Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruse nr 75 «Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, põhjaveekogumite seisundiklassidele vastavad keemiliste näitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavee kvaliteedi piirväärtused, põhjavee saasteainesisalduse läviväärtused ning põhjaveekogumi seisundiklassi määramise kord» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 62, 452

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruse nr 75 «Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, põhjaveekogumite seisundiklassidele vastavad keemiliste näitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavee kvaliteedi piirväärtused, põhjavee saasteainesisalduse läviväärtused ning põhjaveekogumi seisundiklassi määramise kord» muutmine

Vastu võetud 31.08.2010 nr 43

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 324 lõike 4 punkti 2, § 266 lõike 4 ja § 268 lõike 2 alusel ning kooskõlas § 266 lõikega 2.

Keskkonnaministri 29. detsembri 2009. a määruses nr 75 «Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, põhjaveekogumite seisundiklassidele vastavad keemiliste näitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavee kvaliteedi piirväärtused, põhjavee saasteainesisalduse läviväärtused ning põhjaveekogumi seisundiklassi määramise kord» (RTL 2010, 2, 22; RT I 2010, 46, 275) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Põhjaveekogumite moodustamise kord ja nende põhjaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, põhjaveekogumite seisundiklassid, seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja koguseliste näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kord»;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 324 lõike 4 punkti 2, § 266 lõike 4 ja § 268 lõike 2 alusel ning kooskõlas § 266 lõikega 2.»;

3) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Määrust kohaldatakse põhjaveele selle määruse § 4 lõigetes 1–5 sätestatud põhjaveekogumite kaupa.»;

4) paragrahvid 2 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Põhjaveekogumi seisundiklass määratakse vastavalt «Veeseaduse» § 327 lõikele 1 ning arvestades käesolevas peatükis sätestatud nõudeid.»;

6) 3. peatüki 2. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2. jagu
Põhjaveekogumi keemilise seisundi hindamine kvaliteedinäitajate väärtuste järgi»;

7) paragrahvi 10 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 10. Põhjaveekogumi keemilise seisundiklassi määramiseks kasutatavad kvaliteedinäitajad»;

8) paragrahvi 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Põhjaveekogumi keemilise seisundiklassi määramiseks kasutatavad kvaliteedinäitajad on põhjavee kvaliteedi piirväärtused, põhjavee saasteainesisalduse läviväärtused, elektrijuhtivus, pH, lahustunud hapniku sisaldus, keemiline hapnikutarve, ammooniumi, kloriidide, sulfaatide ning ohtlike ainete, sh arseeni, kaadmiumi, plii, elavhõbeda, trikloroetüleeni, tetrakloroetüleeni ja sünteetiliste ainete kontsentratsioon.»;

10) paragrahvi 11 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Põhjaveekogumi keemilise seisundiklassi määramine kvaliteedinäitajate väärtuste järgi»;

11) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Põhjaveekogumi keemiline seisundiklass on hea, kui vaadeldava põhjaveekogumi osas vastab 70% või enam põhjavee seireprogrammi vaatluspunktides fikseeritud kvaliteedinäitajate väärtustest käesoleva määruse § 12 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kvaliteedinäitajate väärtustele ning järgmistele kvaliteedinäitajate väärtustele:
1) kloriidide ja sulfaatide kontsentratsioon ning elektrijuhtivuse kaudu mõõdetud lahustunud ainete kontsentratsioon ei näita kasvusuundumust, mis viitaks inimtegevusest tingitud reostusele või soolase vee sissevoolule;
2) pH on vahemikus 6–9;
3) lahustunud hapniku sisaldus ei näita inimtegevusest tingitud vähenemise suundumust või keemiline hapnikutarve on ≤5 mg/l O2 või kvaliteedinäitaja väärtuse ületamise korral on tõestatud lahustunud hapniku sisalduse looduslik päritolu põhjavees;
4) ammooniumi sisaldus ei ületa looduslikult aeroobses põhjavees 0,5 mg/l või ei ületa looduslikult anaeroobses veekeskkonnas 1,5 mg/l või kvaliteedinäitaja väärtuse ületamise korral on tõestatud ammooniumi looduslik päritolu põhjavees;
5) puuduvad ohtlikud ained, sh arseen, kaadmium, plii, elavhõbe, trikloroetüleen, tetrakloroetüleen, sünteetilised ained, või nende kontsentratsioon ei ületa ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtusi või kui nende ohtlike ainete põhjavees esinemise korral on kindlaks tehtud nende ainete looduslik päritolu;
6) saasteainete kontsentratsioon ei takista põhjaveekogumiga seotud pinnavee suhtes keskkonnaeesmärkide saavutamist ega põhjusta märkimisväärset kahju pinnavee ökoloogilisele ega keemilisele seisundile või otseselt sellest põhjaveekogumist sõltuvatele maismaaökosüsteemidele.

(2) Põhjaveekogumi keemiline seisundiklass on halb, kui vaadeldava põhjaveekogumi osas vastab vähem kui 70% põhjavee seireprogrammi vaatluspunktides fikseeritud kvaliteedinäitajate väärtustest § 12 lõigetes 1 ja 2 ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–6 sätestatud kvaliteedinäitajate väärtustele.»;

12) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 12. Põhjavett ohustavad saasteained, nende saasteainete sisalduse läviväärtused ning kvaliteedi piirväärtused põhjavees

(1) Põhjavett ohustavad saasteained ning põhjavee keemilise seisundiklassi määramisel kasutatavad nende saasteainete sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa on järgmised:

Saasteaine Ühik Saasteainesisalduse
läviväärtus põhjavees
Põhjaveekogumi number,
millele läviväärtust kohaldatakse
Ühealuselised fenoolid µg/l     1 5, 6, 14
Naftasaadused µg/l   20 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15
Benseen µg/l     1 5, 6, 7, 8, 9, 14
Summa PAH µg/l        0,1 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15
SO4 mg/l 250 6
Cl mg/l 250 2, 3
Cl mg/l 350 1

(2) Põhjaveekogumi keemilise seisundiklassi määramisel võetakse arvesse järgmiste põhjavett ohustavate saasteainete kvaliteedi piirväärtusi:

Saasteaine Kvaliteedi
piirväärtus
Nitraadid 50 mg/l
Pestitsiidide toimeained, sealhulgas nende metaboliidid, lagunemis- ja reaktsioonisaadused1 0,1 µg/l
0,5 µg/l (kokku2)
1 Pestitsiidid tähendavad taimekaitsevahendeid ja biotsiide vastavalt Euroopa nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1–32) artiklis 2 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1–63), artiklis 2 määratletule.

2 Kokku tähendab kõigi seire käigus tuvastatud ja kvantifitseeritud pestitsiidide, sealhulgas nende metaboliidide lagunemis- ja reaktsioonisaaduste koguste summat.»

13) paragrahvi 13 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

14) määruse lisade 1–5 päises asendatakse määruse pealkiri käesoleva määruse punktis 1 nimetatud pealkirja sõnastusega.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json