Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 18. juuni 2009. a määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 134, 1706

Narva Linnavolikogu 18. juuni 2009. a määruse nr 23 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.08.2010 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ning elamuseaduse § 8 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1. Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määruses nr 23 «Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord» (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu «käesoleva korra § 4» sõnadega «lõike 1».

2) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 4 asendatakse sõna «munitsipaalkorteri» sõnaga «munitsipaaleluruumi» ning sõna «munitsipaalkorter» sõnaga «munitsipaaleluruum».

3) paragrahvi 3 lõiget 6 täiendatakse punktiga 3 järgmises redaktsioonis:

«3) korra § 3 lõike 4 punktis 4 nimetatud juhul».

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) nende elukoha andmed olid kantud Narva rahvastikuregistrisse, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud isikud, kui nad olid suunatud hooldusasutusse, sugulaste, hooldajate või eestkostjate juurde Narvast ning punktis 7 nimetatud isikud, kui nad enne kinnipidamisasutusse paigutamist elasid ja olid registreeritud Narvas.»

5) paragrahvis5 tehakse järgmised muudatused:

5.1) lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu «elab» sõnadega «ning on registreeritud Narva linnas asuvas»;

5.2) lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad «8 m2» sõnadega «6 m2»;

5.3) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3) füüsilise ja/või psüühilise puuetega isikud, kelle töövõimetusprotsent on 80-100% ja/või kellel on sügav või raske puude raskusaste, ning kes elavad eluruumis, kus iga pereliikme kohta on alla 6 m2 elamispinda ja kasutavad üürilepingu alusel munitsipaalelamispinda rohkem kui viis aastat»;

5.4) lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu «hooldab» sõnadega «füüsilise ja/või psüühilise»;

5.5) lõike 1 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu «80-100%» sõnadega «ja/või kellel on sügav või raske puude raskusaste»;

5.6) lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «8 m2» sõnadega «6 m2»;

5.7) lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «omandis» sõnadega «või temaga koos elavate pereliikmete omandis»;

5.8) lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu «taotlejad on» sõnadega «või temaga koos elavad pereliikmed olid varem»;

5.9) lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

«4) munitsipaalkorteri üürimist taotleva isikuna ei võeta arvele isikuid, kes on oma elamistingimusi teadlikult ja tahtlikult halvendanud (vahetus; teiste isikute majutamine, v.a abikaasa, alaealised lapsed; munitsipaaleluruumist väljatõstmine lepingutingimuste mittetäitmise tõttu; teistesse eluruumidesse ümberkolimine, mille tulemusena iga pereliikme kohta tuleb vähem kui 6 m2 elamispinda»;

5.10) lõike 1 punktis 4 tunnistatakse kehtetuks sõnad «rohkem kui viis aastat»;

6) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises redaktsioonis:

«(6) Käesoleva korra paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikuid ei võeta munitsipaalkorteri üürimist taotleva isikuna arvele, kui nad on eluruumist välja tõstetud kohtuotsusega või täitemenetluse käigus või neil puudub eluase seoses munitsipaaleluruumi üürilepingu ülesütlemisega. Selline piirang kehtib 5 aastat alates käesolevas lõike esimeses lauses nimetatud asjaolude tekkimise hetkest.»

8) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «linnavalitsus» sõnaga «/linnavolikogu» ning pärast sõna «korralduse» sõnaga «/otsuse».

9) paragrahvi 14 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «korralduse» sõnaga «/otsuse» ning kolmandat lauset pärast sõnu «linnavalitsuse korraldus» sõnadega «/linnavolikogu otsus».

10) 3. peatükki täiendatakse paragrahviga 191 järgmises sõnastuses:

Ǥ 191. Munitsipaaleluruumide vahetus

(1) Munitsipaalelamufondi siseselt võib teostada munitsipaaleluruumide vahetust lähtudes Narva linna huvidest ja mõjuvatest sotsiaalsetest põhjustest.

