Teksti suurus:

Jõgeva Vallavolikogu 26. veebruari 2009. a määruse nr 3 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Jõgeva vallas” muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 133, 1689

Jõgeva Vallavolikogu 26. veebruari 2009. a määruse nr 3 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Jõgeva vallas” muutmine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 8 punkti 2 ning § 23 lõike 1 alusel.

§ 1. Jõgeva Vallavolikogu 26. veebruari 2009 määruses nr 3 «Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Jõgeva vallas» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 lõige 22 muudetakse ja sõnastatakse: «ülalpidamiskohustus- «Perekonnaseaduse» §-dest 16, 72, 73 ja 97 tulenev seadusjärgne ülalpidamiskohustus.»;

2) paragrahv 5 lõige 1 viimasest lausest jäetakse välja sõnad «koos lapse sünnitunnistuse koopiaga»;

3) paragrahv 5 lõige 7 teisest lausest jäetakse välja sõnad «surmatunnistuse koopia ja»;

4) paragrahv 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse: «Hooldajatoetus määratakse 18-aastasele ja vanemale eestkostjale, kes kasvatab ja hooldab raske või sügava puudega last»;

5) paragrahv 6 lõige 15 muudetakse ja sõnastatakse: «Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse ennetähtaegselt «Haldusmenetluse seaduse» § 43 lg 4 p 5 või «Perekonnaseaduse» § 110 lg 1 alusel»;

6) määrust täiendatakse § 10 lõige 2 punktiga 10 sõnastuses: «koolitoetus kuni 458 krooni/29.27 EUR õpilase kohta õppeaastas.»;

7) määruse § 10 lõige 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 10 lõige 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse: «sügava või raske puudega alla 18-aastase lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale puudega lapse kasvatamisel 75 protsenti sotsiaaltoetuste määrast»;

9) määruse § 10 lõige 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 30. augustil 2010.

Volikogu esimees Aivar KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json