Teksti suurus:

Supiköögiteenuse osutamise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 134, 1703

Supiköögiteenuse osutamise kord Narva linnas

Vastu võetud 30.06.2010 nr 26

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev kord sätestab supiköögiteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra Narva linnas.

(2) Teenuse osutamise eesmärgiks on tasuta toidu saamise võimaluse tagamine vähekindlustatud isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

(3) Teenuse rahastamise allikaks on Narva linnaeelarve.

(4) Teenuse osutamist korraldab ja osutamiseks linnaeelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2. Teenuse taotlemine

(1) Teenust võivad taotleda toimetulekutoetuse saajad ning perekonnad,kelle sissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast 50% miinimumpalga määrast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem 40% kehtivast miinimumpalga määrast.

(2) Teenuse saamise aluseks on vastavasisuline taotlus (lisa 1), mida esitatakse Sotsiaalabiametisse isiklikult. Taotluse esitamisel peab isikul olema kaasas isikut tõendav dokument.

(3) Taotluse vaatab läbi vastutav ametnik ja otsustab teenuse osutamise või sellest keeldumise. Taotlus vaadatakse läbi kohe peale esitamist ning kui taotleja vastab korras sätestatud tingimustele, talle väljastatakse toidutalong.

§ 3. Teenuse osutamine

(1) Igal tööpäeval väljastatakse maksimaalselt 100 toidutalongi. Talongid kehtivad vaid väljastamise päeval.

(2) Juhul, kui taotlejate arv ületab paragrahvis 3 kehtestatud maksimaalset arvu, rahuldamata jäänud taotlusi vaadeldakse järgmisel päeval esmajärjekorras.

(3) Teenuse osutamine toimub Sotsiaalabiameti poolt kindlaks määratud ajal ja kohas. Supiköögi toiduportsjon sisaldab vähemalt sooja suppi ja leiba. Toiduabi väljastatakse ühekordses nõus vastavalt kehtestatud normidele.

§ 4. Vaidluste lahendamine

Isik, kes leiab, et teenuse määramisel või määramata jätmisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide seaduses sätestatud korras.

§ 5. Rakendussätted

Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json