Teksti suurus:

Vaivara valla 2010. a I lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 133, 1698

Vaivara valla 2010. a I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 12

Juhindudes valla- ja linnaeelarve seaduse § 24, 25, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 1, Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 18.05.2006 määrusega nr 11, e-KO 2007,30, 352) § 26 lõike 1 punktist 1, § 81 lõikest 4 ja lõikest 6, § 82, § 85 ja võttes aluseks Vaivara valla 2010.a eelarve (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 25.03.2010.a määrusega nr 6),

Vaivara Vallavolikogu

m ä ä r a b:

§ 1. Kinnitada 2010.aasta I lisaeelarve tulud summas 285 tuh. krooni, kulud summas 285 tuh. krooni.

Nimi

Kinnitatud eelarve 2010, tuh. krooni

Lisa- eelarve 1 2010, tuh. krooni

Täpsustatud eelarve 2010, tuh. krooni

T U L U D

 

 

 

 Majandusosakond

18 489

285

18 774

      Laekumine vee erikasutusest

11 341

285

11 626

KÕIK KOKKU TULUD

33 419

285

33 704

 

 

 

 

K U L U D

 

 

 

 Maaosakond

3 935

285

4 220

 Maanteetransport

1 762

285

2 047

      Majandamiskulud

1 239

284

1 523

      Muud kulud

0

1

1

KÕIK KOKKU KULUD

33 009

285

33 294

§ 3. Määrus jõustub 01.09.2010.a.

Volikogu esimees Heiki LUTS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json