Teksti suurus:

Rahandusministri 2. mai 2006. a määruse nr 32 «Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 61, 450

Rahandusministri 2. mai 2006. a määruse nr 32 «Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised» muutmine

Vastu võetud 23.08.2010 nr 45

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 49 lõike 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 2. mai 2006. a määruses nr 32 «Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised» (RTL 2006, 40, 703; 2009, 49, 714) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) kaupade kogus või tolliväärtus vähemalt EÜ Komisjoni määruse nr 113/2010, millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse nr 471/2009 rakendamiseks väliskaubanduse statistika suhtes (ELT L 152, 16.06.2009, lk 23–29) lisa I punktis j sätestatud statistilise läve võrra;»;

2) paragrahvi 2 tekst asendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

«(1) Pärast kauba vabastamist tollideklaratsiooni muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks esitab deklarant, kaudse esindamise korral deklarant või esindatav (edaspidi taotleja), kirjaliku taotluse (edaspidi taotlus) kas omal algatusel või määruse §-s 7 nimetatud teatise alusel.

(2) Deklarant või esindatav on kohustatud viivitamatult esitama määruse § 3 kohase taotluse muudatuste tegemiseks tollideklaratsioonis, kui ta avastab, et tollideklaratsioonis esinevate vigade või andmete puudulikkuse tõttu muutub tolliväärtus statistilise läve võrra või deklareeritud tollimaksu või aktsiisimaksu summa on väiksem maksuseaduse alusel tasumisele kuulunud tollimaksu või aktsiisimaksu summast. Samuti juhul, kui deklareeritud käibemaksu summa on väiksem maksuseaduse alusel tasumisele kuulunud käibemaksu summast ning taotleja ei ole Eesti käibemaksukohustuslane.

(3) Taotluse võib esitada:
1) elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel;
2) digitaalallkirjaga allkirjastatult «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras;
3) paberkandjal.

(4) Taotlusele peavad olema lisatud määruse §-s 4 nimetatud dokumendid.

(5) Digitaalallkirjaga allkirjastatud või paberkandjal esitatud taotlusega võib taotleda muudatuste tegemist mitmes tollideklaratsioonis ja mitme tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamist.

(6) Lõikes 5 nimetatud taotlus esitatakse sellele maksu- ja tollikeskusele, kelle piirkonnas aktsepteeriti tollideklaratsioon või asub isiku keskne raamatupidamine.

(7) Toll kontrollib taotluse vastavust nõuetele. Kui taotluses esitatud andmed või sellele lisatud dokumendid ei vasta määruses sätestatud nõuetele, määrab toll tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui isik ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jätab toll taotluse läbi vaatamata.»;

3) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Toll võib nõuda digitaalallkirjaga allkirjastatud või paberkandjal taotluse esitamisel põhjenduste ja arvutuste edastamist elektroonilisel teel, kui muudatusi taotletakse enam kui kümnes tollideklaratsioonis või kaubanimetuses.»

§ 2. Määrus jõustub 2010. aasta 1. oktoobril.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json