Teksti suurus:

Küttesüsteemi puhastamise nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 14

Küttesüsteemi puhastamise nõuded

Vastu võetud 30.08.2010 nr 41
RT I 2010, 61, 446
jõustumine 04.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2021RT I, 23.02.2021, 901.03.2021

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 111 lõike 9 alusel.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse nõudeid tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri (edaspidi küttesüsteem) puhastamisele.

  (2) Määruse nõudeid kohaldatakse ka muul kütusel töötava küttesüsteemi korstna ja ühenduslõõri puhastamisele, kui küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma või muid ladestuvaid põlemisjääke.

§ 2.  Mõisted

  (1) Korstnapühkimine – küttesüsteemi puhastamiseks tehtavad tööd tagamaks selle korrashoid ning vältimaks tuleohu tekkimist.

  (2) Korstnapühkija – korstnapühkimise teenust osutav isik, kes on läbinud korstnapühkimise koolituse ning kellele on omistatud korstnapühkija kutsetunnistus.

  (3) Tahma põletamine – puhastatava küttesüsteemi suitsulõõride seintele kinnitunud tahma ja pigi eemaldamine põletamise teel korstnapühkija poolt vältimaks kontrollimatu tahmapõlengu teket.

§ 3.  Korstnapühkija pädevus

  Korstnapühkija võib korstnapühkimise teenust osutades teostada neid töid, mis vastavad tema korstnapühkija kutsekvalifikatsiooni tasemega omistatud pädevusele.

2. peatükk KORSTNAPÜHKIMINE 

§ 4.  Korstnapühkimisele eelnevad tegevused

  Enne korstnapühkimisele asumist:
  1) tutvub korstnapühkija puhastatava küttesüsteemi ja selle lõõride ehitusega;
  2) vastavalt vajadusele avatakse või sulgetakse suitsusiibrid ning fikseeritakse need vastavas asendis;
  3) kontrollitakse ühenduslõõride ja puhastusluukide korrasolekut;
  4) kontrollitakse ja veendutakse, et küttekoldes ei toimuks põlemisprotsessi.

§ 5.  Korstnapühkimise teostamine

  (1) Korstnapühkimisel korstnapühkija:
  1) puhastab küttesüsteemi põlemisjääkidest;
  2) vajadusel teeb avasid küttesüsteemi välispinda ummistuse likvideerimiseks ja sulgeb need viisil, mis tagab ohutuse küttesüsteemi kasutamisel;
  3) puhastab suitsusiibrid ja kontrollib nende toimimist ning küttesüsteemi tõmmet;
  4) kontrollib ning puhastab korstna ventilatsioonilõõre ja nendega ühendatud ventilatsioonikanaleid;
  5) kontrollib puhastatud küttesüsteemi tuleohutust.

  (2) Korstnapühkimise teostamisel korstnapühkija hindab küttesüsteemi tehnilist seisukorda ja ohutust. Korstnapühkija informeerib avastatud puudustest ja vigadest töö tellijat või ehitise valdajat.

§ 6.  Korstnapühkimise järgsed tegevused

  (1) Teostatud tööde lõpetamisel seatakse küttesüsteem toimimisvalmis seisundisse.

  (2) Korstnapühkija esitab päästeinfosüsteemi andmed küttesüsteemi puhastamisega seotud tegevuste, küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta ning küttesüsteemi puhastamisega seotud isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi või nime ja registrikoodi, e-posti aadressi ning korstnapühkija ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kvalifikatsiooni nimetuse, kutsetunnistuse numbri ja selle kehtivuse andmed, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

§ 7.  Üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise korstnapühkimine korstnapühkija kutsetunnistuseta isiku poolt

  (1) Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib korstnapühkimist teostada korstnapühkija kutsetunnistuseta isik enda tarbeks.

  (2) Korstnapühkimise teostamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ehitistes järgib korstnapühkija kutsetunnistuseta isik käesoleva määruse § 4, § 5 lõike 1 ning § 6 lõike 1 nõudeid.

3. peatükk TAHMA PÕLETAMINE 

§ 8.  Tahma põletamise vajaduse ja võimalikkuse määramine

  (1) Puhastatava küttesüsteemi suitsulõõri seintele kinnistunud tahma ja pigi põletamise vajaduse ning võimalikkuse määrab pädeva kutsekvalifikatsiooni tasemega korstnapühkija.

  (2) Tahma põletamise vajadusest informeerib korstnapühkija viivitamata ehitise omanikku või valdajat.

§ 9.  Tahma põletamise teostamine

  (1) Tahma põletamist küttesüsteemi suitsulõõris teostab ainult pädeva kutsekvalifikatsiooni tasemega korstnapühkija.

  (2) Enne tahma põletamisele asumist veendub korstnapühkija, et:
  1) küttesüsteemi ühenduskohtades puuduvad praod ja ei ole muud tuleohtu;
  2) kergestisüttivad esemed on suitsulõõri lähedusest eemaldatud;
  3) põlevmaterjalidest ehituskonstruktsioonid ja -materjalid asuvad suitsulõõrist ohutus kauguses;
  4) tahmaluugid on kõikides ruumides, mida läbib suitsulõõr, suletud;
  5) ilmastikutingimused on tahma põletamiseks sobivad.

  (3) Korstnapühkija varustab tuleohu vältimiseks esmaste tulekustutusvahenditega kõik ruumid, mida läbib suitsulõõr või korsten ning vajadusel rakendab muid abinõusid ohutuse tagamiseks.

  (4) Tahma põletamist teostatakse sobivate ilmastikutingimuste korral. Tahmapõletamisel võib tuule kiirus olla kuni 5,4 meetrit sekundis.

  (5) Tahma põletamisel tagatakse järelevalve kogu küttesüsteemi välispinna ulatuses ning tuleohu vältimiseks teostatakse tahma põletamist eraldi korruste või küttesüsteemi üksikute lõõride kaupa.

  (6) Tahma põletamise lõpetamisel puhastab korstnapühkija küttesüsteemi põlemisjääkidest ning kontrollib tuleohu esinemise võimalikkust küttesüsteemis ja selle vahetus läheduses.

Lisa 1 Korstnapühkimise akt
[Kehtetu - RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

Lisa 2 Ettepanek
[Kehtetu - RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json