Teksti suurus:

Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 133, 1697

Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 11

Vaivara Vallavolikogu 28.02.2008 otsusega nr 151 algatati Vaivara valla üldplaneeringu koostamine koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine.
Vaivara valla üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Vaivara vallas, täpsustatakse vajadusel maakonna teemaplaneeringut, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus, ning nõuded ehitistele.
Üldplaneeringu koostamise käigus on kaalutlemise ja mõjude hindamise tulemusena leitud parimad lahendused säästvaks ja tasakaalustatud arenguks.
Üldplaneeringu koostamise protsessi käigus korraldati Sinimäe alevikus mitmeid avalikke planeeringupäevi, millest võtsid osa kohalikud elanikud, ettevõtjad, maaomanikud, vallavalitsuse ametnikud ja volikogu liikmed ning Keskkonnaameti esindajad. Planeering valmis Vaivara Vallavalitsuse ja AS Pöyry Entec vahelises koostöös.
Vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine toimus 03.02.2009-17.02.2009 Vaivara vallamajas ning Vaivara valla kodulehel. Programmi avalik arutelu toimus 20.02.2009.a., kus esitati programmi kohta mõned väiksemad ettepanekud (parandused), mis viidi programmi sisse.
Vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne oli avalikul väljapanekul 02.12.2009-05.01.2010.a Vaivara vallamajas ja Vaivara valla koduleheküljel. Avaliku väljapaneku jooksul esitati ettepanek (parandus) AS Narva Vesi poolt. Aruande avalik arutelu toimus 12.01.2010.a, kus ettepaneku esitajaga jõuti avaliku arutelu käigus kokkuleppele, et aruande sõnastust täiendatakse esitatud ettepaneku osas. 14.05.2010.a sai Keskkonnaameti, kui KSH järelvalve teostaja poolt Vaivara valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne heakskiidu.
Vaivara Vallavolikogu 08.04.2010 otsusega nr 33 võeti vastu üldplaneering ja kuulutati välja avalik väljapanek. Üldplaneering oli koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega 21.04.2010-19.05.2010.a avalikul väljapanekul Vaivara vallamajas, Olgina raamatukogus, Vaivara raamatukogus ning valla kodulehel.
Avaliku väljapaneku käigus esitas 5 isikut üldplaneeringu kohta kokku 6 ettepanekut, millede arvestamise, mittearvestamise või osalise arvestamise kohta vastas Vallavalitsus vastavalt Planeerimisseadusele. Sama teade sisaldas ka teadaannet üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete avaliku arutelu toimumise kohta. Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidete avalikul arutelul (01.06.2010.a) osalenud ettepanekute esitajad Vallavalitsuse seisukohti ei vaidlustanud.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ei olnud ja planeeringu kohta ei jäänud ülesse vastuväiteid.
Ida-Viru Maavanema 02.07.2010.a kirjaga nr 1.2-38/2388-2 sai Vaivara valla üldplaneering järelevalve heakskiidu.
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31, Planeerimisseaduse § 24 lõike 3 ja lõike 4 ja Vaivara valla ehitusmääruse § 13 lõike 3 punkti 1, Ida-Viru Maavanema 02.07.2010.a kirja nr 1.2-38/2388-2 ja olles ära kuulanud Vaivara Vallavalitsuse ettepaneku ning samuti Vaivara Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni seisukohad,
Vaivara Vallavolikogu määrab:

§ 1.   Üldplaneeringu kehtestamine

  Kehtestada Pöyry Entec AS poolt koostatud Vaivara valla üldplaneering (töö nr 842/08).

§ 2.   Kehtestamisest teatamine

  (1) Vallavalitsusel:
  1) avaldada üldplaneeringu kehtestamise teade ajalehes «Põhjarannik», «Vaivara Kaja» ja valla kodulehel;
  2) saata üldplaneeringu kehtestamise määruse ärakiri ja kehtestatud üldplaneering Ida-Viru maavanemale ja Maa-ameti Ida-Viru katastribüroole ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub pärast üldplaneeringus maakonnaplaneeringu muutmist sisaldavate muudatuste kandmist maakonnaplaneeringusse.

Heiki Luts
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json