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele

Vastu võetud 30.08.2010 nr 38

Määrus kehtestatakse «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab nõuded tuletöö tegemise koolitusele, koolitajale, koolitusel käsitletavatele teemadele, teadmiste kontrollile ja tuletöötunnistusele.

2. peatükk TULETÖÖ TEGEMISE KOOLITUS 

§ 2.  Tuletöö tegemise koolituse eesmärk

  Tuletöö tegemise koolituse (edaspidi koolitus) eesmärk on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks.

§ 3.  Nõuded koolitajale

  (1) Koolitaja on isik, kes korraldab ja viib läbi tuletöö tegijale tuletöö tegemise koolitust.

  (2) Koolitajal peab olema:
  1) õpperuum või selle kasutamise võimalus ning muud vahendid teoreetilise õppe läbiviimiseks;
  2) tulekustutusvahendid või nende kasutamise võimalus praktilise kustutusharjutuse läbiviimiseks;
  3) vastava erialase ettevalmistusega koolituse läbiviija, kes omab piisavaid teadmisi tuleohutuse valdkonnas.

  (3) Koolitaja peab pidama koolitatud isikute kohta arvestust ning säilitama andmeid teadmiste kontrolli tulemuste kohta tunnistuse kehtivusaja jooksul.

§ 4.  Koolituse korraldus

  (1) Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist.

  (2) Koolituse teoreetiline osa seisneb teadmiste omandamises teostamaks ohutult tuletööd.

  (3) Koolituse praktiline osa seisneb kustutusharjutuse läbimises koolitaja juhendamisel ja kontrollimisel.

  (4) Koolituse läbimiseks sooritab koolitatav teadmiste kontrolli (edaspidi kontroll).

§ 5.  Koolituse õppekava ja maht

  (1) Koolituse õppekava sisaldab ohutu tuletöö tegemiseks vajalikke teemasid. Koolituse õppekava minimaalne maht on esitatud määruse lisas.

  (2) Koolituse teoreetiline osa kestab vähemalt kuus õppetundi, millele lisandub praktiline osa ja teadmiste kontroll.

  (3) Teoreetilise osa ühe õppetunni kestuseks on vähemalt 45 minutit. Praktilise õppetunni jooksul peab iga koolitatav vigadeta sooritama kustutusharjutuse.

§ 6.  Kontroll

  (1) Kontrolli eesmärgiks on teha kindlaks, et koolitusel osaleja on omandanud piisavalt teadmisi ohutu tuletöö tegemiseks.

  (2) Kontroll lisandub koolituse teoreetilisele ja praktilisele osale ning selle viib läbi koolitaja.

  (3) Kontroll koosneb kirjalikust testist. Vajadusel võib kirjalikule testile lisanduda praktilise ülesande lahendamine kontrollimaks koolitusel osaleja praktiliste oskuste omandamist.

  (4) Kontrolli kirjaliku testi küsimused ja praktilise ülesande töötab välja koolitaja.

  (5) Kontrolli kirjalik test on sooritatud juhul, kui koolitusel osaleja on omandanud minimaalselt vajaliku osa õppekavas kirjeldatud teemadest ja kui kirjaliku testi küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 70% ulatuses. Juhul kui kontroll sisaldab praktilist harjutust, sooritatakse lisaks kirjalikule testile praktiline harjutus vastavalt koolitaja poolt püstitatud kriteeriumitele.

  (6) Kontroll loetakse sooritatuks või mittesooritatuks. Kontrolli ja kustutusharjutuse sooritamine on koolituse läbimise aluseks.

3. peatükk TULETÖÖTUNNISTUS 

§ 7.  Tuletöötunnistus ja selle omistamine

  (1) Tuletöötunnistus tõendab, et tuletöö tegija on edukalt läbinud tuletöö tegemise koolituse ning saanud ettevalmistuse ohutu tuletöö tegemiseks.

  (2) Koolituse läbinud isikule omistab koolitaja tuletöötunnistuse.

§ 8.  Tuletöötunnistuse kehtivus

  (1) Tuletöötunnistus kehtib alates selle väljastamise kuupäevast kuni viis aastat.

  (2) Tuletöötunnistuse kehtivuse lõppemisel uue tunnistuse saamiseks läbitakse koolitus kordusena täies mahus.

§ 9.  Tuletöötunnistusele esitatavad nõuded

  Tuletöötunnistus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) tuletöö tegija ees- ja perekonnanime;
  2) tuletöö tegija isikukoodi;
  3) tunnistuse väljaandmise kuupäeva;
  4) tunnistuse kehtivuse kuupäeva;
  5) tunnistuse väljaandjat;
  6) tunnistuse andja allkirja või pitsatijäljendit;
  7) tunnistuse numbrit.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json