Teksti suurus:

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 133, 1693

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Vastu võetud 26.08.2010 nr 13

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» paragrahvi 28² lõike 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise eesmärk on vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule kohase abi tagamine tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.

(2) Hooldus on isiku toimetulekut toetav sotsiaalteenus, mis hõlmab endas isiku hooldamist ja järelevalvet.

(3) Hooldamine on hooldaja igapäevane tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ja juhendamiseks söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel ja muudes tavapärastes tegevustes samuti suhtlemisel.

(4) Järelevalve on isiku ohutuse tagamine, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju endale või teistele või keskkonnale.

(5) Hooldajatoetuse maksmise korra ja määrad kehtestab vallavolikogu.

§ 2. Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

(1) Hooldus määratakse isikule, kellele eestkoste seadmine ei ole vajalik ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rapla vald.

(2) Hooldajaks võib olla teovõimeline isik, kellel ei ole määratud rasket või sügavat puuet ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rapla vald. Hooldajaks võib olla isik, kes ei oma hooldatava suhtes ülalpidamiskohustust.

(3) Hoolduse seadmiseks esitavad hooldaja ja hooldatav avaldused, isikut tõendavad dokumendid ning otsuse puude raskusastme kohta. Rapla Vallavalitsusel (edaspidi tekstis vallavalitsus) on õigus nõuda avalduste kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja selgitusi.

(4)  Avalduste lahendamiseks viiakse vajadusel läbi hooldusvajaduse hindamine.

(5) Vallavalitsus peab hoolduse seadmise korralduse tegema sotsiaalnõuniku ettepanekut arvestades 45 päeva jooksul avalduste saamisest.

(6) Üldreeglina määratakse hooldus tähtajatult ning isik määratakse kuni kahele hooldatavale hooldajaks.

§ 3. Hooldaja kohustused

(1) Hooldaja on kohustatud vastavalt hooldusplaanile osutama hooldatavale igakülgset kõrvalabi ja teostama nõuetekohast järelevalvet.

(2) Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust hooldusega seotud kõikvõimalikest probleemidest, hooldusvajaduse lõppemisest ja muudest asjaoludest, mis takistavad hooldajal oma kohustusi täita.

§ 4. Hoolduse lõpetamine ja uue hooldaja määramine

(1) Vallavalitsus lõpetab hoolduse kui langevad ära hoolduse seadmise asjaolud. 

(2) Juhul kui hooldaja tegevus ei vasta nõuetele või soovib ta lõpetada oma kohustuste täitmise, samuti juhul kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist, siis arvestab vallavalitsus uue hooldaja määramisel hooldatava soovi.  

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. oktoobril 2010.a.

Volikogu esimees Erlend TAMMENURM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json