Teksti suurus:

Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:

Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised

Vastu võetud 02.05.2006 nr 32
RTL 2006, 40, 703
jõustumine 15.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2009RTL 2009, 49, 71401.07.2009
23.08.2010RT I 2010, 61, 45001.10.2010

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 49 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonide muutmise ning EÜ Komisjoni määruse nr 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätteid), artiklis 251 sätestatud juhtudel tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised.

  (2) Tollideklaratsioone muudetakse juhul, kui tollideklaratsioonis deklareeritud andmetes ilmnenud vigade tõttu muutub:
  1) kaupade kogus või tolliväärtus vähemalt EÜ Komisjoni määruse nr 113/2010, millega kehtestatakse teatavad sätted nõukogu määruse nr 471/2009 rakendamiseks väliskaubanduse statistika suhtes (ELT L 152, 16.06.2009, lk 23–29) lisa I punktis j sätestatud statistilise läve võrra;
[RT I 2010, 61, 450 - jõust. 01.10.2010]
  2) tollimaksu summa;
  3) aktsiisimaksu summa;
  4) käibemaksu summa ja määruse § 2 kohase taotluse esitaja ei ole Eesti käibemaksukohustuslane.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudele sätestab määrus tolli algatusel tollideklaratsioonis muudatuste tegemise juhud.

§ 2.  Taotluse esitamine

  (1) Pärast kauba vabastamist tollideklaratsiooni muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks esitab deklarant, kaudse esindamise korral deklarant või esindatav (edaspidi taotleja), kirjaliku taotluse (edaspidi taotlus) kas omal algatusel või määruse §-s 7 nimetatud teatise alusel.

  (2) Deklarant või esindatav on kohustatud viivitamatult esitama määruse § 3 kohase taotluse muudatuste tegemiseks tollideklaratsioonis, kui ta avastab, et tollideklaratsioonis esinevate vigade või andmete puudulikkuse tõttu muutub tolliväärtus statistilise läve võrra või deklareeritud tollimaksu või aktsiisimaksu summa on väiksem maksuseaduse alusel tasumisele kuulunud tollimaksu või aktsiisimaksu summast. Samuti juhul, kui deklareeritud käibemaksu summa on väiksem maksuseaduse alusel tasumisele kuulunud käibemaksu summast ning taotleja ei ole Eesti käibemaksukohustuslane.

  (3) Taotluse võib esitada:
  1) elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel;
  2) digitaalallkirjaga allkirjastatult «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras;
  3) paberkandjal.

  (4) Taotlusele peavad olema lisatud määruse §-s 4 nimetatud dokumendid.

  (5) Digitaalallkirjaga allkirjastatud või paberkandjal esitatud taotlusega võib taotleda muudatuste tegemist mitmes tollideklaratsioonis ja mitme tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamist.

  (6) Lõikes 5 nimetatud taotlus esitatakse sellele maksu- ja tollikeskusele, kelle piirkonnas aktsepteeriti tollideklaratsioon või asub isiku keskne raamatupidamine.

  (7) Toll kontrollib taotluse vastavust nõuetele. Kui taotluses esitatud andmed või sellele lisatud dokumendid ei vasta määruses sätestatud nõuetele, määrab toll tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui isik ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jätab toll taotluse läbi vaatamata.
[RT I 2010, 61, 450 - jõust. 01.10.2010]

§ 3.  Taotluses sisalduvad andmed

  (1) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja nimi, isikukood või EORI number, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
[RTL 2009, 49, 714 - jõust. 01.07.2009]
  2) aktsepteeritud tollideklaratsiooni number;
  3) üksikasjalikud põhjendused tollideklaratsioonis muudatuste tegemiseks või selle kehtetuks tunnistamiseks;
  4) tollideklaratsiooni lahtrite numbrid, milles sisalduvates andmetes muudatuste tegemist taotletakse koos taotletavate parandustega nendes;
  5) selgitus rahaliste toimingute teostamiseks koos pangarekvisiitidega.

  (2) Toll võib nõuda digitaalallkirjaga allkirjastatud või paberkandjal taotluse esitamisel põhjenduste ja arvutuste edastamist elektroonilisel teel, kui muudatusi taotletakse enam kui kümnes tollideklaratsioonis või kaubanimetuses.
[RT I 2010, 61, 450 - jõust. 01.10.2010]

§ 4.  Taotlusele lisatavad dokumendid

  Taotlusele peavad olema lisatud:
  1) tollieeskirjades ettenähtud tollideklaratsiooni lisadokumendid;
  2) koopia tolli teatisest juhul, kui taotlus esitatakse määruse § 7 alusel;
  3) taotlust põhjendavad dokumendid ja nende koopiad.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine

  (1) Toll vaatab taotluse läbi kümne päeva jooksul taotluse vastuvõtmise päevast arvates. Kui toll teeb «Maksukorralduse seaduse» kohaselt korralduse täiendavate dokumentide esitamiseks pärast taotluse vastuvõtmist, siis pikeneb taotluse läbivaatamise tähtaeg kümne päeva võrra täiendavate dokumentide esitamise päevast arvates.

  (2) Toll kontrollib taotluse ja selle täiendavate dokumentide läbivaatamise tulemusena taotluse põhjendatust ning sellest lähtuvalt kas:
  1) muudab tollideklaratsiooni või tunnistab selle kehtetuks;
  2) lükkab taotluse tagasi või
  3) algatab tollideklaratsiooni järelkontrolli vastavalt «Maksukorralduse seadusele».

