Teksti suurus:

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 445

Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded

Vastu võetud 30.08.2010 nr 40

Määrus kehtestatakse «Tuleohutuse seaduse» § 15 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab mis tahes maa-alal küttekoldevälise tule tegemise, kattega lõkkekohal tule tegemise, avalikul üritusel tule tegemise ning mis tahes maa-alal grillseadme kasutamise asukohale ja selle ettevalmistamisele esitatavad nõuded.

2. peatükk LÕKKEKOHT, KATTEGA LÕKKEKOHT JA GRILLIMISE KOHT 

§ 2.  Küttekoldevälise tule tegemise koht

  (1) Küttekoldevälise tule tegemise koht (edaspidi lõkkekoht) paikneb väljaspool hoonet asuval maa-alal.

  (2) Lõkkekoht tehakse selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.

  (3) Lõkkekoht paikneb maa-alal, mis asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning millel tule tegemisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.

  (4) Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.

  (5) Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.

  (6) Üle kolmemeetrise läbimõõduga tule tegemisel kooskõlastatakse lõkkekoha asukoha valik ja vajalikud tuleohutust tagavad meetmed asukohajärgse päästekeskusega.

§ 3.  Kattega lõkkekoht

  (1) Kattega lõkkekoht on mittepõlevast materjalist tehtud kattega seade või rajatis, mis ei ole küttekolle, kuid millel on suitsulõõr ja sädemepüüdja ning mis piirab tule tegemise koha vähemalt kahelt küljelt ja alt mittepõleva materjaliga. Kattega lõkkekohal võrksädemepüüdja kasutamisel on metallvõrgu ava külje pikkus alla 5 millimeetri.

  (2) Kattega lõkkekoht rajatakse tasasele pinnasele ja vähemalt 5 meetri kaugusele hoonest, metsast või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.

  (3) Kattega lõkkekoha avatud külgedel asuv maapind kaetakse vähemalt 1,5 meetri ulatuses liiva, kruusa, killustiku, kiviplaatide või muu mittesüttiva materjaliga. Kattega lõkkekoha mitteavatud külgedel asuv maapind kaetakse vähemalt 0,5 meetri ulatuses liiva, kruusa, killustiku, kiviplaatide või muu mittesüttiva materjaliga.

§ 4.  Grillimise kohale esitatavad nõuded

  (1) Tahkkütusel või küttegaasil töötava grillseadme või muu samalaadse välitingimustes kasutamiseks mõeldud seadme kasutamise koht (edaspidi grillimise koht) paikneb tasasel pinnal väljaspool hoonet.

  (2) Grillimise koht paikneb maa-alal, mis asub ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ning millel grillseadme kasutamisega ei kaasne tuleohtu metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.

  (3) Grillimise koha ohutu kaugus hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist määratakse vastavalt grillseadme kasutusjuhendile ning arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodut.

  (4) Grillseadme ohutu kaugus hoonest, põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, metsast, kuivanud taimestikust ja muust süttivast materjalist on:
  1) tahkkütusel töötaval seadmel, milles hõõguvat sütt valmistatakse küttepuude või muu põlevmaterjali põletamisel lahtise leegiga, vähemalt 5 meetrit,
  2) tahkkütusel töötaval seadmel, milles grillimisel kasutatakse eelnevalt valmistatud grillsütt või muud hõõguvat materjali, vähemalt 2 meetrit.

§ 5.  Lõkke tegemise koht avalikul üritusel

  Avalikul üritusel lõkke tegemise koht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus kooskõlastatakse avaliku ürituse korraldamisel asukohajärgse päästekeskusega.

3. peatükk NÕUDED LÕKKEKOHA JA GRILLIMISE KOHA ETTEVALMISTAMISELE, JÄRELEVALVELE JA TULEKUSTUTUSVAHENDITELE 

§ 6.  Lõkkekoha ja grillimise koha ettevalmistamine

  (1) Tule leviku takistamiseks puhastatakse lõkkekoha ja grillimise koha vahetu ümbrus vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest ning muust põlevmaterjalist vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest.

  (2) Tuleohu vältimiseks:
  1) jälgitakse tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele, metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või muule põlevmaterjalile;
  2) kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis tehakse tuld kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis;
  3) paigutatakse tule tegemiseks või grillimiseks mõeldud küttepuud, grillsüsi ja muu põlevmaterjal selliselt, et oleks välistatud selle süttimine lahtisest leegist, ümbritseva keskkonna kõrgest temperatuurist ja sädemetest;
  4) kastetakse vajadusel lõkkekohta ja grillimise kohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks;
  5) piiratakse lõkkekoht vajadusel kivide või pinnasevalliga;
  6) rakendatakse vajadusel muid meetmeid või abinõusid tuleohu vähendamiseks.

§ 7.  Tulekustutusvahendid lõkkekohas ja kattega lõkkekohas

  (1) Lõkkekohas ja kattega lõkkekohas on vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud tulekustutusvahend. Sõltuvalt lõkke või muu küttekoldevälise tule suurusest võetakse vajadusel kasutusele täiendavad tulekustutusvahendeid, tagamaks tule kustutamine ja selle leviku piiramine täies ulatuses.

  (2) Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul ja kattega lõkkekohas sobivaks tulekustutusvahendiks vähemalt 2 kg tulekustutusaine kogumassiga üks või mitu tulekustutit, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 10 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.

  (3) Tule kustutamiseks ja selle leviku piiramiseks on üle ühemeetrise läbimõõduga lõkke puhul sobivaks tulekustutusvahendiks vähemalt kaks 2 kg või üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, ämber, kastekann või muu anum vähemalt 20 liitri veega või veega täidetud voolikusüsteem.

  (4) Täiendavate tulekustutusvahenditena kasutatakse kululuuda või muud samalaadset vahendit, liiva või muid materjale ja vahendeid, millega tagatakse tule leviku piiramine.

  (5) Tulekustutusvahend paikneb lõkkekohas ja kattega lõkkekohas selliselt, et seda oleks võimalik koheselt kasutada.

§ 8.  Järelevalve tagamine lõkkekohas, kattega lõkkekohas ja grillimise kohas

  Lõkkekohas, kattega lõkkekohas ja grillimise kohas tagatakse tule tegemisel või grillimisel pidev järelevalve. Pärast tule tegemist või grillseadme kasutamist lastakse põlemisjäägid täielikult ära põleda, kustutatakse need veega või summutatakse need liiva või muu sobiva vahendiga.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json