(2) Eluruumi üürnikul on õigus temaga koos elavate täisealiste pereliikmete ning haldaja kirjalikul nõusolekul vahetada tema kasutuses oleva eluruumi kasutusõigus teise eluruumi kasutusõiguse vastu.

(3) Eluruumi kasutusõiguse vahetus on lubatud sõltuvalt asjaoludest kahe, kolme ja enama üürniku vahel.

(4) Kui eluruumi kasutab isik, kelle üle on seatud eestkoste või hoolekanne, on eluruumi kasutusõiguse vahetuseks vajalik eeskoste- või hoolekandeasutuse nõusolek.

(5) Vahetuse vormistamiseks esitavad eluruumide kasutusõiguse vahetuses osalevad isikud haldajale järgmised dokumendid:

1) avaldus vastavalt toodud vormile;

2) eluruumi üürileping;

3) kõigi täiskasvanud pereliikmete isikut tõendatavad dokumendid ja lastesünnitunnistused;

4) tõend võlgnevuse puudumise kohta.

(6) Eluruumide kasutusõiguse vahetus ei ole lubatud järgmistel juhtudel:

1) isikutega, kellel puudub Eestis kehtiv elamisluba;

2) kui eluruumidele on omistatud sotsiaaleluruumi staatus;

3) kui eluruumi üürnikul on võlg korteri üüritasu ja kommunaalteenuste eest;

4) kui üürniku vastu on esitatud hagi eluruumi üürilepingu lõpetamiseks või ülesütlemiseks;

5) kui maja (eluruum) on tunnistatud avariiohtlikuks, kuulub lammutamisele või selle elanikud ümbermajutamisele

(7) Munitsipaaleluruumide vahetuse avaldused vaatab läbi eluasemekomisjon.

(8) Otsustuse munitsipaaleluruumide vahetuse kohta võtab vastu Narva Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul. Selles peavad olema vähemalt järgmised andmed:

1) munitsipaaleluruumide vahetuses osalevate isikute perekonna- ja eesnimed, isikukoodid, samuti koos nendega vahetatavatesse eluruumidesse elama asuvate pereliikmete ees- ja perekonnanimed ning isikukoodid;

2) vahetatavate eluruumide aadressid, tubade arv, korrus, üldpind;

3) eluruumi üürile andmise tähtaeg;

4) tähtaeg, mille jooksul vahetuses osalevad isikud peavad üürilepingud ümber sõlmima ning selle tähtaja mittejärgimise tagajärjed;

5) munitsipaaleluruumide vahetuse põhjused.

(9) Munitsipaaleluruumide vahetuses osalevat isikut teavitatakse Narva Linnavalitsuse korraldusest kirjalikult 10 kalendripäeva jooksul arvates vastavasisulise otsustuse vastuvõtmisest.

(10) Isikutega, kelle suhtes Narva Linnavalitsus on vastu võtnud munitsipaaleluruumide vahetuse korralduse, sõlmib haldaja üürilepingud.

11) paragrahvi 20 lõike 5 esimesest lausest jäetakse välja sõnad «alaealisi lapsi».

12) paragrahvi3 lõiget 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises redaktsioonis:

«4) munitsipaaleluruumi üürimist taotlevate isikute registris arvelevõetud peredele, kes kasvatab või hooldab füüsilise ja/või psüühilise puuetega last, kelle töövõimetusprotsent on 80–100% ja/või kellel on sügav või raske puude raskusaste;»

13) paragrahvi 3 lõiget 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises redaktsioonis:

«5) üürnike ümberasumise korral ühelt munitsipaaleluruumilt teisele, lähtudes mõjuvatest sotsiaalsetest põhjustest.»

14) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises redaktsioonis:

«3) juhul, kui taotlejad või temaga koos elavad pereliikmed on või olid varem munitsipaaleluruumi üürnikud, ei tohi nendel olla võlgnevust üüri ja kõrvalkulude osas ning esineda kehtestatud munitsipaaleluruumide sisekorra eeskirja rikkumisi.»

§ 2. Käesolev määrus jõustub 01.septembrist 2010.

Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json