  (3) Kui taotlus lükatakse tagasi, põhjendab toll taotleja soovil taotluse tagasilükkamist kirjalikult.

  (4) Kui toll nõustub tollideklaratsioonis muudatuste tegemisega, millega kaasneb kohustus tasuda täiendav maksusumma, kannab toll maksusumma arvestusse kahe tööpäeva jooksul. Isikul on võimalus kontrollida tasumisele kuuluvat summat ja tasumise tähtaega elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Isiku soovil teatab toll tasumisele kuuluva maksusumma ja selle tasumise tähtaja talle ka kirjalikult. Täiendava maksusumma tasumise tähtaeg on kuni kümme päeva alates maksusumma arvestusse kandmisest.

  (5) Taotlusega nõustumise korral vormistab toll muudatused tollideklaratsioonis või tunnistab tollideklaratsiooni kehtetuks 30 päeva jooksul taotluse vastuvõtmise päevast arvates, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul.

  (6) Kui toll algatas taotluse läbivaatamise tulemusena tollideklaratsiooni järelkontrolli, pikeneb taotluse läbivaatamise tähtaeg järelkontrolli tulemuste selgumiseni.

§ 6.  Taotluse alusel tehtavate muudatuste ja kehtetuks tunnistamise vormistamine

  Taotluse alusel tehtavad muudatused tollideklaratsioonis või tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise vormistab toll elektroonilises andmetöötlussüsteemis.

§ 7.  Teatise esitamine

  (1) Toll teavitab elektroonilisel teel või paberkandjal teatisega deklaranti või esindatavat vigadest tollideklaratsioonis deklareeritud andmetes, mille tagajärjel muutus maksusumma ning sellest tulenevalt tollideklaratsiooni muutmise vajadusest. Kui deklarant või esindatav ei esita tollile määruse § 3 kohast taotlust teatises nimetatud tähtaja jooksul, nõuab toll maksusumma sisse «Maksukorralduse seaduses» sätestatud korras.

  (2) Kui tollistatistikaks vajaliku informatsiooni töötlemise käigus tekib tollil kahtlus deklareeritud andmete õigsuses, teavitab ta teatisega deklaranti või esindatavat elektroonilisel teel või paberkandjal tollideklaratsiooni andmete kontrollimise vajadusest oma äri- ja raamatupidamisdokumentide alusel.

  (3) Deklarant või esindatav peab viie tööpäeva jooksul teatise saamisest arvates teavitama elektroonilisel teel tolli kontrolli tulemustest. Kui kontrolli tulemusena ilmnesid tollideklaratsioonis deklareeritud andmetes määruse § 1 lõikes 2 nimetatud vead, peab deklarant või esindatav esitama tollile määruse § 3 kohase taotluse tollideklaratsioonis muudatuste tegemiseks.

  (4) Kui tollideklaratsiooni andmetes tehtavate muudatuste tagajärjel ei muutu maksusumma või ei muutu tolliväärtus statistilise läve võrra, teeb toll muudatused elektroonilises andmetöötlussüsteemis deklarandilt või esindatavalt saadud andmete alusel.

§ 8.  Tollideklaratsioonis muudatuste tegemisest ja selle kehtetuks tunnistamisest keeldumise juhud

  (1) Toll keeldub tollideklaratsioonis muudatuste tegemisest juhul, kui:
  1) taotletakse tollideklaratsiooni üldandmetes tollideklaratsiooni liigi või deklarandi andmete või tolliprotseduuri või tollikäitlusviisi või kauba andmete muutmist;
  2) taotletakse muudatusi tolliladustamise tollideklaratsioonis ja kaubale on enne taotluse esitamist rakendatud järgnevat tollikäitlusviisi;
  3) toll on määranud maksusumma «Maksukorralduse seaduse» alusel;
  4) toll on asjassepuutuva isiku suhtes algatanud tollideklaratsiooni järelkontrolli, mis hõlmab ajavahemikku, kuhu kuulub kõnesolev tollideklaratsioon.

  (2) Toll keeldub taotletud muudatuste tegemisest kuni järelkontroll on lõpetatud ja tollivõlast tulenev maksusumma on sisse nõutud. Nimetatud tingimus ei laiene taotlusele, mis esitatakse määruse § 7 alusel.

  (3) Toll keeldub tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamisest juhul, kui asjassepuutuva isiku suhtes on algatatud tollideklaratsiooni järelkontroll, mis hõlmab ajavahemikku, kuhu kõnesolev tollideklaratsioon kuulub.

§ 9.  Muudatuste tegemine tollideklaratsioonis tolli algatusel

  Tolli algatusel tehakse muudatused tollideklaratsioonis juhul, kui kauba importimisel või eksportimisel ei ole deklareeritud andmete õigsus tõendatud tolli rahuldaval viisil asjassepuutuvate dokumentidega või muudatused tollideklaratsioonis deklareeritud andmetes ei muuda maksusummat või ei muutu kaupade kogus või tolliväärtus statistilise läve võrra. Toll teeb muudatused elektroonilises andmetöötlussüsteemis ning teavitab sellest deklaranti või esindatavat elektroonilisel teel või paberkandjal.

§ 10.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json